Polskie Stronnictwo Ludowe Piast wobec rekonstrukcji Europy Środkowej i Wschodniej po I wojnie światowej

Marcin Wichmanowski

Streszczenie w języku polskim


Polskie Stronnictwo Ludowe Piast (1913/14–1931) powstało na ziemiach polskich pod zaborem austriackim. Odegrało istotną rolę w dziejach ruchu ludowego i wpłynęło na kształt odrodzonej Polski. Głównym obiektem zainteresowania autora artykułu było wskazanie projektów dotyczących państwa polskiego i jego roli wśród państw Europy Środkowowschodniej powstałych w wyniku „Wielkiej Wojny” w myśli politycznej PSL Piast. Piastowcy poszukiwali porozumienia z narodami ościennymi, wskazując na możliwość tworzenia związków państw powstałych w Europie w wyniku I wojny światowej. W poglądach PSL Piast Rzeczpospolita jawiła się jako państwo kreujące politykę Europy Środkowowschodniej, stabilizujące stosunki tego regionu. Zdaniem liderów PSL Piast, aktywność taką determinowały niezależne czynniki, w tym geopolityka. Bezpośrednim skutkiem stanowiska PSL była koncepcja dwóch wrogów oraz neutralizacja zagrożenia przez utworzenie sieci sojuszy państw położonych na obszarze tzw. Międzymorza.


Słowa kluczowe


Polskie Stronnictwo Ludowe Piast, ruch ludowy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie [Archive of the Peasant Movement History Department], Zespół PSL Piast [PSL Piast Team] 1914–1931, file no. 3, Kongresy PSL Piast, sprawozdania, rezolucje, przemówienia, wnioski, uchwały, ulotki [Congresses of PSL Piast, reports, resolutions, speeches, acts, motions and leaflets], 1914, 1921, 1925–1927–1930, 1st Congress of PSL Piast, 1 February 1914, speech made by W. Witos and J. Dąbski, p. 1–10, (typescript, print).

Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie [Archive of the Peasant Movement History Department], Zespół PSL Piast [PSL Piast Team] 1914–1931, file no. 4, Działalność Rady Naczelnej i Zarządu Głównego PSL Piast, Uchwały, rezolucje, sprawozdania, korespondencja, maszynopis, fotokopie, Obrady Rady Naczelnej, grudzień 1922 – Deklaracja uchwalona na posiedzeniu Rady Naczelnej w sprawie polityki międzynarodowej, kartki bez paginacji [The activity of Supreme Council and the Management Board of PSL Piast, acts, resolutions, reports, correspondence, typescripts, photocopies, the sittings of Supreme Council, December 1922, Declaration adopted at the sitting of Supreme Council on international politics, pages without pagination].

Białokur M., Myśl polityczna Joachima Bartoszewicza na tle koncepcji narodowych demokratów w kwestii międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej [Joachim Bartoszewicz political thought against the background of national concepts of democrats regarding international security guarantees for the Second Republic of Poland, [in:] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku [The world around the Republic of Poland. International issues in the Polish political thought of the first half of the 20th century], ed. W. Paruch, K. Trembecka, Lublin 2007.

Borkowski J., Witos a Polska [Witos and Poland], Chicago 1992.

Chłopi, naród, kultura [Peasants, nation and culture], vol. 2: Działalność polityczna ruchu ludowego [Political activity of the peasant movement], ed. S. Dąbrowski, Rzeszów 1996.

Dubicki T., Łukowski G., Ponczek E., Myśl polityczna i propaganda. Świadomość i cele polskich zmagań w latach 1919–1945 [Political thought and propaganda. Awareness and goals of Polish struggles in the years 1919–1945], Częstochowa 2004.

Dzieła wybrane [Selected works], vol. 5: Przemówienia [Speeches], ed. J. R. Szaflik, Warszawa 2007.

Ed., Agrarny Związek Ludowy w Bułgarii [Agrarian Peasant Union in Bulgaria], „Piast”, 1 V 1921, no. 18, p. 6–7.

