Marketing w działalności banków

Agnieszka Stolarska

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł ma na celu analizę wykorzystania i wdrożenia zasad marketingu w działalności bankowej. Obejmuje analizę istoty świadczenia usług i rynku usług finansowych, zasad marketingu bankowego oraz kształtowania instrumentów marketingowych w bankach. Ponadto zawiera przykłady wdrożenia i wykorzystania zasad marketingowych w wybranych bankach. Konieczność stosowania zasad marketingu w działalności banków wynika ze zmian, które zaszły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na rynku usług bankowych i w otoczeniu instytucji finansowych. Rynki finansowe stanowią nieodłączny element każdej gospodarki, a także rynki towarów konsumpcyjnych, towarów wytwarzanych i zasobów. Angażują się w proces przepływu funduszy i produktów.


Słowa kluczowe


bank, marketing, usługi, rynek, instytucje finansowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bibliography

Bednarska-Olejniczak D., Innovations in the area of marketing communication of banks –selected issues, MARKETING I RYNEK 4/2018

Bednarska-Olejniczak D., Marketing w usługach bankowych, (w) Marketing w usługach. Przykłady zastosowań, pr. zb. pod red. B. Iwankiewicz-Rak, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011.

Booms B. H., Bittner M. J., Marketing Strategies and Organization Structures for Services Firms, (w) Marketing of Services, red. J. H. Donelly, W. R. George, AMA, Chicago 1981.

Czechowska I. D., Waliszewski K., Instytucje bankowe i niebankowe na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce, CeDeWu; Warszawa 2019

Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Wolters Kluwer, Krakw 2006.

Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.

Gabryelczyk K., Nowe usługi finansowe, Cedewu, Warszawa 2006.

Gilmore A., Usługi. Marketing i zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Grzegorczyk W. Krawiec W., Sibińska A., Współczesne dylematy marketingu bankowego w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

Grzegorczyk W., Marketing bankowy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2004.

Grzybowska-Brzezińska M., Grzywińska-Rąpca M., Wirtualizacja komunikacji a marketing bezpośredni w sektorze usług bankowych, Marketing i Rynek; 2018 | nr 4 (CD) | 257--267

Grzywacz J., Marketing banku, Difin, Warszawa 2010.

Grzywacz J., Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa 2006.

Grzywacz J., Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2006.

Jakubowska A., Public relations w kształtowaniu wizerunku instytucji finansowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.

Jaworski Wł. L., Bankowość, PWN, Warszawa 2007.

Kolasa M., Marketing bankowy, Cedewu, Warszawa 2009.

Koleśnik J., Bankowość detaliczna, Difin, Warszawa 2016

Kotler Ph. Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2012.

Lipowski M., Marketing bankowy, zarządzanie popytem i podażą usług, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.

Lovelock Ch., Services Marketing. People, Technology, Strategy, Prentice Hall., Upper Saddle River, New jersey 2001.

Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001.

Monitorowanie jakości w banku, red. K. Opolski, CeDeWu, Warszawa 2004.

Nowak A. Z., Karkowska R., Kosiński B., Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

Płonka M., Marketing instytucji finansowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.

Simon K., Przedsiębiorstwo i bank w procesie restrukturyzacji finansowej, CeDeWu, Warszawa 2015

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997. Prawo bankowe i inne teksty- tekst jednolity, Wyd. C.H.Beck, Warszawa, art. 2.

Żurawik B, Marketing bankowy, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.

Żurawik B. i W., Marketing usług finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2019.5.2.87-98
Data publikacji: 2020-02-05 10:47:16
Data złożenia artykułu: 2020-01-23 19:25:07


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1788
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Agnieszka Stolarska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.