Rozwój i charakterystyka sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie

Małgorzata Stanicka, Wioletta Kałamucka, Mirosław Meksuła

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


sieć Natura 2000; obszary Natura 2000; Lubelszczyzna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmielewski T. J. i in., 2002: Projekt Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 dla województwa lubelskiego, [w:] Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2002 roku, WIOŚ Lublin, 172–180.

Kondracki J., 2009: Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.

Maruszczak H., 1974: Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny w czasach prahistorycznych, [w:] Mencel T. (red.), Dzieje Lubelszczyzny, t. I, PWN, Warszawa, 23–68.

Pawlaczyk P. i in., 2004: Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – „Shadow List”, Warszawa, http://wwf.pl

Pawlaczyk P. i in., 2006: Aktualizacja „Shadow List” obszarów siedliskowych sieci Natura 2000 w Polsce, Aneks do raportu na temat reprezentatywności ujęcia gatunków i siedlisk przyrodniczychz Dyrektywy Siedliskowej, http://wwf.pl

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, 2002, Biuro Planowania Przestrzennego, t. II, rozdz. V.6, s. 60.

Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego, 2009, WIOŚ Lublin.

Sielewicz B., 2002: Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000, [w:] Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2001 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin, 171–172.

Wojciechowski K., 2003: Natura 2000 w województwie lubelskim, „Dzikie Życie”, nr 9/111.

Źródła internetowe

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000 – strona Komisji Europejskiej, Komisji Ochrony Środowiska

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ – geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

http://natura2000.gdos.gov.pl – strona Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska poświęcona sieci Natura 2000

http://wwf.pl/projekty/natura_2000_shadow.php – strona organizacji WWF Poland (World Wide Fund for Nature – Światowy Fundusz na rzecz Przyrody)

http://www.siedliska.rdos.lublin.pl – www.ekolublin.pl/tdnicz – strona Towarzystwa dla Natury i Człowieka, Lubelski Serwis Ekologiczny

www.isip.sejm.gov.pl – Internetowy System Aktów Prawnych

www.lublin.rdos.gov.pl. – strona Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

www.mos.gov.pl – strona Ministerstwa Środowiska

www.natura2000.lubelskie.pl – strona Towarzystwa dla Natury i Człowieka poświęcona obszarom Natura 2000 na Lubelszczyźnie

www.salamandra.org.pl/Natura2000/shl_2008. – strona Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”

Akty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (DzU 2011, nr 25, poz. 133), załącznik nr 2.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (DzU 2010, nr 77, poz. 510).

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (DzU 2004, nr 92, poz. 880).
DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10066-012-0027-2
Data publikacji: 2015-07-15 09:24:58
Data złożenia artykułu: 2015-07-14 03:08:30


Statystyki


Widoczność abstraktów - 497
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1018

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Małgorzata Stanicka, Wioletta Kałamucka, Mirosław Meksuła

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.