Ed., Budowa przyszłości [Building the future], „Piast”, 26 IX 1920, no. 39, p. 2.

Ed., Kongres PSL w Krakowie [PSL Congress in Cracow], „Piast”, 10 IV 1921, no. 15, p. 5.

Ed., O obronę państwa. Mowa posła Dubiela na plenum Sejmu dnia 28 stycznia 1924 [For the defence of the state. A speech made by the deputy Dubiel in the Sejm on 28 January 1924], „Piast”, 4 II 1924, no. 5, p. 5–7.

Ed., Podstawa uzdrowienia stosunków, „Piast” [Attempt to revive relations, „Piast”], 7 I 1923, no. 1, p. 1–2.

Ed., Polityka zagraniczna [Foreign policy], „Piast”, 16 XI 1924, no. 46, p. 2.

Ed., Sprawozdanie z Kongresu [Report from the Congress], „Piast”, 14 XII 1924, no. 50, p. 5.

Ed., Wśród wzburzonych fal [Among the raging waves], „Piast”, 29 VI 1924, no. 26, p. 1–2.

Ed., Zjazd delegatów PSL województwa warszawskiego [Congress of PSL delegates from the Warsaw Province], „Piast”, 13 VII 1924, no. 28, p. 3.

Faryś J., Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918–1939 [Concepts of Polish foreign policy], Warszawa 1981. Forst-Battaglia J., Narodowość i język w monarchii austro-węgierskie [Nationality and language in the Austro-Hungarian Monarchy], „Wschód Europy – Восток Европы – East of Europe” 2017, vol. 3, 2.

Gnida J., Unia polsko-czechosłowacka [Polish-Czechoslovakian Union], „Młoda Myśl Ludowa” [Young Peasant Thought], II 1926, no. 1, p. 5–6.

Historia XIX i XX wieku: Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku, [History of 19th and 20th century: Sources regarding thew history of Poland in 19th and 20th century] vol. 3: Lata 1918–1939: Polska niepodległa. Wybór tekstów źródłowych [Years 1918–1939: Independent Poland, Selection of source texts], ed. A. Koseski, J. R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 1998.

Indraszczyk A., Polski ruch ludowy wobec integracji europejskiej, [Polish peasant movement towards European integration], Warszawa 2014.

Indraszczyk A., Zielona Międzynarodówka. Współpraca partii chłopskich i państw Europy Środkowej i Wschodniej [Cooperation of peasant parties and countries of Central and Eastern Europe], Warszawa 2008.

Jachymek J., Niezwykły stopień komplikacji problematyki zagranicznej w polskiej myśli politycznej XX wieku. Przedmowa [A high degree of complications in foreign affairs in the Polish political thought of the 20th century. Preface.], [in:] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku [The world around the Republic of Poland. International issues in the Polish political thought of the first half of the 20th century], ed. W. Paruch, K. Trembecka, Lublin 2007.

Jachymek J., Ruch ludowy [Peasant movement], [in:] Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918– 1939 [More than independence. Polish political thought 1918–1939], ed. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001.

Jachymek J., Sąsiedzi w myśli politycznej ruchu ludowego (1918–1939) [Neighbours in the political thought of the peasant movement], „Rocznik Nauk Politycznych” [„Political Science Yearbook”] 2002, no 4.

Jachymek J., Szaflik J.R., Myśl polityczna ruchu ludowego wobec bezpieczeństwa granic państwowych w II Rzeczypospolitej [The political thought of the peasant movement towards the security of the state’s borders in the Second Republic of Poland], [in:] Polska myśl polityczna XIX i XX wieku [Polish political thought in the 19th and 20th century], vol. 4: Na warsztatach historyków polskiej myśli politycznej [At the workshops of the historians of the Polish political thought], ed. H. Zieliński, Wrocław –Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980.

