Festiwal Medialny w Łodzi „Człowiek w niebezpieczeństwie” – struktura i motywacje festiwalowych gości

Waldemar Cudny, Ewelina Stanik

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia problemy dotyczące rozwoju festiwali sztuki miejskiej w miastach postsocjalistycznych na przykładzie Łodzi – jednego z największych miast Polski. Autorzy przeprowadzili
ankietę podczas Festiwalu Medialnego „Człowiek niebezpieczeństwie”, zorganizowanego w Łodzi, a poświęconego głównie filmom dokumentalnym. Rozważania dotyczą zjawisk z dziedziny geografii kulturowej i miejskiej, analizowanych w badaniach nad wydarzeniami kulturalnymi, a także oceny tych wydarzeń i motywacji uczestnictwa w nich. Uczestnikami są głównie młodzi mieszkańcy Łodzi, z których wielu jest studentami szkoły filmowej. Głównymi czynnikami motywującymi uczestnictwo w „evencie” są potrzeba doznań kulturalnych i nowych doświadczeń, ciekawość oraz chęć rozwijania kontaktów towarzyskich. Na podstawie analizy autorzy przedstawiają wnioski dotyczące roli wydarzeń kulturalnych w rozwoju kultury w mieście i spełnieniu potrzeb mieszkańców. Badanie ukazuje, że festiwal odgrywa znaczącą rolę w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, pogłębianiu zainteresowań oraz tworzeniu kapitału społecznego.


Słowa kluczowe


miasto postsocjalistyczne; Łódź; festiwal sztuki

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Backman K. F., Backman S. J., Uysal M., Sunshine K. M., 1995: Event tourism: An examination of motivations and activities, Festival Management and Event Tourism, 3, 1, 15–24

Barta G., Kovács Z., 1997: Economic and social changes in Hungary, Geographical Bulletin (Földrajzi Értesítő), XLVI, 1–2, 87–95.

Bleha B. Buček J., 2010: Theoretical issues of local population and social policy in ‘shrinking’ cities – some findings from Bratislava, [in:] Z. Kovács (ed.), Challenges of Ageing in Villages and Cities: The Central European Experience. Szeged, Department of Economic and Social Geography, University of Szeged, 110–131.

Crompton J. L., McKay S. L., 1997: Motives of visitors attending festival events, Annals of Tourism Research, 24, 2, 425–439.

Cudny W., 2012: Socio-Economic Changes in Lodz – Results of Twenty Years of System Transformation, Geografický časopis – Geographical Journal, 64, 1, 3–27.

Cudny W., Gosik B., Piech M., Rouba R., 2011: Praca dyplomowa z turystyki. Podręcznik akademicki, ŁTN, Łódź.

Cudny W., Rouba R., 2011: Theatre and multicultural festivals in Lodz as a free time management factor among the inhabitants and tourists in the post-industrial city, Acta Geographica Universitatis Comenianae, 55, 1, 3–22.

Cudny W., Korec P., Rouba R., 2012: Resident’s perception of festivals – a case study of Łódź, Sociológia – Slovak Sociological Review, 44, 6, 678–703.

Cosgrove D., Jackson P., 1987: New directions in cultural geography, Area, 19, 2, 95–101.

Czepczyński M., 2007: Podejścia badawcze w nowej geografii kultury, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia a przemiany współczesnego świata, Wydawnictwo

Uczelniane WSG, Bydgoszcz, 203–211.

Czepczyński M., 2008: Cultural Landscape of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs, Ashgate, Aldershot, Burlington.

De Bres K., Davis J., 2001: Celebrating group and place identity: A case study of a new regional festival, Tourism Geographies, 3, 3, 326–337.

Duncan J. S., 1980: The Superorganic in American Cultural Geography, Annals of the Association of American Geographers, 70, 2, 181–98.

Falassi A., 1987: Festival: Definition and morphology, [in:] A. Falassi (ed.), Time out of Time, NM, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1–10.

Formica S., Uysal M., 1996: A market segmentation of festival visitors: Umbria Jazz festival in Italy, Festival Management and Event Tourism, 3, 4, 175–182.

Gold J. R., Gold M. M., 2005: Cities of Culture: Staging International Festivals and the Urban Agenda, 1851–2000, Burlington, Ashgate, Aldershot.

