Odpowiedzialność cywilna za opublikowanie artykułu naukowego

Wioleta Beczek

Streszczenie w języku polskim


Odpowiedzialność cywilna za opublikowanie artykułu naukowego jest niejasnym i trudnym tematem. W art. 38 Prawa prasowego nie jest jasno sprecyzowane, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność, gdy zostaną naruszone prawa autorskie. Niniejszy artykuł ma na celu próbę wskazania, kiedy naruszane są czyjeś prawa autorskie, co zrobić, gdy zostaną naruszone oraz kto ponosi za takie naruszenie odpowiedzialność, a także ostrzec autorów publikujących swój artykuł naukowy przed taką odpowiedzialnością.


Słowa kluczowe


prawa autorskie; odpowiedzialność cywilna; prawo prasowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banasiuk J., Sieńczyło-Chlabicz J., Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej, „Państwo i Prawo” 2012, z. 3.

Chajewska A., Orlik K., [w:] Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych, red. I. Matusiak, K. Orlik, Warszawa 2017.

Cisek A., Dubis W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017.

Doliński J.M., Czy autoplgiat jest plagiatem?, „Edukacja Prawnicza” 2012, nr 3.

Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017.

Lawina U., Autor musi zadbać, aby umowa z wydawcą strzegła też jego interesów, 02.06.2015, http://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-autorskie/artykuly/874948,autor-musi-zadbac-aby-umowa-z-wydawca-strzegla-tez-jego-interesow.html [dostęp: 02.06.2018].

Postanowienie SN z dnia 22 marca 1991 r., III CRN 28/91, Legalis.

Postanowienie SN z dnia 29 października 2009 r., III CZP 79/09, Legalis.

Prawo prasowe. Komentarz, red. B. Kosmus, G. Kuczyński, Warszawa 2013.

Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008.

Sobolewski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie (art. 79–95 i 96–99), red. K. Osajda, Warszawa 2017.

Uchwała SN z dnia 22 września 1995 r., III CZP 118/95, OSNC 1996, nr 1, poz. 7.

Uchwała SN (7) z dnia 9 września 2008 r., III CZP 31/08, OSNC 2009, nr 3, poz. 36.

Umowa o przekazaniu praw i umowa licencyjna, https://prawokultury.pl/kurs/umowa-o-przekazaniu-praw-i-umowa-licencyjna [dostęp: 10.02.2018].

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 155 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 ze zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2017 r., poz. 880 ze zm.).

Wyrok SA w Gdańsku z dnia 2 czerwca 2010 r., I ACa 382/10, „Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku” 2010, nr 3, poz. 5.

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 28 marca 2012 r., I ACa 162/12, Legalis.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2013 r., I ACa 1040/12, LEX nr 1322800.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r., I ACa 1319/12, Legalis.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 12 września 2013 r., I ACa 324/13, LEX nr 1392085.

Wyrok SA w Łodzi z dnia 27 lutego 2014 r., I ACa 1140/13, LEX nr 1444766.

Wyrok SN z dnia 14 listopada 1986 r., II CR 295/86, OSNCPiUS 1988, nr 2–3, poz. 40.

Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2002 r., II CKN 642/00, MP 2004, nr 6.

Wyrok SN z dnia 26 września 2002 r., III CKN 1037/00, Legalis.

Wyrok SN z dnia 10 listopada 2005 r., V CK 314/05, Legalis.

Wyrok SN z dnia 24 września 2008 r., II CSK 126/08, OSNC-B 2009, poz. 58.

Wyrok SN z dnia 5 marca 2010 r., IV CSK 340/09, Legalis.

Wyrok SN z dnia 20 listopada 2013 r., I CSK 66/13, LEX nr 1522074.

Wyrok SN z dnia 11 grudnia 2013 r., IV CSK 188/13, Legalis.

Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2015 r., I CSK 16/14, Legalis.

Wyrok TK z dnia 7 lutego 2005 r., SK49/03 (Dz.U. z 2005 r., nr 27, poz. 233).

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 r., I SA/Wa 1067/07, LEX nr 433759.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 marca 2017 r., II SA/Wa 692/16, LEX nr 2286177.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.37.7
Data publikacji: 2018-06-29 19:43:24
Data złożenia artykułu: 2018-04-19 11:39:13


Statystyki

Widoczność abstraktów - 402
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wioleta Beczek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.