Johnson P., Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych [The World history from 1917 to the 90s], London 1992. Kamiński M.K., Zacharias M.J., Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918–1939 [Foreign politics of the Second Republic of Poland 1919–1939], Warszawa 1987. Karski J., Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919–1945, Od Wersalu do Jałty, [Great Powers towards Poland 1919–1945: From Versaille to Jalta, Lublin 1998.

Kołodziejczyk A., Myśl polityczna Macieja Rataja. Studia i szkice [The political thought of Maciej Rataj. Studies and essays], Warszawa 1990.

Lato S., Stankiewicz W., Programy stronnictw ludowych – zbiór dokumentów [The programmes of peasant parties – selection of documents], Warszawa 1969.

Łazuga W., Kalkulować… Polacy na szczytach C.K. Monarchii [Calculating... Poles at the height of the Imperial-Royal Monarchy], Poznań 2013.

Łysek W., Prometeizm: „imperializm słabości” czy strategia obronna państwa „między Niemcami a Rosją” Prometeism:”imperialism of weakness” or the defence strategy of the state “between Germany and Russia”], [in:] Sen o potędze: Bezpieczeństwo, suwerenność, mocarstwowość. Rzeczpospolita polska 1918–1939 [Dream on power. Security, sovereignty, imperisalism. The Republic of Poland 1918–1939], ed. E. Maj, et al., Lublin 2014. Macała J., Polska między Wschodem a Zachodem w polskiej geopolityce okresu międzywojennego. Wybrane koncepcje [Poland between the East and the West in the Polish geopolitics of the interwar period. Selected concepts] [in:] Sen o potędze: Bezpieczeństwo, suwerenność, mocarstwowość. Rzeczpospolita polska 1918–1939 [Dream on power. Security, sovereignty, imperisalism. The Republic of Poland 1918–1939], ed. E. Maj, et al., Lublin 2014. Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego [Source materials related to the history of the Polish peasant movement], vol. 1: 1864–1918, compiled and edited by K. Dunin-Wąsowicz et al., Warszawa 1966. Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego [Source texts regarding the history of the Polish peasant movement], vol. 2: 1918–1931, compiled by. S. Giza, S. Lato, Warszawa 1967. Matusak P., Udział ludowców w polskiej dyplomacji lat międzywojennych i po II wojnie światowej [The involvement of the peasant party activists in the Polish diplomacy in the interwar period and after WWII], [in:] Chłopi, naród, kultura [Peasants, nation and culture], vol. 2: Działalność polityczna ruchu ludowego [Political activity of the peasant movement], ed. S. Dąbrowski, Rzeszów 1996.

Mularska-Andziak L., Historia powszechna 1919–1991 [World history 1919–1991]. Wybór tekstów źródłowych [Selection of source texts], Pułtusk 1997.

Oświadczenie Wincentego Witosa złożone w SU 30 lipca 1920 roku [Declaration of Wincenty Witos made on 30 July 1920], [in:] idem, Dzieła wybrane [Selected works], vol. 2: Moje wspomnienia [My Memories], part 2, compiled by E. Karczewski, J. R. Szaflik, Warszawa 1990.

Paczos S., Refleksje na temat narodu i państwa w polskiej myśli politycznej [Reflections on the Polish nation and state in the Polish political thought], „Historia Slavorum Occidentis” 2014, no. 2 (7), p. 87, bazhum.muzhp.pl, (access: 15 III 2019). Pakt Ligi Narodów, Wersal 28 czerwiec 1919 r [Covenant of the League of Nations. Versailles 28 June 2019], [in:] Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów [International law and diplomatic history. The seclection of documents.], vol. 2, ed. L. Gelberg, Warszawa 1958.

Paruch W., Chmura J., Kiedy etnos stał się demosem: uwarunkowania historyczne głównego podziału socjopolitycznego w państwach postjugosłowiańskich [When Ethnos became Demos: historical background of the main sociopolitical division in the post-Yugoslavian countries], [in:] Systemy polityczne państw bałkańskich [Political systems of Balcan states], ed. T. Bichta, M. Podolak, Lublin 2012.

