Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Artes Humanae?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

1. Teksty należy zgłaszać poprzez stronę czasopisma https://journals.umcs.pl/arte/

2. Długość tekstu: artykuły wraz z bibliografią nie mogą przekraczać objętości 40 000 znaków (licząc ze spacjami), recenzje – do 20 000 znaków, komunikaty – do 12 500 znaków, sprawozdania – do 10 000 znaków.

3. Do artykułu należy dołączyć tytuł i streszczenie w języku, w którym jest napisany artykuł i w języku angielskim (1250 znaków) oraz słowa kluczowe w obu językach.

4. Do tekstu recenzji, omówienia oraz sprawozdania z konferencji należy dołączyć tytuł oraz adres bibliograficzny sporządzony według wzoru z punktu 8.

5. Układ tekstu: w lewym górnym imię i nazwisko autora, afiliacja oraz adres e-mail; tytuł wyśrodkowany, zapisany czcionką 14 pkt, pogrubiony; śródtytuły wyśrodkowane, zapisane czcionką 12 pkt, pogrubione; pod tekstem streszczenia; komentarze i tekst poboczny w przypisach dolnych z numeracją ciągłą.

6. Wyróżnienia w tekście:

 • a. pismo pochyłe (kursywa): wyrazy w funkcji metajęzykowej; terminy i wtręty obcojęzyczne (łacińskie, angielskie itd.); tytuły przywoływanych książek, dzieł sztuki itd.;
 • b. cudzysłów pierwszego stopnia („____”): stosujemy, przytaczając fragmenty cudzych wypowiedzi; jeśli zachodzi potrzeba, to stosujemy także cudzysłów drugiego stopnia, tzw. francuski «…»;
 • c. cudzysłów definicyjny (tzw. łapki: ‘xyz’): wprowadzamy w przypadku metajęzykowych sformułowań, które są objaśnieniem znaczeń wyrazów;
 • d. pogrubienie stosujemy w celu wyeksponowania szczególnie ważnych treści; e. nie stosujemy innego typu wyróżnień (podkreślenia, rozstrzelenia druku, graficzne modyfikacje pisma itd.)

7. System przypisów: przypisy dolne, przecinkowe, wzór zapisu: Inicjał imienia. Nazwisko, tytuł, miejsce i rok wydania, strona. Przykład: A. Schaff, Wstęp do semantyki, Warszawa 1960, s. 19.

8. Odwołania bibliograficzne:

 • a. książki: Ong W., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Lublin 1996.
 • b. wydawnictwa zbiorowe: Sztuka w świecie znaków, pod red. B. Żyłki, Gdańsk 2002.
 • c. artykuły w tomach zbiorowych: Mayenowa M.R., Spójność tekstu a postawa odbiorcy, [w:] O spójności tekstu, pod red. M.R. Mayenowej, Wrocław 1971, s. 189–205.
 • d. artykuły w czasopismach: Bartmiński J., Czy istnieje europejski kanon wartości?, „Etnolingwistyka” 2011, nr 23, s. 15–18.
 • e. Publikacje elektroniczne zamieszczamy w bibliografii i przypisach według następującego wzoru: M. Bobińska, Ryzykowny kurs, „Gazeta Prawna” 3 czerwca 2002, [online:] adres linku [data dostępu: 03.06.2012].
 • f. Przy pozycji bibliograficznej w artykułach publikowanych w czasopismach, które mają wersję elektroniczną należy podać identyfikator cyfrowy DOI (Digital Object Identifier) Czy pozycja posiada DOI, można ustalić na stronie http://www.crossref.org/guestquery/. DOI należy podać na końcu zapisu bibliograficznego.
 • g. W bibliografii wyrazy (nazwiska, imiona, tytuły prac) pisane w oryginale cyrylicą transliterujemy na alfabet łaciński (stawiamy literę za literę) wedle obowiązujących reguł (zob. np.: Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, oprac. zasad E. Polański, Warszawa 2006). Poza bibliografią wyrazy (nazwiska, imiona, tytuły prac) pisane w oryginale alfabetem cyrylickim transkrybujemy na alfabet łaciński, wedle zasad we wzmiankowanym słowniku ortograficznym. Np.: w transliteracji: Avdeev, Belova, Čavdarova, Šmelev,Lichačëv, Žirmunskij; w transkrypcji: Awdiejew, Biełowa, Czawdarowa, Szmielew, Lichaczow, Żyrmunskij itp.
 • h. W artykułach pisanych po angielsku i po rosyjsku zachowujemy w bibliografii sposób pisania przyjęty w odnośnych tradycjach językowych.

9. Cytaty:

 • a. Krótkie cytaty wprowadzamy do tekstu za pomocą cudzysłowów prostych („____”).
 • b. Cytaty dłuższe (liczące więcej niż trzy linijki tekstu) wyodrębniamy w okienku cytatowym: czcionka 11 pkt, odstęp przed i po – 6 pkt, wcięcie z lewej strony – 2 cm. Ten sposób wprowadzania cytatów nie wymaga użycia cudzysłowów.
 • c. Odautorskie dopiski do treści cytatu wprowadzamy w nawiasach kwadratowych. Również w nawiasach kwadratowych podajemy informację o pochodzeniu wyróżnień w treści cytatu.

10. Zapis liczebników: liczebniki zapisujemy słownie w przedziale od zera do dziewięciu, a kolejne wprowadzamy do tekstu za pomocą cyfr arabskich.

11. Skróty:

 • a. W tekście nie stosujemy skrótów typ: np., m.in., itp., tzw.
 • b. Nazwy własne podajemy w tekście przy pierwszym użyciu w formie rozwiniętej, a następnie w formie skróconej.
 • c. Imiona i nazwiska przywoływanych w tekście osób zawsze podajemy w pełnym brzmieniu przy pierwszym użyciu, a następnie podajemy tylko imię lub nazwisko.

12. Transkrypcja alfabetów niełacińskich: wyrażenia zapisane alfabetami innymi niż łaciński powinny zostać przetranskrybowane zgodnie z zasadami, jakie podaje Wielki słownik ortograficzny PWN.

13. Tabele: każda tabela powinna być opatrzona numerem i tytułem, a także informacją o źródle danych. Tytuł tabeli umieszczamy u góry i składamy czcionką wielkości 11 pkt.

14. Zdjęcia i rysunki: muszą zostać przesłane jako osobne pliki w formacie JPG o rozdzielczości 300 DPI.

15. W pliku zamieszczonym na platformie powinien znaleźć się zarówno tekst, jak i streszczenia w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe w obu językach. Ponadto, tytuł, streszczenie oraz słowa kluczowe (w obu językach) i bibliografię należy zamieścić w zakładce „metadane”.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF, LaTeX.
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 5. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 6. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.