Rozwój infrastruktury rowerowej w kontekście działania roweru miejskiego – przykład Krakowa i Lublina

Dagmara Kociuba, Dominika Wieliniec

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest identyfikacja dynamiki rozbudowy miejskiej infrastruktury rowerowej w kontekście rozwoju systemów roweru miejskiego na przykładzie Krakowa i Lublina. W szczególności odniesiono się do zagadnień dotyczących porównania zapisów dokumentów strategicznych z realizacją infrastruktury rowerowej w latach 2010–2019, a także kompleksowo przedstawiono rozwój systemów roweru miejskiego oraz omówiono działalność grup nieformalnych i organizacji rowerowych w obu miastach. Wykazano, że rozbudowa infrastruktury przebiega z opóźnieniem w stosunku do zapisów dokumentów strategiczno-programowych, a jej sieć nadal jest niespójna, co wynika głównie z rozproszenia w przestrzeni miast inwestycji drogowych, którym towarzyszą inwestycje z zakresu infrastruktury rowerowej. Nie wpływa to na rozwój systemów roweru miejskiego, które stanowią dobre uzupełnienie infrastruktury rowerowej, co potwierdziły analizy korelacji, przy czym liczba i lokalizacja stacji jest uzależniona od działań operatora, stymulowanych w przewadze w ramach działań odgórnych (Kraków) lub oddolnych (Lublin). Na wykorzystanie systemów roweru publicznego wpływ miały przede wszystkim ciągłość funkcjonowania operatora i koszty wypożyczeń. Działalność organizacji rowerowych, pomimo różnic pod względem dynamiki prowadzanych działań, ich spektrum oraz zasad finansowania, ma wpływ zarówno na popularyzację transportu rowerowego, jak i na rozbudowę infrastruktury rowerowej oraz systemów roweru miejskiego. Najlepsze efekty osiągnięto w przypadku działań ekosystemu rowerowego.


Słowa kluczowe


rower miejski; infrastruktura rowerowa; grupy nieformalne i organizacje rowerowe; lubelski ekosystem rowerowy; Lublin; Kraków; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Bartniczak B. 2013. Zrównoważony transport na poziomie regionalnym jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego. Studia Ekonomiczne 143, 11–20.

Beim M., Brudka C., Modrzewski B., Hyła M., Puk A., Rakower R., Rychlewski J. 2015. Standardy techniczne systemu rowerowego. Poznań: Stowarzyszenie „Sekcja Rowerzystów Miejskich”.

Bencekri M., Kua D., Kimb J., Leec S., Leed S. 2020. Review of European Low Emission Zone Policy. Chemical Engineering Transactions 78, 241–246.

Bryniarska Z., Wilk N. 2018. Ocena systemu wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 10, 22–27.

Brzuszkiewicz T. 2014. Lubelskich cyklistów początki. Pobrane z: https://ryneklubelski.pl/2014/01/lubelskich-cyklistow-poczatki

Buciak R., Krajewska K., Pawłowska M. 2017. Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2017. Warszawa: Zielone Mazowsze.

Caban J., Jóźwik K., Kozłowski M. 2015. Transport rowerowy w systemie komunikacyjnym Lublina. Logistyka 3, 635–642.

Cal P. 2015. Poradnik aktywnego rowerzysty. Lublin: Towarzystwo dla Natury i Człowieka.

Ciesielski P. 2014. Realizacja Polityk Rowerowych na przykładzie Kopenhagi i Krakowa. Zarządzanie Publiczne 1, 125–136.

Dąbrowska-Loranc M., Cielecki A., Jasiński A., Skoczyński P., Zalewski A., …, Fiszer-Sozańska J. 2019. Podręcznik. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury – Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

DeMaio P. 2009. Bike-sharing: History, Impacts, Models of Provision, and Future. Journal of Public Transportation 12(4), 41–56. https://doi.org/10.5038/2375-0901.12.4.3

Dębowska-Mróz M., Kacprzak M., Zięba P. 2016. Infrastruktura rowerowa jako element systemu transportowego Radomia. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 17(12), 573–580.

Dębowska-Mróz M., Lis P., Szymanek A., Zawisza T. 2017. Rower miejski jako element systemu transportowego w miastach. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 18(6), 1173–1182.

Gadziński J. 2011. Rozwój transportu drogowego jako zagrożenie dla środowiska przyrodniczego – przykład aglomeracji poznańskiej. JEcolHealth 15(4), 165–175.

Gawroński K., Król K., Gawrońska G., Kubicki B. 2019. Analysis of the development of Lublin city bike stations versus the economic and spatial conditions in that city. Geomatics, Landmanagement and Landscape 4, 183–199. https://doi.org/10.15576/GLL/2019.4.183

Górnośląski Związek Metropolitalny. 2016. Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej. Katowice.

Hitchcock G., Vedrenne M. 2014. Cycling and Urban Air Quality: A Study of European Experiences. Bruksela: The European Cyclists’ Federation.

Hubka Ł., Malinowski R. 2010. System bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 7–8, 36–41.

Kauf S., Szołtysek J., Wieczorek I. 2018. Transport zbiorowy – w zaspokajaniu mobilności mieszkańców miast – doświadczenia JST. Łódź: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Klimkiewicz K. 2013. Wykorzystanie systemu Veturilo w transporcie miejskim w Warszawie. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie 60, 33–42.

Kłos-Adamkiewicz Z. 2014. Koszty i korzyści funkcjonowania miejskich wypożyczalni rowerów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 26, 55–66.

