Rola skarbnika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostkę samorządu terytorialnego

Marek Damian Mierzwa

Streszczenie w języku polskim


Prawidłowa realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego wymaga prowadzenia przez nie efektywnej gospodarki finansowej, za którą odpowiada przede wszystkim skarbnik JST. Wykonuje on zadania z zakresu m.in.: prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Celem artykułu jest określenie pozycji skarbnika w jednostce samorządu terytorialnego, poprzez wskazanie kwalifikacji które musi spełnić osoba ubiegająca się o to stanowisko, charakterystykę kompetencji, w które skarbnik został wyposażony i zakres odpowiedzialności za powierzone mu zadania.


Słowa kluczowe


gmina, gospodarka finansowa JST, rachunkowość, skarbnik JST, uchwała budżetowa.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dragon G., Łyszczarz M., Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2013.

Fojcik – Mastalska E., Mastalski R., Prawo finansowe, Warszawa 2013.

http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/387719,Prawa-i-obowiazki-glownego-ksiegowego-jednostki-sektora-finansow-publicznych.html

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/178812/Rewolucja-w-JST--Projekt-ustrojowych-zmian-w-samorzadachhttp://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_pap/184472/

http://www.rp.pl/Rachunkowosc/310289983-Kompetencje-glownego-ksiegowego-jednostki-sektora-finansow-publicznych.html

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/kontrola-w-urzedzie-gminy/

http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=9&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=13067&cHash=0f3ef498360a8c5ca-9eba469764da36e

https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/542562,ZPP-odwolanie-skarbnika-blokuje-wiele-czynnosci-prawnych.html

https://www.prawo.pl/samorzad/zadania-tylko-dla-skarbnika,114853.html

Kaczurak-Kozak M., Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego – jego rola, zakres kompetencji i status, „Studia Lubuskie”, t. VI, Sulechów 2010.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 16 maja 2006 r., DF/GKO-4900-26/34-35/06/428), Legalis nr 186662.

Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 21 czerwca 2010 r. BDF1/4900/39/45/10/1193, Legalis nr 304653.

Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej z dnia 28 czerwca 2012 r., RKO-522/3/12, Legalis nr 1350387.

Rogus M., Zawód głównego księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 786 „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 2(64).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2006 nr 115 poz. 781).

Szewczyk H., Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1693).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz.1930).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994).

Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa 2012.

Wyrok NSA z dnia 7 lipca 2015 r., II OSK 1434/15, Legalis nr 1331401.

Wyrok SN z dnia 16 lutego 2005 r., IV CK 526/04, Legalis nr 84461.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2019.22.41.85-95
Data publikacji: 2019-07-11 08:57:22
Data złożenia artykułu: 2019-04-03 15:28:17

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Marek Damian Mierzwa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.