Wpływ ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego na szybkość i rzetelność procesu karnego. Studium przypadku

Jan Kluza

Streszczenie w języku polskim


Artykuł porusza problematykę związaną z dokonanymi w 2016 r. nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego oraz ich wpływem na bieg procesu karnego. W sposób szczególny nowelizacje oddziałują na podstawowe zagadnienia związane ze sprawnością procesu oraz jego rzetelnością.


Słowa kluczowe


nowelizacja; szybkość; proces karny; rzetelność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czarnecki P., Skarga na wyrok sądu odwoławczego. (Non)sens nowego rozdziału 55a Kodeksu postępowania karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, nr 2.

Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2015.

Hofmański P., Waltoś S., Proces karny. Zarys sytemu, Warszawa 2013.

Izydorczyk J., Prawda w procesie karnym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2014, nr 73.

Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, B. Augustyniak, t. 2, Warszawa 2012.

Kolendowska-Matejczyk M., Działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz prawa do obrony, [w:] Prawo do obrony w postępowaniu penalnym. Wybrane aspekty, red. M. Kolendowska-Matejczyk, K. Szwarc, Warszawa 2014.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284).

Mierniki wymiaru sprawiedliwości w latach 2006–2015, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,3282,0.html [dostęp: 18.06.2017].

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167).

Nowak M., Skarga na wyrok sądu odwoławczego. Nowy środek zaskarżenia w „nowym” procesie karnym, [w:] Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia, red. P. Czarnecki, M. Nowak, Kraków 2016.

Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2014 roku, https://pk.gov.pl/sprawozdania/sprawozdania-prokuratora-generalnego-1133-2.html [dostęp: 05.09.2017].

Stefański R., Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. nr 240, poz. 2052).

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. nr 179, poz. 1843).

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1247).

Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437).

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. poz. 1070).

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 207, wersja projektu z dnia 27 stycznia 2016 r.), Sąd Najwyższy – Biuro Studiów i Analiz, sygn. BSA II-021-38/16.

Wykład prawa karnego procesowego, red. P. Kruszyński, Białystok 2012.

Zagrodnik J., Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 451), http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/387137F3317DD1BDC1257FB8002B7C3D/%24File/451-003.pdf [dostęp: 18.06.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.32.49
Data publikacji: 2017-10-02 09:28:31
Data złożenia artykułu: 2017-06-18 19:10:29

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Jan Kluza

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.