Studium historyczno-geograficzne narodowości w Galicji Wschodniej w świetle spisów ludności w latach 1890–1910

Beata Hołub

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


Galicja Wschodnia; pogranicze polsko-ruskie; świadomość narodowa; spis ludności; HGIS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berghaus H., 1852: Physikalischer Atlas. T. II, Wyd. II, Etnographie, No. 10, Gotha.

Bansemer J. M., Falkenhagen-Zaleski P., 1837: Atlas Containing Ten Maps of Poland, Exhibiting the Political Changes that Country Has Experienced During the Last Sixty Years from 1722 to the Present Time, London.

Budzyński Z., 2004: Od religii do narodu. Problem tożsamości religijnej i etnicznej na pograniczu polsko-ukraińskim w latach 1772–1939. [W:] A. Andrusiewicz (red.), Polska i jej wschodni sąsiedzi. T. 5. Wyd. URzesz., Rzeszów, 35–49.

Budzyński Z., 2005: Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku. T. 1, Statystyka wyznaniowa i etniczna. Wyd. URzesz., Przemyśl–Rzeszów, 381.

Budzyński Z., 2006: Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku. T. 2, Atlas geograficzno-historyczny. Wyd. Naukowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl–Rzeszów, 86.

Budzyński Z., 2008: Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku. T. 3, Studia z dziejów społecznych, TPN w Przemyślu i Uniwersytet Rzeszowski, 592.

Bujak F., 1908: Galicya, t. 1, Kraj, ludność, społeczeństwo, rolnictwo. Wiedza i Życie. Wydawnictwo Związku Naukowo-Literackiego, Serya IV, T. II, Lwów–Warszawa, 562.

Buzek J., 1909: Rozsiedlenie ludności Galicji według wyznania i języka, Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych. T. XXI, z. II, Lwów, 209.

Buzek J., 1915: Pogląd na wzrost ludności ziem polskich w wieku XIX. Nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N, Kraków, 74.

Chlebowczyk J., 1983: O prawie do bytu małych i młodych narodów: kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.), Warszawa–Kraków, 475.

Czerwiński I. L., 1811: Okolica Zadniestrska między Stryjem i Łomnicą czyli opis ziemi i dawnych klęsk lub odmian tej okolicy; tudzież, jaki jest lud prosty dla religii i dla pana swego? Zgoła, jaki on jest? W całym sposobie życia swego, lub w swych zabobonach albo zwyczajach, Drukiem Józefa Schnaydera Lwów, ss. XI+281.

Czyński E., 1909: Etnograficzno-statystyczny zarys liczebności i rozsiedlenia ludności polskiej. Współpracowanie T. Tilliner. Wydanie 2, Druk P. Laskauer, Warszawa, 115.

Czörnig K., 1857: Ethnographie der österreichischen Monarchie, mit einer ethnographischen Karte in 4 Blättern. T. 1, Wiedeń, ss. XXII+675.

Eberhardt P., 2010: Osiągnięcia naukowe polskiej geografii narodowości. Czasopismo Geograficzne, 81 (3), Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław, 139–152.

Fischer A., 1911: Ignacy Lubicz Czerwiński, Ruś. Czasopismo poświęcone dziejom i kulturze Ukrainy, Podola, Wołynia i Rusi Czerwonej. Rocznik I, Zeszyt 2, Lwów, 127–134.

Gapski H. (red.), 2011: Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805–2010. Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 297.

Gawryszewski A., 1969: Polskie mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe. Bibliografia (lata 1827–1967), Dokumentacja Geograficzna, z. 4, Warszawa, 154.

Gawryszewski A., 1995: Mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe Polski wykonane przez autorów obcych. Bibliografia (lata 1846–1967), Dokumentacja Geograficzna, z. 3, PAN IGiPZ, Wrocław, 102.

Gołębiowski Ł., 1830: Lud polski i jego zwyczaje, zabobony, Warszawa, 325.

Gustawicz B., Mazurek J., 1918: Galicya i Bukowina. Przegląd polityczny, Mapa 1: 2 000 000, Atlas Geograficzny Kozenna, Inst. Geogr. Edw. Holzla w Wiedniu.

