Pytanie o dopuszczalność substytucji powierniczej a projekt prawa spadkowego autorstwa Stanisława Wróblewskiego

Magdalena Ossowska

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostało omówione zagadnienie substytucji powierniczej w kontekście projektu prawa spadkowego autorstwa S. Wróblewskiego. W pracy opisano znaczenie metody historycznoporównawczej dla oceny współczesnych rozwiązań w polskim Kodeksie cywilnym z 1964 r. Przybliżono też historię instytucji podstawienia powierniczego oraz jej zakazu, a także podano argumenty używane w dyskusji nad dopuszczalnością tej instytucji. Ponadto wskazano poszczególne postanowienia projektu S. Wróblewskiego odnoszące się do podstawienia powierniczego.


Słowa kluczowe


substytucja powiernicza; warunek; prawo cywilne; prawo spadkowe; testament

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2012.

Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu, red. F. Longchamps de Bérier, Warszawa 2017.

Giaro T., Moment historyczny w prawoznawstwie prawnoporównawczym, [w:] Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, red. A. Wudarski, Warszawa 2016.

Górnicki L., Działalność Stanisława Wróblewskiego w Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Stanisław Wróblewski 1868–1938. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 21 listopada 2008 r., red. A. Mączyński, Kraków 2011.

Górnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Wrocław 2000.

Grodziski S., Profesor Stanisław Wróblewski w Radzie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Stanisław Wróblewski 1868–1938. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 21 listopada 2008 r., red. A. Mączyński, Kraków 2011.

Kuryłowicz M., Zapis uniwersalny i podstawienie powiernicze (uwagi historycznoprawne), „Rejent” 1991, nr 6.

Longchamps de Bérier F., Law of Succession. Roman Legal Framework and Comparative Law Perspective, Warszawa 2011.

Longchamps de Bérier F., O elastyczność prawa spadkowego. Fideikomis uniwersalny w klasycznym prawie rzymskim, Warszawa 2006.

Longchamps de Bérier F., Podstawienie powiernicze, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1999, nr 2.

Longchamps de Bérier F., Stanisław Wróblewski o znaczeniu wpływu prawa rzymskiego na prawo współczesne, [w:] Stanisław Wróblewski 1868–1938. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 21 listopada 2008 r., red. A. Mączyński, Kraków 2011.

Moszyńska A., Prawo spadkowe w Polsce w latach 1918–1964 – główne postulaty badawcze, „Z Dziejów Prawa” 2014, nr 7.

Osajda K., Komentarz do art. 962–964, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Spadki, red. K. Osajda, Warszawa 2013.

Przybyłowski K., Polskie międzywojenne prace kodyfikacyjne w dziedzinie prawa spadkowego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa–Wrocław 1967.

Skowrońska-Bocian E., Testament w prawie polskim, Warszawa 2004.

Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93).

Wierciński J., Uwagi o zakazie podstawienia powierniczego, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 5.

Wróblewski S., Komentarz do §§ 531–824 austryackiego kodeksu cywilnego (prawo spadkowe), Kraków 1904.

Wróblewski S., Podstawienie powiernicze, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1903.

Wróblewski S., Posiadanie na tle prawa rzymskiego, Kraków 1899.

Zielińska T., Ordynacje w dawnej Polsce, „Przegląd Historyczny” 1977, t. 68.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.39.49-59
Data publikacji: 2018-12-22 07:49:33
Data złożenia artykułu: 2018-07-17 19:01:32


Statystyki


Widoczność abstraktów - 919
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Magdalena Ossowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.