Jędrysiak T., 2008: Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010: Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa.

Korec P., 2007: Vplyv post-industriálneho štádia vývoja spločnosti a globalizácie na regionálny vývoj Slovenska, Geographia Cassoviensis, I, 75–80.

Kłoskowska A., 2005: Kultura masowa, PWN, Warszawa.

Lee C. K., Lee Y. K., Wicks B. E., 2004: Segmentation of festival motivation by nationality and satisfaction, Tourism Management, 25, 1, 61–70.

Lorimer H., 2005: Cultural geography: the busyness of being “more-then-representational”, Progress in Human Geography, 29, 1, 83–94.

Lubelski T., (red.), 2003: Encyklopedia kina, Biały Kruk, Kraków.

Mathewson K., 2011: Sauer’s Berkeley School Legacy: Foundation for an Emergent Environmental Geography?, [in:] G. Bocco., S. U. Pedro, A. Vieyra (eds.), Geografía y Ambiente en América Latina, Instituto Nacional de Ecología, Mexico City, 51–81.

Matlovič R., 2004: Tranzitívna podoba mesta a jeho intraurbánnych štruktúr v ére postkomunistickej transformácie a globalizácie, Sociológia, 36, 2, 137–158.

Mitchell D., 2000, Cultural Geography: A Critical Introduction, MA: Blackwell Publication, Malden.

Ogórek P., 2012: Festiwal Szkół Filmowych i Telewizyjnych Mediaschool – Audience segmentation and motivations, Bachelor thesis realized at the University of Lodz Tomaszów Mazowiecki Branch – Institute of Tourism and Economic Development, supervised by dr Waldemar Cudny.

Ondoš S., Korec P., 2006: Súčasné dimenzie sociálno-demografickej priestorovej štruktúry Bratislavy, Sociológia, 38, 1, 49–82.

Quinn B., 2005: Arts festivals and the city, Urban Studies, 42, 5–6, 927–943.

Radclife S. A., 2006: Culture in development thinking: geographies, actors, and paradigms, [in:] S. A. Radclife (ed.), Culture and Development in a Globalizing World: Geographies, Actors and Paradigms, Routledge, Oxford, 1–29.

Rouba R., 2010: Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie / Hotel Services in Historic Residences – the Effect on Landscape, ŁTN, Łódź.

Rouba R., 2011: Łódź ArtCenter jako nowa publiczna przestrzeń kultury w Łodzi, [w:] I. Jażdżewska (red.), Przestrzeń publiczna miast, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 157–172.

Rouba R., 2012: Twenty-first century city promotion through architectural icons an example of Leaning House in Sopot, Studia Miejskie, 7, 91–105.

Schneider I. E., Backman S. J., 1996: Cross-cultural equivalence of festival motivations: A study in Jordan, Festival Management and Event Tourism, 4, 3/4, 139–144.

Shurmer-Smith P., 2002: Introduction, [in:] P. Shurmer-Smith (ed.), Doing Cultural Geography, Sage Publications Ltd., London, 1–10.

Słodczyk J., 2001: Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Opole.

Stanisławska A., 2007: Imprezy kulturalne jako element identyfikacji turystycznej Łodzi, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka, razem czy oddzielnie?, Wydawnictwo WSTH w Łodzi,

Łódź, 205–218.

Suríková M., 2008: Regionálna kultúra v individualistickom kontente, Sociológia, 40, 5, 417–434.

Sýkora L., 2009: Post-socialist cities, [in:] R. Kitchin, N. Thrift (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Oxford, 387–395.

Uysal M., Gahan L., Martin B., 1993: An examination of event motivations: A case study, Festival Management and Event Tourism, 1, 1, 5–10.

Waterman S., 1998: Carnivals for elites? The cultural politics of arts festivals, Progress in Human Geography, 22, 1, 54–74.

Williams R., 1995: The Sociology of Culture, University of Chicago Press, Chicago.

http://www.pwn.pl/ - Internet website of: Encyklopedia Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN, retrieved 10. VIII. 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10066-012-0029-0
Data publikacji: 2015-07-15 09:24:59
Data złożenia artykułu: 2015-07-14 04:31:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 246
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 126

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Waldemar Cudny, Ewelina Stanik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.