Analiza przestrzenna i czasowa zagrożeń miejscowych w gminie Łęczna w latach 1993–2010

Monika Pietruczuk, Grzegorz Janicki, Marek Dziedzic, Marcin Grabowski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


zagrożenia miejscowe; wypadki komunikacyjne; gwałtowne opady atmosferyczne; silny wiatr; Państwowa Straż Pożarna; Łęczna; województwo lubelskie; Polska E

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biernacki W., Mokwa A., Działek J., Padło T., 2009: Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu

Jagiellońskiego, Kraków, 1–142.

Bogdanowski J., 1976: Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 1–271.

Chałubińska A., Wilgat T., 1954: Podział fizjograficzny województwa lubelskiego, [w:] Przewodnik V Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział lubelski PTG, Lublin, 3–44.

Janiec B., Rederowa E., 1992: Nadwieprzański Park Krajobrazowy, [w:] T. Wilgat, System obszarów chronionych województwa lubelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 163–202.

Makowska M., 2012: Analiza zagrożeń miejscowych i jej znaczenie w planowaniu krajobrazowym na przykładzie gminy Łęczna, Maszynopis pracy magisterskiej, Zakład Geoekologii i Paleogeografii UMCS, Lublin, 1–66.

Lisowski A., 1993: Skutki występowania wybranych zagrożeń naturalnych i ich percepcja w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1–260.

Zarzycki J., 1999: Uproszczony przebieg informacji ze zdarzenia, Prace Katedry Działań Ratowniczo- gaśniczych 5, 77–80.

Materiały źródłowe i akty prawne

DzU 91.81.351 z dnia 24 sierpnia 1991 r.: O ochronie przeciwpożarowej.

DzU 99.111.1311, zm. DzU 01.81.877 z dnia 29 grudnia 1999 r.: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (DzU z dnia 31 grudnia 1999 r.).

Instrukcja w sprawie zasad sporządzania i obiegu dokumentacji zdarzeń – stanowiącej załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

DzU11.46.239 z dnia 18 luty 2011r.: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10066-012-0030-7
Data publikacji: 2015-07-15 09:24:59
Data złożenia artykułu: 2015-07-14 04:40:38


Statystyki


Widoczność abstraktów - 709
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 797

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Monika Pietruczuk, Grzegorz Janicki, Marek Dziedzic, Marcin Grabowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.