Akty normatywne i indywidualne samorządów zawodowych jako przejaw funkcji administracji publicznej (uwagi na tle samorządu radców prawnych)

Dagmara Elżbieta Gut

Streszczenie w języku polskim


Jednym z podstawowych założeń organizacji demokratycznego państwa prawnego jest zasada decentralizacji władzy publicznej wyrażona w art. 15 ust. 1 Konstytucji RP. Obok podstawowej formy decentralizacji terytorialnej w postaci samorządu terytorialnego w Konstytucji RP przewidziano także inne jej formy, tzw. decentralizację rzeczową, której wyrazem jest m.in. możliwość powołania przez ustawodawcę samorządów zawodowych oraz przyznania im funkcji sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego. Celem artykułu jest omówienie, na przykładzie samorządu zawodowego radców prawnych (jako najliczniejszego samorządu prawniczego w Polsce), jednego z podstawowych uprawnień samorządów zawodowych, tj. uprawnienia do stanowienia aktów normatywnych oraz wydawania aktów indywidualnych. Kompetencja ta jest bowiem podstawowym wyrazem sprawowania przez samorząd zawodowy pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, a w szczególności odgrywa kluczową rolę w zakresie sprawowania przez niego funkcji administracji publicznej.


Słowa kluczowe


samorządy zawodowe, samorząd zawodowy radców prawnych, funkcje administracji publicznej, decentralizacja, akt normatywny, akt indywidualny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boć J., Organizacja prawna administracji, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 1998.

Karcz-Kaczmarek M., Maciejewski M., Samorządy zawodowe i zakres ich samodzielności w świetle doktryny i orzecznictwa, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, t. XCV.

Karcz-Kaczmarek M., Wykonywanie funkcji administracji publicznej przez samorząd radców prawnych, Warszawa 2017.

Morawski L., Recenzja książki P. Rączki, Działalność prawodawcza samorządów zawodowych w Polsce, „Państwo i Prawo” 2015, nr 1.

Olejniczak-Szałowska E., Zasada pomocniczości (subsydiarności), [w:] Prawo administracyjne – podjęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, Warszawa 2009.

Raszewska-Skałecka R., Statuty i regulaminy zakładu administracyjnego jako źródło prawa, Wrocław 2007.

Rączka P., Działalność prawodawcza samorządów zawodowych w Polsce, Toruń 2013.

Stahl M., Inne administrujące podmioty publiczne, [w:] Podmioty administrujące, red. R. H auser, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego, t. 6, Warszawa 2011.

Stahl M., Olejniczak-Szałowska E., Samorząd terytorialny. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1994.

Szydło M., Komentarz do art. 17 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. M. Safjan, L. Bosek, t. 1, Warszawa 2016.

Tabernacka M., Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych, Wrocław 2007.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2023.23.1.77-90
Data publikacji: 2023-05-24 09:39:03
Data złożenia artykułu: 2019-08-25 16:25:06


Statystyki


Widoczność abstraktów - 188
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Dagmara Elżbieta Gut

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.