Utwory fotograficzne w regulacjach prawa autorskiego od czasów II Rzeczypospolitej do chwili obecnej. Analiza prawnoporównawcza.

Łukasz Pers

Streszczenie w języku polskim


Tematem niniejszego artykułu jest analiza regulacji prawa autorskiego dotyczących utworów fotograficznych, na tle historycznym.  Pierwszą ustawą normującą sytuację prawną fotografii była ustawa z dnia 29 marca 1926 roku o prawie autorskim. Na jej gruncie utwory fotograficzne mogły stanowić przedmiot prawa autorskiego, ale powstanie praw uzależnione było od spełnienia szeregu warunków formalnych, w szczególności umieszczenia zastrzeżenia praw autorskich. Następna ustawa z dnia 10 lipca 1952 roku o prawie autorskim nie przyniosła wielu zmian w tym zakresie, nadal w znacznym stopniu ograniczając zakres ochrony prawnoautorskiej przyznanej fotografiom. Z kolei obecnie obowiązująca ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zrezygnowała z większości rozwiązań ograniczających zakres ochrony prawnoautorskiej w stosunku do fotografii. Po przeanalizowaniu najważniejszych przepisów odnoszących się do utworów fotograficznych na gruncie kolejnych ustaw z zakresu prawa autorskiego, autor dokonuje oceny zmian, jakie zaszły na tle regulacji prawa autorskiego dotyczących fotografii w XX wieku.


Słowa kluczowe


utwory fotograficzne; zastrzeżenie prawa autorskiego; prawa autorskie; historia prawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błeszyński J., Prawo autorskie, wyd. III, Warszawa 1988.

Gołąb S., Ustawa o prawie autorskim z materiałami, Warszawa 1928.

Grzybowski S., [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Warszawa 1973.

Ritterman S., Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937.

Sarbiński R., Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim, Zakamycze 2004.

Sarbiński R., Wybrane problemy intertemporalne prawa autorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2005, nr 89.

Stelmach A., Kopciuszek prawa autorskiego, „Prawo i Życie” 1967, nr 8.

Traple E., [w:] Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple , wyd. II, Warszawa 2001.

Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim (Dz. U. 1926 nr 48 poz. 286).

Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. z 1952 r., nr 34, poz. 234).

Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim (Dz. U. z 1975 r., nr 34, poz. 184).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 5,3 poz. 637).

Wróblewski S., Uwagi do prawa autorskiego w projekcie prof. Zolla, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, Kraków 1921, nr 3-4.

Wyrok SA w Poznaniu z dnia 30 czerwca 1992 r., ACr 220/92.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 12 września 1995 r., I ACr 590/95.

Wyrok SN z dnia 6 czerwca 2002 r., I CKN 654/00.

Zoll F., Polska ustawa o prawie autorskiem i konwencja berneńska, Warszawa-Kraków-Poznań-Lwów 1926.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.41.129-139
Data publikacji: 2019-07-11 08:57:25
Data złożenia artykułu: 2018-07-31 20:56:20


Statystyki

Widoczność abstraktów - 351
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Łukasz Pers

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.