Wykorzystanie turystyczne budynków przeciętych granicami państw – trzy studia przypadków: Wolna Biblioteka i Opera Haskell, Hotel Arbez oraz schronisko Purtschellerhaus

Marek Więckowski

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest ukazanie znaczenia i symboliki granicy państwa przecinającej pojedyncze budynki. Dla realizacji tego celu wybrano trzy obiekty, położone w różnych miejscach świata: dwa w Europie (w tym jeden na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej – schronisko Purtschellerhaus, a drugi na specyficznej, zewnętrznej granicy – Hotel Arbez) oraz jeden w Ameryce Północnej (Wolna Biblioteka i Opera Haskell). Głównymi dwiema metodami zastosowanymi w pracy były analiza literatury oraz badania terenowe (w latach 2017–2019 przeprowadzono po minimum jednym niestrukturalizowanym wywiadzie pogłębionym w każdym z obiektów). Dodatkowym elementem była też analiza treści stron internetowych badanych obiektów oraz dostępnych materiałów marketingowych. Stwierdzono, że spośród wielu obiektów – o różnej skali i znaczeniu – przecinających granicę państwa małe obiekty punktowe mają znaczenie lokalne, a ich przynależność do dwóch państw ukazuje specyfikę relacji międzynarodowych w mikroskali. Obiekty te mają duże znaczenie w kształtowaniu relacji transgranicznych, są istotnymi ośrodkami lokalnej kultury i ważnymi atrakcjami turystycznymi.


Słowa kluczowe


atrakcje turystyczne; granica; hotel; schronisko; biblioteka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Anderson J., O’Dowd L. 1999. Borders, Border Regions and Territoriality: Contradictory Meanings, Changing Significance. Regional Studies 33(7), 593–604. https://doi.org/10.1080/00343409950078648

Cyargeenka A. 2021. Zmiany transgranicznego ruchu turystycznego na pograniczu polsko-białoruskim na przykładzie Kanału Augustowskiego. Turyzm/Tourism 31(1), 59–69. https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.1.07

Dołzbłasz S., Raczyk A. 2010. Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

Eriksson G.A. 1979. Tourism at the Finish-Swedish-Norwegian borders. W: G. Gruber, H. Lamping, W. Lutz, J. Matznetter, K. Vorlaufer (eds.), Tourism and Borders: Proceedings of the Meeting of the IGU Working Group – Geography of Tourism Recreation (s. 151–162). Frankfurt am Main: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie der Johann Wolfgang Goethe Universität.

Gelbman A., Timothy D.J. 2010. From hostile boundaries to tourist attractions. Current Issues in Tourism 13(3), 239–259. https://doi.org/10.1080/13683500903033278

Gelbman A., Timothy D.J. 2019. Differential tourism zones on the western Canada–US border. Current Issues in Tourism 22(6), 682–704. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1304364

Ioannides D., Nielsen P., Billing P. 2006. Transboundary Collaboration in Tourism: the Case of the Bothnian Arc. Tourism Geographies 8(2), 122–142. https://doi.org/10.1080/14616680600585380

Kałuski S. 2017. Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Kolosov V., Więckowski M. 2018. Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction. Geographia Polonica 91(1), 5–16. https://doi.org/10.7163/GPol.0106

Löytynoja T. 2008. The development of specific locations into tourist attractions: Cases from Northern Europe. Fennia 186(1),15–29.

Lysenko I., Besançon C., Savy C. 2007. UNEP–WCMC Global List of Transboundary Protected Areas. Cambridge: UN Environment Programme – World Conservation Monitoring Centre.

Martinez O.J. 1994. The dynamics of border interaction – New approaches to border analysis. W: C.H. Schofield (ed.), World Boundaries, Global Boundaries (s. 1–15). London: Routledge.