Paruch W., Polityka zdeterminowana przez historię w regionie bałkańskim: anarchia

i koncentracja, kontynuacja i destabilizacja [Politics determined by history in the Balcan region: anarchy and concentration, continuation and destablisation], [in:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich [Introduction of Eastern European studies], t. 1, Bałkany: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość [The Balcans: past-present-future], ed. M. Podolak, Lublin 2013. Piotrowski D., Rola Leona Wasilewskiego w kształtowaniu i realizowaniu polskiej polityki zagranicznej w okresie budowy II Rzeczypospolitej [The role of Leon Wasilewski in shaping and implementing Polish foreign policy during the construction of the Second Republic of Poland], [in:] Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku [The world around the Republic of Poland. International issues in the Polish political thought of the first half of the 20th century], ed. W. Paruch, K. Trembecka, Lublin 2007. Polska myśl polityczna XIX i XX wieku [Polish political thought in the 19th and 20th century], vol. 4: Na warsztatach historyków polskiej myśli politycznej [At the workshops of the historians of the Polish political thought], ed. H. Zieliński, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980.

Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów [International law and diplomatic history. The seclection of documents.], vol. 2, ed. L. Gelberg, Warszawa 1958.

Program Polskiego Stronnictwa Ludowego – 27 luty 1903, Rzeszów [The programme of the Polish Peasant Party], [in:] S. Lato, W. Stankiewicz, Programy stronnictw ludowych – zbiór dokumentów [The programmes of peasant parties – selection of documents], Warszawa 1969.

Program Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast – 15 luty 1920 1919 [Programme of the Polish Peasant Party Piast, Warszawa, 15 February 1920], [in:] S. Lato, W. Stankiewicz, Programy stronnictw ludowych – zbiór dokumentów [The programmes of peasant parties – selection of documents], Warszawa 1969.

Program Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast – 29 listopad 1926, 1919 [Programme of the Polish Peasant Party Piast, 29 November 1926] Kraków, [in:] S. Lato, W. Stankiewicz, Programy stronnictw ludowych – zbiór dokumentów [The programmes of peasant parties – selection of documents], Warszawa 1969.

Program Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, Warszawa – 20 listopad 1921 [Programme of the Polish Peasant Part Piast, Warszawa, 20 November 1921], [in:] S. Lato, W. Stankiewicz, Programy stronnictw

ludowych – zbiór dokumentów [The programmes of peasant parties – selection of documents], Warszawa 1969. Program Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, Warszawa – 29 czerwiec 1919 [Programme of the Polish Peasant Part Piast, Warszawa, 29 June 1919], [in:] S. Lato, W. Stankiewicz, Programy stronnictw ludowych – zbiór dokumentów [The programmes of peasant parties – selection of documents], Warszawa 1969.

Protokół podpisany w Moskwie, dnia 9 lutego 1929 r. pomiędzy Estonją, Łotwą, Polską, Rumunją i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, dotyczący wejścia w życie Traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 1929 r.) [Protocol signed in Moscow on 9 February 1929 between Estonia, Latvia, Poland, Romania and the USSR concerning the entry of the pre-war treaty signed in Paris on 27 August 1928 into force (ratified in accordance with the act of 23 March 1929)], Dz. U. [Journal of Laws] RP, 1929, no. 29, item 283. Rataj M., Pamiętniki 1918–1927 [Diaries 1918–1927], compiled by J. Dębski, Warszawa 1965.

Rezolucja Kongresu Obrony Prawa i Wolności Ludu w sprawie zmiany systemu rządów w Polsce, Kraków 29 czerwca 1930 r. [The resolution of the congress of people’s right and freedom defence on the change of governance system in Poland, Cracow 29 June 1930] [in:] Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego [Source texts regarding the history of the Polish peasant movement], vol. 2: 1918–1931, compiled by. S. Giza, S. Lato, Warszawa 1967.

