Zmiany układu koryta Chodelki koło Chodlika w późnym vistulianie i holocenie

Malwina Dzierżak, Krystyna Bałaga

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


rzeka meandrująca; rzeka anastomozująca; litofacje; analiza palinologiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałaga K., 2004: Changes of vegetation in Lake Perespilno environs (Lublin Polesie) in the Late Glacial and Holocene, Acta Palaeobotanica 44 (2), 147–166.

Bałaga K., 2007: Changes in the natural environment recorded in the sediments of the Karaśne Lake-Mire Complex (Lublin Polesie, E Poland), Geochronometria 29 (2007), 1–21.

Dowgiałło W. D., 1981: Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, Arkusz Kazimierz Dolny, Wyd. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

Gardawski A., 1970: Chodlik, cz. 1, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Granoszewski W., Nita M., Nalepka D., 2004: Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. Ex Schrank & Mart. – Lesser clubmoss, [w:] M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa,

K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Wright Jr., Ch. Terner (red.): Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland Based on Isopollen Maps, W. Szafer Institute of Botany, Polish

Academy of Sciences, Kraków, 355–358.

Kondracki J., 2002: Geografia regionalna Polski, Wyd. PWN, Warszawa.

Latałowa M., 2003: Podstawy interpretacji wyników analizy pyłkowej osadów czwartorzędowych, [w:] S. Dybova-Jachowicz, A. Sadowska (red.): Palinologia, Wyd. Instytutu Botaniki PAN, Kraków.

Lityńska-Zając M., Wasylikowa K., 2005: Przewodnik do badań archeobotanicznych, Wyd. „Sortus”, Warszawa, Mapa topograficzna 1: 10000, Arkusz Zagłoba.

Maruszczak H., 1972: Wyżyny Lubelsko-Wołyńskie, [w:] Klimaszewski M. (red.), Geomorfologia Polski, t. I, Polska Południowa: Góry i Wyżyny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Mojski J. E., 1990: The Vistula river delta, [w:] L. Starkel (red.): Evolution of the Vistula River Valley During the Last 15 000 Years, part III, Geographical Studies, Special Issue 5, IGiPZ PAN, 126–141.

Pożaryski W. (red.), 1974: Budowa geologiczna Polski, t. 4, Tektonika, cz. 1, Niż Polski. Wyd. Geol., Warszawa.

Pożaryski W., Kalicki T., 1995: Evolution of the gap section of the Vistula valley in the Late Glacial and Holocene, Geographical Studies, Special Issue, 8, 111–137.

Starkel L., 2001: Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś, Monografie, cz. 2, IGiPZ PAN.

Teisseyre A. K., 1992: Rzeki anastomozujące – procesy i modele sedymentacji, Przegl. Geol., 1 (4), 241–248.

Wasylikowa K., 1973: Badania kopalnych szczątków roślin wyższych, [w:] E. Rühle (red.): Metody badań osadów czwartorzędowych, Wyd. Geol., Warszawa, 161–210.

Zieliński P., 2007: Charakterystyka późnovistuliańskich procesów i form eolicznych na przykładzie pola wydmowego Kosiorów, [w:] M. Harasimiuk, T. Brzezińska-Wójcik, R. Dobrowolski, P. Mroczek, J. Warowna (red.): Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony

litosfery, Wyd. UMCS, Lublin.

Zieliński T., 1995: Kod litofacjalny i litogenetyczny – konstrukcja i zastosowanie, [w:] E. Mycielska- Dowgiałło, J. Rutkowski (red.): Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników. Wyd. UW, Warszawa.

Zieliński T., 1998: Litofacjalna identyfikacja osadów rzecznych, [w:] E. Mycielska-Dowgiałło (red.): Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich ocena interpretacyjna, Wyd. UW, Warszawa.

Zieliński T., Brodzikowski K., 1992: Anastomozujący system aluwialny w strefie krawędzi jeziora proglacjalnego, Materiały I Szkoły Sedymentologicznej, Murzynowo k. Płocka, wrzesień

, Uniw. Łódzki.
DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10066-012-0031-6
Data publikacji: 2015-07-15 09:25:00
Data złożenia artykułu: 2015-07-14 04:50:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 826
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 396

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Malwina Dzierżak, Krystyna Bałaga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.