Haufler J. V., 1849: Sprachenkarte der österreichischen Monarchie sammt erklärender Uebersicht der Völker des Kaiserstaates, ihrer Sprachstämme und Mundarten ihrer örtlichen und numerischen Verteilung, Peszt, 9.

Kornman S., 1898: Komunikacye Galicyi i Bukowiny, Nakładem Księgarni H. Altenberga, Lwów, 53.

Le Monnier F., 1888: Sprachenkarte von Oesterreich-Ungarn, bearbeitet nach den durch die Volkszählung vom 31.XII.1880 für jede einzelne Gemeinde erhobenen Daten, 1:1 000 000, Wiedeń.

Litak S., 2001: Mapa wyznaniowa Rzeczpospolitej około 1772 roku (Religie – Wyznania – Kościoły – Metoda opracowania), Jezuicka ars historica, Kraków, 345–354.

Pannenkowa I., 1919: Punkty Wilsona a Galicja Wschodnia, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Warszawa, 51.

Pawłowski S., 1919: Ludność rzymsko-katolicka w polsko-ruskiej części Galicji, Prace Geograficzne wydawane przez E. Romera, z. III, Lwów, 46.

Pilat T. (red.), 1900: Podręcznik statystyczny Galicji. T. VI, cz. 1, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów, 78.

Pilat T. (red.), 1903: Podręcznik statystyczny Galicji. T. VII, cz. 1, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów, 77.

Pilat T. (red.), 1913: Podręcznik statystyczny Galicji. T. IX, cz. 1, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów, 160.

Pol W., 1877: Rzut oka na północne stoki Karpat. Dzieła prozą. Wydanie I, Lwów, 95–116.

Polański K. (red.), 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 731.

Rapacki W., 1874: Ludność Galicji, Lwów, 126.

Romer E., 1916: Geograficzno-statystyczny atlas Polski, Wydawnictwo Gebethner i Wolff, Zakład Kartograficzny Freytaga i Berndta, Warszawa–Kraków, 36.

Romer E., 1921: Geograficzno-statystyczny atlas Polski. Wydanie II, Nakładem Książnicy Polskiej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Zakład Kartograficzny Freytaga i Berndta, Lwów–Warszawa, 40.

Schematismus dioecesis Premisliensis rit. lat. pro anno Domini 1912. Przemyśl 1912, str. 377; Status archidioecensis Leopoliensis rit. lat. 1912. Catalogus universi venerabilis cleri…, Lwów, 312.

Sułowski Z., 1995: Zróżnicowanie etniczno-religijne ludności Europy Środkowo-Wschodniej i jego geneza. [W:] Z. Sułowski, J. Skarbek (red.), Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo- Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Materiały z międzynarodowej konferencji „Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej”. Lublin, 20–22 października 1992 roku, Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. T. IV, Lublin, 7–18.

Sułowski Z., 1996: Mniejszości w świetle spisów statystycznych z przełomu XIX i XX wieku. [W:] J. Skarbek (red.), Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska, Ukraina. Mniejszości w świetle spisów statystycznych XIX–XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej”, Lublin 19–21 października 1993, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin, 5–8.

Stupnicki H., 1869: Galicya pod względem topograficzno-geograficzno-historycznym. Z mapą Galicji i Bukowiny. Wydanie drugie, Nakładem A. J. Madfesa i H. Bodeka, Lwów, 175.

Wasilewski L., 1917: Kresy Wschodnie: Litwa i Białoruś, Podlasie i Chełmszczyzna, Galicya Wschodnia, Ukraina, Towarzystwo Wydawnicze, Warszawa, 3–49.

Weinfeld I. (oprac.), 1912: Ludność miejska Galicyi i jej skład wyznaniowy (1881–1910), Wiadomości Statystyczne o stosunkach krajowych wydawane przez Krajowe Biuro Statystyczne pod red. T. Pilata. T. XXIV, z. II, Lwów, 52.
DOI: http://dx.doi.org/10.2478/umcsgeo-2013-0002
Data publikacji: 2015-07-15 09:25:10
Data złożenia artykułu: 2015-07-14 05:38:58


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1290
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 15162

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Beata Hołub

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.