Rezolucja W. Witosa i J. Dąbskiego, uchwalone na Kongresie PSL (późniejsze PSL Piast)

w sprawie programu i taktyki wyborczej, [Resolution made by W. Witos and J. Dąbski adopted at PSL Congress (subsequently PSL Piast) on the programme and electoral tactics] Tarnów 1 February 1914, [in:] Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego [Source materials related to the history of the Polish peasant movement], vol. 1: 1864–1918, compiled and edited by K. Dunin-Wąsowicz et al., Warszawa 1966.

Sen o potędze: Bezpieczeństwo, suwerenność, mocarstwowość. Rzeczpospolita polska 1918–1939 [Dream on power. Security, sovereignty, imperisalism. The Republic of Poland 1918–1939], ed. E. Maj, et al., Lublin 2014. Skrzypek A., Związek Bałtycki: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 1919– 1925 [Baltic Union, Lithuenia, Latvia, Estonia and Finland in the politics of Poland and the USSR in the years 1919–1925], Warszawa 1972.

Stankiewicz W., Ruch ludowy w pierwszych latach niepodległości (1918–1923) [Peasant movement in the first years of independence], [in:] Zarys historii polskiego ruchu ludowego [The Outline of the history of the Polish peasant movement], vol. 2: 1918–1939, ed. J. Borkowski et al., Warszawa 1970.

Systemy polityczne państw bałkańskich [Political systems of Balcan states], ed. T. Bichta, M. Podolak, Lublin 2012. Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku [The world around the Republic of Poland. International issues in the Polish political thought of the first half of the 20th century], ed. W. Paruch, K. Trembecka, Lublin 2007. Traktat między Głównymi Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi a Polską, Wersal, 28 czerwca 1919 r. [Treaty between great powers allied and associated and Poland, Versaille 28 June 1919], [in:] Historia XIX i XX wieku: Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku, [History of 19th and 20th century: Sources regarding thew history of Poland in 19th and 20th century] vol. 3: Lata 1918–1939:Polska niepodległa. Wybór tekstów źródłowych [Years 1918–1939: Independent Poland, Selection of source texts], ed. A. Koseski, J. R. Szaflik, R. Turkowski, Pułtusk 1998.

Traktat o wyrzeczeniu się wojny, tzw. Pakt Brianda-Kellogga, Paryż 27 sierpnia 1928 r. [Treatise on renouncing the war, so-called Briand-Kellog Pact, Paris 27 August 1928]., Dz. U. [Journal of Laws] RP, 1929, no. 63, item 489. Traktat wzajemnej gwarancji pomiędzy Belgią, Francją, Wielką Brytanią, Włochami i Niemcami, tzw. Pakt Reński, Locarno 16 października 1925 r. [Treaty of mutual guarantees between Belgium, France, Great Britain, Italy and Germany, so-called Lanckorona Pact, Locarno 16 October 1925], „Zbiór Dokumentów” [Collection of documents], 1934, no. 3, p. 60–67.

Turk B., Międzynarodówka Chłopska [The Peasant International], „Piast”, 30 X 1921, no. 44, p. 5. Uchwały Rady Naczelnej PSL [Resolution of PSL Supremen Council], „Piast”, 17 II 1924, no. 7, p. 6.

Waldenberg M., Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje, idee [The national issues in Central and Eastern Europe. History and ideas.], Warszawa 1992. Wiadomości z Polski i ze świata [News from Poland and the World], „Piast”, 19 X 1924, no. 42, p. 8.

Wichmanowski M., Myśl polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast

/14–1931 [The political thought of the Polish Peasant Party Piast 1913–1931], Lublin 2017.

Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918–1939 [More than independence. Polish political thought 1918–1939], ed. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001. Witos W., Dzieła wybrane [Selected works], vol. 2: Moje wspomnienia [My Memories], part 2, compiled by E. Karczewski, J. R. Szaflik, Warszawa 1990.

