Wybrane aspekty ekologicznych wymiarów rozwoju ekoturystyki w sieciach narodowych i regionalnych parków krajobrazowych Ukrainy

Lyubomyr Tsaryk, Andrii Kuzyshyn, Petro Tsaryk

Streszczenie w języku polskim


Przeprowadzone badania miały na celu uzasadnienie roli i znaczenia ekoturystyki dla zrównoważonego wykorzystania naturalnych zasobów rekreacyjnych na przykładzie Ukrainy. W artykule opisano zaopatrzenie terenów administracyjnych w środki ekoturystyczne (w obrębie istniejących narodowych i regionalnych parków krajobrazowych) oraz wpływ skutków kryzysu i niedoszacowania czynnika środowiskowego na warunki wypoczynku ludzi. Postępujący rozwój sfery turystyczno-rekreacyjnej wymaga opracowania specjalnej strategii rozwoju terytorialnego. Mechanizmem jej realizacji powinna być procedura planowania krajobrazu. W toku badań: dokonano typologii regionów administracyjnych ze względu na stopień dostępności rekreacyjnych zasobów obszarów chronionych dla ekoturystyki oraz opracowano kartograficzne wsparcie dla tego problemu; udowodniono wpływ czynnika ekologicznego na stan i efektywne wykorzystanie potencjału przyrodniczego obszarów chronionych w celach przyrodniczych i rekreacyjnych; stworzono mapę narodowych parków krajobrazowych Ukrainy dedykowaną obszarom o różnym stopniu zanieczyszczenia; przeprowadzono analizę korelacyjną. Zebrane dane świadczą o braku efektywnego systemu zarządzania środowiskowego na poziomie zjednoczonej wspólnoty terytorialnej wiejskiej oraz na poziomie powiatu, a także o braku stabilnych powiązań zarządczych między regionalnymi wydziałami ekologii i zasobów naturalnych oraz powiatami i zjednoczonymi wspólnotami terytorialnymi. Ta okoliczność nie przyczynia się do skoordynowanego i terminowego rozwiązywania złożonych problemów geoekologicznych, lecz działa jak hamulec dla zrównoważonego rozwoju ekologicznego, społeczno-gospodarczego i turystyki ekologicznej.


Słowa kluczowe


ekoturystyka; obszary chronione; narodowy park przyrodniczy; regionalny park krajobrazowy; regiony Ukrainy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Buryk Z.M. 2017. Conceptual approaches to state regulation of sustainable development in Ukraine. Relevant Problems of State Management 2(52), 1–8.

Dmytruk O.Yu. 2004. Eco-tourism: Modern Concepts of Management and Marketing. Kyiv: Alterpress.

Grodzynskyi M.D. 2005. Understanding Landscape: Place and Space. Kyiv: Kyiv University Press.

Grodzynskyi M., Stetsenko M. (eds.) 2003. Protected Area in Ukraine. Kyiv: Kyiv University Press.

Khrabovchenko V.V. 2003. Ecological Tourism. Moscow: Finance and Statistics.

Kotala A., Niedziółka A. 2009. Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury ekoturystycznej w województwie małopolskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5, 27–37.

Kuzyk I. 2018. Geo-ecological problems of the united territorial communities of Ternopil region. In: Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji (t. 6, pp. 108–113). Opole, 18 listopada 2018 r. Obukhov: Drukarnia PE Gulyaeva V.М.

Lukichev A.B. 2011. Esencja turystyki zrównoważonej i ekologicznej. Russian Journal of Ecotourism 1, 3–6.

Plan działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 2015. Warszawa.

Przewoźniak M. 1999. Potencjał rekreacyjny środowiska przyrodniczego – atrakcyjność a przydatność. Problemy Ekologii Krajobrazu 5, 151–159.

Sawitska O.P., Sawitska N.V., Pogrebniak L.V. 2017. Ecotourism as an important part of sustainable development strategy. Global and National Problems of the Economy 15, 122–128.

Shumlyanska N.V. 2011. Ecotourism as a form of inclusion in the natural and cultural heritage. Culture of Ukraine 47, 108–115.

Tsaryk L., Kuzyshyn A., Tsaryk P. 2015. The regional formation of recreation and environmental protection systems of Ukraine. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ceоgraphica IX 193, 184–194.

Tsaryk L.P. 2016. Potential of protected areas in a prospective eco-network. In: L.P. Tsaryk (ed.), Ternopil Region: Goals and Potential of Sustainable Environmental Management. Monograph (pp. 267–297). Ternopil: Type SME.

Tsaryk P.L., Novytska S.R. 2016. Tourist and recreational potential: State, problem, prospects. In: L.P. Tsaryk (ed.), Ternopil Region: Goals and Potential of Sustainable Environmental Management. Monograph (pp. 196–266). Ternopil: Type SME.

Zaręba D. 2006. Ekoturystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

NETOGRAPHY

Estonian Ecotourism Association. Online: htts://www.ecotourism.ee (access: 7.08.2020).

International Ecotourism Society. Online: https://www.ecotourism.org/ (access: 17.08.2020).

International Union for Conservation of Nature. Online: htts://https://www.iucn.org/ (access: 17.08.2020).

Law of Ukraine On the Nature Reserve Fund of Ukraine, June 16, 1992, N 34, 50. Online: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 (access: 7.06.2020).

National parks in Germany. Online: https://www.bfn.de/en/service/facts-and- figures/nature-conservation/nature-conservation-areas/national-parks-in-germany.html (access: 7.08.2020).

Romanian Ecotourism Association. Online: https://www.eco-romania.ro (access: 17.08.2020).

Swedish Ecotourism Society. Online: https://www.naturesbestsweden.com. (access: 17.08.2020).

World Tourism Organization. Online: https://www.unwto.org/ (access: 7.08.2020).

World Wildlife Fund. Online: https://www.worldwildlife.org/ (access: 13.12.2020).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2020.75.0.161-181
Data publikacji: 2020-12-08 11:48:15
Data złożenia artykułu: 2019-11-20 17:18:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 838
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 624

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Andrii Kuzyshyn

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.