Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem jest stworzenie interdycyplinarnej platformy wzmacniającej polską humanistykę, forum wymiany poglądów specjalistów z różnych dyscyplin humanistycznych, którzy zajmują się tą samą problematyką, ujmując ją z różnych perspektyw badawczych. Czasopismo ma za zadanie intergację rozproszonych badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Każdy numer czasopisma będzie poświęcony innemu inter- i transdyscyplinarnemu problemowi badawczemu. Pierwszy numer czasopisma „Artes Humanae” zostanie poświęcony problemom i perspektywom badawczym humanistyki. Do dyskusji proponujemy następujące zagadnienia:

 • pola humanistyki w kształtowaniu społeczeństwa oraz rozwoju kultury;
 • monodyscyplinarność i interdyscyplinarność w badaniach humanistycznych;
 • metodologie badań stosowanych w humanistyce;
 • wizje humanistyki we współczesnym świecie;
 • przeobrażenia i strategie rozwoju nauk humanistycznych;
 • nowe technologie w badaniach humanistycznych;
 • systemy bibliometryczne w naukach humanistycznych;
 • humanistyka w systemie nauki w Polsce.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Wszystkie nadesłane teksty (artykuły, recenzje, sprawozdania) poddawane są wstępnej kwalifikacji pod kątem zgodności z tematyką numeru oraz profilem czasopisma. Oceny dokonują członkowie redakcji oraz redaktor tematyczny numeru. Po uzyskaniu akceptacji nadesłane materiały kierowane są do recenzji zewnętrznej.

2. Do oceny każdego tekstu zakwalifikowanego do publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której afiliowany jest autor.

3. Recenzenci posiadają stopień co najmniej doktora habilitowanego, a o ich doborze decyduje tematyka tekstu przysłanego do danego numeru.

4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym przynajmniej jeden z recenzentów jest co najmniej doktorem habilitowanym w zakresie danej filologii lub jest native speakerem afiliowanym w instytucji zagranicznej właściwej narodowości autora pracy.

5. Recenzent jest zobowiązany do złożenia deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów, za który uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem w sprawie dopuszczenia artykułu do publikacji (ewentualnie ze wskazaniem koniecznych zdaniem recenzenta poprawek, uzupełnień) lub jego odrzucenia.

7. W przypadku gdy recenzje artykułu nie są jednomyślne, tekst jest przekazywany do trzeciego recenzenta, którego głos jest decydujący.

8. Autor otrzymuje obie recenzje swojego tekstu. W przypadku zastrzeżeń recenzenta autor ma prawo za pośrednictwem redakcji ustosunkować się do wniesionych uwag. W wyjątkowych przypadkach, gdy autor w przekonujący sposób wykaże, że uwagi lub sugerowane modyfikacje są nieuzasadnione, redakcja podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu.

9. Recenzje są archiwizowane przez redakcję w wersji elektronicznej i/lub papierowej.

10. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest dostępna w każdym numerze czasopisma i na stronie internetowej.

11. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

12. Zgodnie z wytycznymi MNiSW redakcja w procesie recenzowania tekstów wdraża procedurę double-blind review process oraz zaporę ghostwriting i guest authorship. Dotyczy to również przypadków, gdy autorami tekstów złożonych do druku są członkowie redakcji oraz Rady Naukowej pisma.

13. W przypadku procedury double-blind review process i pozytywnej recenzji recenzent ma prawo, jeszcze przed drukiem tekstu, uzyskania informacji o tożsamości autora tekstu, który recenzował. W przypadku recenzji negatywnej informacja ta nie jest ujawniana przez redakcję.

 

Kryteria odrzucania artykułu naukowego w „Artes Humanae”

 • brak zgodności z profilem czasopisma (prace z zakresu nauk humanistycznych: filologiczne, kulturoznawcze, językoznawcze, z zakresu historii sztuki) lub zakresem tematycznym numeru;
 • przekroczenie zalecanej objętości tekstu (30 tys. znaków łącznie ze streszczeniami i bibliografią – patrz szerzej zasady redakcyjne);
 • niedostosowanie tekstu do zasad redakcyjno-edytorskich (patrz szerzej – wymogi redakcyjne);
 • negatywne recenzje: uzyskanie dwóch negatywnych recenzji skutkuje automatycznym odrzuceniem tekstu; w przypadku pojedynczej recenzji negatywnej, kolejna recenzja negatywna decyduje o odrzuceniu artykułu; w szczególnych przypadkach decyzję o dyskwalifikacji tekstu podejmuje redakcja;
 • zignorowanie zaleceń recenzentów przez autora.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Rada naukowa

Rada Naukowa:

Stefan Bednarek (Wrocław)

Michał Buchowski (Poznań)

Izabella Bukraba-Rylska (Warszawa)

Wojciech Burszta (Warszawa)

Wojciech Chlebda (Opole)

Małgorzata Karwatowska (Lublin)

Małgorzata Kita (Katowice)

Oksana Kogut (Ukraina)

Natalia Korina (Nitra)

Eva Krekovicova (Bratysława)

Robert Litwiński (Lublin)

Katia Michajłowa (Sofia)

Borys Norman (Mińsk)

László Kálmán Nagy (Kraków–Debreczyn)

Tokimasa Sekiguchi (Tokio)

Barbara Szacka (Warszawa)

Zuzanna Topolińska (Skopje)

 

Lista recenzentów

2017

Dorota Filar, Andrzej Juszczyk, Wojciech Kruszewski, Piotr Krzyżanowski, Marcin Lachowski, Dariusz Nowacki, Paweł Nowak, Dariusz Pachocki, Paweł Panas, Marek Piela. Mariusz Rutkowski, Magdalena Saryusz-Wolska, Rafał Szczerbakiewicz, Paweł Tański, Andrzej Tyszczyk, Jacek Wasilewski. Marcin Wodziński, Witold Wołowski, Marzena Woźniak-Łabieniec, Rafał Zimny

2018

Paweł Dybala, Wacław Forajter, Tomasz Garbol, Ireneusz Gielata, Wojciech Kruszewski, Beata Kubiak Ho-Chi, Waldemar Kuligowski, Aleksander Madyda, Paweł Nowak, Dariusz Pachocki, Mariusz Rutkowski, Magdalena Saryusz-Wolska, Beata Śniecikowsk, Dariusz Trześniowski