Kociuba D. 2018. Implementation of Integrated Territorial Investments in Poland – Rationale, Results, and Recommendations. Quaestiones Geographicae 37(4), 69–86. https://doi.org/10.2478/quageo-2018-0038

Kociuba D., Rabczewska K. 2019. Rola budżetów partycypacyjnych w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych polskich miast – studium przypadku Lublina. Studia Regionalne i Lokalne 2(76), 82–109. DOI: 10.7366/1509499527605

Kociuba D., Bielecka M. [w druku]. Wpływ zmiany ustawy o samorządzie gminnym na implementację budżetów obywatelskich w miastach wojewódzkich Polski. Studia Regionalne i Lokalne 1(83).

Kociuba D., Lubaś M. (red.). 2018. Atlas ruchu rowerowego w Świdniku. Lublin: Polihymnia.

Kopta T. 2010. Ruch rowerowy w Polsce na tle innych krajów UE. Transport Miejski i Regionalny 3, 32–36.

Lubelska Grupa Badawcza. 2022. Raport z konsultacji. Lubelski Rower Miejski. Lublin.

Lublin Przyjazny Rowerzystom. 2019. Pobrane z: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/lublin/przestrzen_miejska/lublin_przyjazny_rowrzystom/poradnik_lublin_przyjazny_rowerzystom.pdf

Łastowska A., Bryniarska Z. 2015. Analiza funkcjonowania wypożyczalni rowerów miejskich w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 3, 30–35.

Mroczek M. 2018. Infrastruktura rowerowa w budżecie obywatelskim miasta Łodzi. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 19(11), 22–29. https://doi.org/10.24136/atest.2018.341

Pala J. 2013. Miasta – ewolucja i środowisko. W: Techniczne problemy zrównoważonego rozwoju miast. Zagadnienia transportu i energetyki (s. 79–87). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Postaw na rower – Podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury. 1999. Kraków: C.R.O.W., Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego.

Przygodzki Z., Sokołowicz M. 2016. Logistyka miejska i transport zrównoważony. W: A. Nowakowska (red.), Ekomiasto & Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta (s. 95–122). Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Rakower R., Łabędzki J., Gadziński J. 2011. Konkurencyjność ruchu rowerowego w przestrzeni miejskiej, Transport Miejski i Regionalny 2, 31–38.

Senetra A. 2010. Infrastruktura rowerowa w strukturach zurbanizowanych w świetle badań sondażowych i przepisów prawa. Problemy Rozwoju Miast 7(4), 55–67.

Stępień-Słodkowska M., Ustianowski P., Krajewska-Pędzik A., 2017. Bike S Szczeciński Rower Miejski jako przedsięwzięcie prowadzące do wzrostu jakości życia mieszkańców, Handel Wewnętrzny II,4(369), 233-242.

Stowarzyszenie Akcja Miasto. 2016. Badania natężenia ruchu rowerowego. Wrocław: Urząd Miasta we Wrocławiu.

Strategia realizacji systemu dróg rowerowych w mieście Lublin wraz z oceną oddziaływania na środowisko. 2014. Lublin: TransEko.

Urbanyi-Popiołek I. 2013. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Urząd Statystyczny w Krakowie. 2019. Rocznik Statystyczny Krakowa. Kraków.

Wiącek A., Gorczyca K. 2013. Lublin Rowerem – przewodnik miejskiego rowerzysty. Lublin: Towarzystwo dla Natury i Człowieka.

Wolek C. 2010. Kształtowanie systemu ruchu rowerowego na przykładzie Wrocławia. Transport Miejski i Regionalny 11, 35–39.

Zdanowska A., Bojke I. 2017. System Roweru Metropolitalnego jako przyjazne środowisku rozwiązanie transportowe na terenie Trójmiasta. Transport Miejski i Regionalny 3, 29–33.

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

Uchwała nr LXX/468/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 1993 r. w sprawie przyjęcia zasad polityki transportowej dla Krakowa.

Uchwała nr CIX/1493/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu Inwestycji – Studium Podstawowych Tras Rowerowych”.

Uchwała nr 224/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia „Polityki Rowerowej Miasta Lublin”.

Uchwała nr 260/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w mieście Lublin”.

Uchwała nr XLVII/848/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2016–2025.

Zarządzenie nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”.

AKTY PRAWNE

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98, poz. 602 ze zm.).

STRONY INTERNETOWE

http://bip.krakow.pl/?mmi=509

http://ibikekrakow.com/mapa

http://kmr.org.pl

https://lubelskirower.pl

https://lubelskirower.pl/mapa-stacji

http://lublin.eu/finanse-i-majatek/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta

https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/aktualnosci/lublin-przyjazny-rowerzystom,95,2133,1.html

http://mirl.info.pl/mapa

https://mirl.info.pl/publications

https://mirl.info.pl/publications/statLRM

https://mirl.info.pl/publications/statLRM/2019

https://mirl.info.pl/publications/statLRM/2019/heat_map

https://mobilityweek.eu/home

http://mobilnykrakow.pl

http://mobilnykrakow.pl/mapy/mapa-rowerowa

http://mobilnykrakow.pl/rowery/#edukacja

http://otwartyplan.org.pl

https://pl-pl.facebook.com/pg/lublinrowerem/events

https://porozumienierowerowe.pl

http://rowery.zikit.pl

http://swidnikmiastodlarowerow.pl

https://wavelo.pl

http://welocypedlubelski.pl/historia

www.cargo.lublinrowerem.pl
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2020.75.0.213-252
Data publikacji: 2020-12-04 09:01:46
Data złożenia artykułu: 2020-07-31 22:47:33


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1811
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 681

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Dagmara Kociuba, Dominika Wieliniec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.