Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na przykładzie formatu telewizyjnego. Wybrane zagadnienia

Mikołaj Rajca, Wojciech Sroka

Streszczenie w języku polskim


Celem badań jest dyskusja na temat istoty formatu telewizyjnego jako tajemnicy przedsiębiorstwa oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy oraz w jaki sposób można wykorzystać środki przewidziane w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do jego ochrony.


Słowa kluczowe


format telewizyjny; tajemnica przedsiębiorstwa; dobra osobiste; nieuczciwe zwalczanie konkurencji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banasiuk J., Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, Warszawa 2002.

Barta J., Markiewicz R., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Barta, M. Kępiński, R. Markiewicz, M. Późniak-Niedzielska, R. Skubisz, T. Skoczny, S. Sołtysiński, Warszawa 1994.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2010.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.

Blanco D.G., Introducción a los formatos audiovisuales y su defensa, Escuela de Organización Industrial, 2010–2011, http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:78649/componente78648.pdf [dostęp: 01.02.2017].

Czub K., Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych, Warszawa 2011.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.Urz. UE L 157/1).

Fine F.L., A Case for the Federal Protection of Television Formats: Testing the Limit of “Expression”, “Pacific Law Journal” 1985, No. 49.

Gaffoglio G.L., Formatos televisivos. Su protección legal bajo el sistema de derecho de autor. Tendencias, www.justiniano.com/revista_doctrina/Gafoglio/televisivos.htm#_ftn23 [dostęp: 01.02.2017].

Gawlik B., Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1974, z. 3.

Giesen B., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie art. 11 ZNKU, „Studia Prawa Prywatnego” 2013, nr 2(29).

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711_final-study_en.pdf [dostęp: 10.02.2017].

Kordasiewicz B., Jednostka wobec środków masowego przekazu, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.

Kubiak-Cyrul A., Ochrona dóbr osobistych osób prawnych w prawie polskim, [w:] Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady i technologie, red. J. Balcarczyk, Warszawa 2012.

Lachaussée S., Pincandent D., Les formats télévisés, une protection délicate, www.village-justice.com/articles/formats-televises-protection-delicate,13055.html [dostęp: 05.01.2017].

Lane S., Format Rights in Television Shows: Law and the Legislative Process, “Statute Law Review” 1992, No. 24.

Malarewicz A., Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2010.

Meadow R., Television Formats – The Search for Protection, “California Law Review” 1970, No. 58(5).

Michalak A., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Sieradzka, M. Zdyb, Warszawa 2010.

Michalak A., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2006.

Nowińska E., Vall M. du, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2008.

Orzeczenie SN z dnia 3 października 2000 r., I CKN 304/00, OSNC 2001, nr 4, poz. 59.

Pazdan M., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Pinkalski Z., Prawna ochrona formatów telewizyjnych, Warszawa 2015.

Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej TRIPS (Dz.U. z 1996 r., nr 32 poz. 143).

Sołtysiński S., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, M. Tarska, t. 1, Warszawa 2006.

Sołtysiński S., Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych, Warszawa 1970.

Szewc A., Naruszenie własności przemysłowej, Warszawa 2003.

Szwaja J., [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2012.

Traple E., [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Warszawa 2011.

Uchwała SN I PZP 28/93 z dnia 16 lipca 1993 r., LEX nr 3943.

Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, Sejm III kadencji, druk nr 1235.

Wojcieszko-Głuszko E., Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2002, z. 81.

Wojcieszko-Głuszko E., Roszczenie o złożenie oświadczenia w prawie nieuczciwej konkurencji, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, red. E. Nowińska, M. du Vall, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ” 2004.

Wojcieszko-Głuszko E., Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów prawa o nieuczciwej konkurencji, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ” 2005, z. 89.

Wyrok Paryskiego Trybunału Wyższej Instancji z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie SA Métropole Télévision M6 i Sté Eyeworks przeciwko SA Société Nationale de télévision, France 2, Légipresse 2006, nr 232.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 5 marca 2004 r., I ACa 35/04, LEX nr 127302.

Wyrok SA w Poznaniu z dnia 10 października 2005 r., I ACa 221/05, LEX nr 519299.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 25 września 2013 r., VI ACa 1043/13, LEX nr 1396994.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Paryżu z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie Divertissimo c/Sportissimo.

Wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1973 r., I CR 91/73, OSNC 1974, nr 3, poz. 50.

Wyrok SN z dnia 14 grudnia 1990 r., I CR 529/90, OSNC 1992, nr 7–8, poz. 136.

Wyrok SN z dnia 22 października 2002 r., III CKN 271/01, LEX nr 79340.

Wyrok SN 17 czerwca 2004 r., V CK 609/03, LEX nr 109404.

Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 8, poz. 441–444.

Wyrok SO w Warszawie z dnia 25 stycznia 2016 r., III C 251/13, LEX nr 2088579.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.34.37
Data publikacji: 2018-01-14 18:02:17
Data złożenia artykułu: 2017-02-17 00:00:56


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2779
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mikołaj Rajca, Wojciech Sroka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.