Pojęcie, specyfika i uwarunkowania partii władzy w Federacji Rosyjskiej

Wojciech Sokół

Streszczenie w języku polskim


Partie władzy powstały na potrzeby lidera politycznego lub grupy ludzi związanych z funkcjonującym aparatem państwowym. Nadrzędnym celem partii władzy jest instytucjonalizacja zaplecza politycznego obozu rządzącego. Partie władzy w Rosji stały się częścią systemu politycznego tego państwa. Funkcjonowanie tych partii poważnie ogranicza możliwości rozwoju pluralizmu politycznego i rywalizacji wyborczej. Funkcje partii rządzącej od lat 90. XX wieku skupiały się na rekrutacji elit politycznych. Partia władzy Jedna Rosja wygrywa obecnie kolejne wybory, wykazuje wewnętrzną spójność, maksymalizuje swoje zasoby i potencjał polityczny. Partia władzy kontroluje proces legislacyjny i skutecznie wpływa na politykę państwa.


Słowa kluczowe


Federacja Rosyjska, partie władzy, Jedna Rosja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antoszewski A., Partia dominująca, [w:] Encyklopedia politologii, t. 3: Partie i systemy partyjne, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Kraków 1999.

Bäcker R., Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Toruń 2007.

Bartnicki A.R., Demokratycznie legitymizowany autorytaryzm w Rosji 1991–2004, Białystok 2007.

Bichta T., Kowalska M., Sokół W., System polityczny Rosji, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005.

Bosiacki A., Izdebski H., Konstytucjonalizm rosyjski. Historia i współczesność, Kraków 2013.

Czajowski A., Demokratyzacja Rosji w latach 1987–1999, Wrocław 2001.

Ćwiek-Karpowicz J., Rosyjska wielopartyjność w latach 1993–2003 – ewolucja systemu, „Międzynarodo-wy Przegląd Polityczny” 2004, nr 3/4 (8/9).

Ericson C., Oligarchowie. Pieniądze i władza w kapitalistycznej Rosji, Warszawa 2014.

Federacja Rosyjska 1991–2001, red. J. Adamowski, J. Skrzypek, Warszawa 2002.

Furier A., Dekada Jelcyna. Uwarunkowania rosyjskich przemian społecznych i politycznych 1991–2000, Szczecin 2003.

Grajewski A., Tarcza i miecz. Rosyjskie służby specjalne 1991–1998, Warszawa 1998.

Jendrysko J., Rola Jednej Rosji na rosyjskiej scenie politycznej, „Studia Politicae Universitatis Silesie-siensis” 2016, t. 17.

Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993 r.

Kościński P., Serwetnyk T., Spadkobiercy oligarchów, http://www.rp.pl/artykul/896791.html.

Krysztanowskaja O., Anatomia rossijskoj elity, Moskwa 2004.

Marciniak W., Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kra-ków 2004.

Osuch T., Putin. Od KGB przez Czeczenię – droga do władzy, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/putin_od_kgb_przez_czeczenie_droga_do_wladzy_155476.html.

Pietrzko B., Geneza i konstytucyjna pozycja urzędu prezydenta jako elementy transformacji ustrojowej w Rosji, [w:] Społeczeństwo wobec problemów transformacji i integracji, red. J. Liszka, Ustroń 2000.

Pipes R., Rosja carów, Warszawa 2006.

Potulski J., Rola i znaczenie tradycji w funkcjonowaniu współczesnych instytucji politycznych w Rosji, Toruń 2005.

Potulski J., System partyjny Rosji. Tradycja i współczesność, Gdańsk 2007.

Program wyborczy partii Jedna Rosja z 2011 r., zob. http://er.ru/party/program/.

Rogoża J., Wybory prezydenckie w Rosji i ich konsekwencje dla Rosji oraz otoczenia międzynarodowego, „Komentarze OSW” 2008, nr 1.

Rosja. Współczesny system polityczny, red. J.I. Matwijenko, M. Wilk, Łódź 2008.

Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, red. A. Jach, Kraków 2011.

Satori G., Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Colchester 2005.

Skrzypek A., Druga smuta. Zarys dziejów Rosji 1985–2004, Warszawa 2004.

Słowikowski M., Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej, Łódź 2018.

Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007.

Sokół W., Żmigrodzki M., Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Lublin 2003.

Sorgin W., Politiczeskaja istoria sowriemiennoj Rossiji, 1985 2001: ot Gorbaczewa do Putina, Moskwa 2001.

Stelmach A., Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji, Poznań 2003.

Szymańska A., Demokracja po rosyjsku, http://notabene.org.pl/index.php/demokracja-po-rosyjsku/.

Świder K., Ewolucja elity władzy w Związku Radzieckim i Rosji, Warszawa 2013.

Zieliński E., Współczesna Rosja. Studium polityczno-prawne, Warszawa 1995.

Zieliński J., System partyjny współczesnej Rosji, [w:] Federacja Rosyjska 1991–2001, red. J. Adamowski, A. Skrzypek, Warszawa 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2019.5.1.69-84
Data publikacji: 2019-12-23 10:11:08
Data złożenia artykułu: 2019-12-20 07:52:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2747
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Wojciech Sokół

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.