Witos W., Dzieła wybrane [Selected works], vol. 3: Moja tułaczka w Czechosłowacji [My wandering in Czechoslovakia], compiled by E. Karczewski, J.R. Szaflik, Warszawa 1995. Witos W., Dzieła wybrane [Selected works], vol. 5: Przemówienia [Speeches], ed. J. R. Szaflik, Warszawa 2007.

Witos W., Expose prezesa Rady Ministrów, 1 czerwca 1923 r. [Expose of the Prime Minister, 1 June 1923], [in:] Idem, Dzieła wybrane [Selected works], vol. 5: Przemówienia [Speeches], ed. J. R. Szaflik, Warszawa 2007.

Witos W., Ludowcy i chłopi wobec odzyskanej niepodległości [Peasant movement activists and peasants towards regained independence], 22 II 1919 r., [in:] idem, Wybrane dzieła [Selected Works], vol. 5: Przemówienia [Speeches], ed. J. R. Szaflik, Warszawa 2007.

Witos W., Ludowcy i chłopi wobec odzyskanej niepodległości [Peasant movement activists and peasants towards regained independence], 22 II 1919 r., [in:] idem, Dzieła wybrane [Selected works], vol. 5: Przemówienia [Speeches], ed. J. R. Szaflik, Warszawa 2007.

Witos W., Moje wspomnienia, t. 2 [My memories, vol. 2], Paryż 1964.

Witos W., O zwycięstwie nad bolszewikami i stanie państwa, 24 IX 1920 [About the victory over Bolsheviks and the condition of the state, 24.09.1920], [in:] Idem, Dzieła wybrane [Selected works], vol. 5: Przemówienia [Speeches], ed. J. R. Szaflik, Warszawa 2007.

Witos W., Rok 1925. Porozumienie z Czechami [The year 1925. Agreement with Czechs], [in:] idem, Dzieła wybrane [Selected works], vol. 3: Moja tułaczka w Czechosłowacji [My wandering in Czechoslovakia], compiled by E. Karczewski, J.R. Szaflik, Warszawa 1995.

Witos W., Uwagi do ratyfikacji traktatu pokojowego pomiędzy mocarstwami sprzymierzonymi a Niemcami, 31 VII 1919r [Comments on the ratification of the peace treaty between great powers allied and associated and Germany, 31.07.1919], [w:] idem, Dzieła wybrane [Selected works], vol. 5: Przemówienia [Speeches], ed. J. R. Szaflik, Warszawa 2007.

Witos W., W debacie nad budżetem na rok 1914 [The debate over the budget for the year 1914], 2 III 1914, [w:] Działa wybrane [Selected Works], vol. 5: Przemówienia [Speeches], ed. J. R. Szaflik, Warszawa 2007. Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich [Introduction of Eastern European studies], t. 1, Bałkany: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość [The Balcans: past-present-future], ed. M. Podolak, Lublin 2013.

Wrzosek M., Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918–1921 [Wars over the borders of a Reborn Poland 1918–1921], Warszawa 1992.

Zarys historii polskiego ruchu ludowego [The Outline of the history of the Polish peasant movement], vol. 2: 1918–1939, ed. J. Borkowski et al., Warszawa 1970.

Zasady współpracy stronnictw polskiej większości parlamentarnej w Sejmie w r. 1923, tak zwany Pakt Lanckoroński, Warszawa 17 maj 1923 [Principles of cooperation between the parties of the Polish parliamentary majority in the Sejm of 1923, so-called Lanckorona Pact, Warsaw 17 May 1923], [in:] Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego [Source texts regarding the history of the Polish peasant movement], vol. 2: 1918–1931, compiled by. S. Giza, S. Lato, Warszawa 1967.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2019.5.2.29-50
Data publikacji: 2020-02-05 10:47:11
Data złożenia artykułu: 2019-12-27 22:05:35


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1448
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Marcin Wichmanowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.