Mayer M., Zbaraszewski W., Pieńkowski D., Gach G., Gernert J. 2019. Cross-Border Tourism in Protected Areas. Geographies of Tourism and Global Change. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05961-3

Miossec J. 1977. Frontières, espaces périphériques et tourisme. Lille: Hommes et terres du Nord. https://doi.org/10.3406/htn.1977.1554

Padło T. 2015. Granice państwowe jako atrakcja turystyczna i szansa rozwoju obszarów peryferyjnych. Przedsiębiorczość – Edukacja 11, 314–332. https://doi.org/10.24917/20833296.11.24

Ramutsindela M. 2014. Parks and people in post-colonial societies: Experiences in Southern Africa. Dordrecht-Boston: Kluwer Academic Publishers.

Ryden K.C. 1993. Mapping the Invisible Landscape: Folklore, Writing and the Sense of Place. Iowa City: University of Iowa Press.

Scott J. 2018. Border politics in Central Europe: Hungary and the role of national scale and nation-building. Geographia Polonica 91(1), 17–32. https://doi.org/10.7163/GPol.0101

Stasiak A., Włodarczyk B. 2008. Transgraniczne produkty turystyczne. W: Trаnskоrdоnnе spìvrоbìtnictvо âk fаktоr аktivìzаcìї êvrоìntеgrаcìjnìch prоcеsìv, Маtеrìаli XVII Мìžnаrоdnої nаukоvо-prаktičnої kоnfеrеncìї (s. 336–338). Čеrnìvcì 6–7 trаvnâ 2008 roku.

Studzieniecki T. 2021. Destynacje transgraniczne w Europie – identyfikacja, klasyfikacja i perspektywy rozwoju. W: D. Dąbrowski, Ł. Zbuck (red.), Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy transgranicznej (s. 18–31). Biała Podlaska: PSW.

Timothy D. 2001. Tourism and Political Boundaries. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203214480

Timothy D. 2020. Tourism in European Microstates and Dependencies. CABI.

Timothy D.J., Saarinen J. 2013. Cross-border cooperation and tourism in Europe. W: C. Costa, E. Panyik, D. Buhalis (eds.), Trends in European Tourism Planning and Organization (s. 64–75). Bristol: Channel View Publications. https://doi.org/10.21832/9781845414122-009

Timothy D., Gelbman A. 2015. Tourist lodging, spatial relations, and the cultural heritage of borderlands. Journal of Heritage Tourism 10(2), 1–11. https://doi.org/10.1080/1743873X.2014.985227

Timothy D., Saarinen J., Viken A. 2016. Tourism issues and international borders in the Nordic Region. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 16(1), 1–13. https://doi.org/10.1080/15022250.2016.1244504

Więckowski M. 2010. Tourism development in the borderlands of Poland. Geographia Polonica 83(2), 67–81. https://doi.org/10.7163/GPol.2010.2.5

Więckowski M. 2018. Political borders under ecological control in the Polish borderlands. Geographia Polonica 91(1), 127–138. https://doi.org/10.7163/GPol.0105

Więckowski M. 2019. Od barier i izolacji do sieci i przestrzeni transgranicznej – konceptualizacja cyklu funkcjonowania granic państwowych. Przegląd Geograficzny 91(4), 443–466. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.1

Więckowski M. 2021. How border tripoints offer opportunities for transboundary tourism development, Tourism Geographies. https://doi.org/10.1080/14616688.2021.1878268

Więckowski M., Timothy D.J. 2021. Tourism and an evolving international boundary: Bordering, debordering and rebordering on Usedom Island, Poland–Germany. Journal of Destination Marketing & Management 22, 100647, https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100647

NETOGRAFIA

Weiner E. 2017. The US-Canada border runs through this tiny library. Pobrane z: www.bbc.com/travel/story/20171105-the-us-canada-border-runs-through-this-tiny-library

www1: https://arbezie.com/fr

www2: https://haskellopera.com/about-us

www3: www.berchtesgaden.de/purtschellerhaus

www4: www.purtschellerhaus.de
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2021.76.0.291-304
Data publikacji: 2021-11-29 17:06:50
Data złożenia artykułu: 2021-06-06 18:42:16


Statystyki


Widoczność abstraktów - 998
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 606

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Marek Więckowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.