Ocena wartości przyrodniczych polskiej sieci obszarów Natura 2000

Marcin Kozieł, Piotr Bednarczyk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


Natura 2000; GIS; ochrona przyrody; gatunki priorytetowe; siedliska priorytetowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewska M., Baranowski M., 2005: Baza danych Natura 2000 i jej znaczenie dla planowania przestrzennego w Europie. Roczniki Geomatyki, III, 3, 89–93.

Floriewicz E., Kawicki A., 2009: Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zeszyty metodyczne GDOŚ, 1, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 3–171.

Jędrzejewski W., 2009: Sieć korytarzy ekologicznych łączących obszary chronione w Polsce. [W:] W. Jędrzejewski, D. Ławreszuk (red.), Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, 71–82.

Kistowski M., 2007: Kolizje i konflikty środowiskowe w planowaniu przestrzennym na obszarach cennych przyrodniczo. Czasopismo Techniczne, Architektura z-7-A, zeszyt 14 (rok 104), Politechnika Krakowska, 249–255.

Kistowski M., Pchałek M., 2009: Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Kozieł M., 2011: Lotnisko w Świdniku – inwestycja ponad podziałami. [W:] N. Ratajczyk, D. Kopeć (red.), Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź, 169–183.

Dobrzyński P., Strojek A., 2007: Geoinformacja w tworzeniu i zarządzaniu siecią Natura 2000. Roczniki Geomatyki, V, 6, 23–32.

Radziejowski J., 2004: Natura 2000 – nowa forma obszarów chronionych. Człowiek i Środowisko, 28 (3–4), 129–142.

Radziejowski J., 2007: Uwagi na temat wniosków wypływających z konfliktu wokół Rospudy. Człowiek i Środowisko, 31 (1–2), 111–122.

Wertz J., 2008: Problemy z wdrażaniem obszarów Natura 2000. Aura 3, 9–11.

Wołoszyn W., Kałamucka W., Kozieł M., Stanicka M., Ziółek M., Czubla P., 2012: Natura 2000 as a platform balancing socio-economic and environmental objectives – theory and practice. Annales UMCS, Sectio B, vol. LXVII, 1, 263–280.

Strony internetowe

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf - Interpretation

Manual of European Union Habitats - EUR27, European Commission DG Environment, str. 3-142; dostęp: 11.07.2013.

http://natura2000.gdos.gov.pl – Instrukcja wypełniania Standardowych Formularzy Danych – 2012 r.; dostęp: 11.07.2013

http://natura2000.gdos.gov.pl – Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, Ministerstwo Środowiska 2004; dostęp: 11.07.2013.

http://natura2000.gdos.gov.pl – strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

http://natura2000.gdos.gov.pl – Wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wprowadzania zmian do bazy danych obszarów Natura 2000 – PDF; dostęp: 11.07.2013.

Akty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Official Journal of the European Communities, L 20/7, 26/01/2010.

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Official Journal of the European Communities, L 206/7, 22/07/1992.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2010 nr 77 poz. 510).

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 880).
DOI: http://dx.doi.org/10.2478/umcsgeo-2013-0004
Data publikacji: 2015-07-15 09:25:11
Data złożenia artykułu: 2015-07-14 15:35:11


Statystyki


Widoczność abstraktów - 387
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 813

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Marcin Kozieł, Piotr Bednarczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.