Zróżnicowanie temperatury ekwiwalentnej w Lublinie w latach 2009–2010

Mateusz Dobek

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


biothermal conditions; equivalent temperature; Lublin

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błażejczyk K., 2004: Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji w Polsce. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 192, ss. 291.

Błażejczyk K., Błażejczyk M., 2010: BioKlima© 2.6, Program komputerowy. http://www.igipz.pan. pl/geoekoklimat/blaz/BioKlima.htm

Błażejczyk K., Bröede P., Fiala D., Havenith G., Holmér I., Jendritzky G., Kampmann B., 2010 a: UTCI – nowe narzędzie badania warunków bioklimatycznych w różnych skalach czasowych i przestrzennych. Przegląd Geofizyczny, LV, 1–2, 5–19.

Čabajova Z., 1980: Ekvivakentna teplota na Strabskom Plese a v Bratislavie. Acta Universitatis Lodziensis, 2, 28, 167–176.

Cena M., Gregorczuk M., 1966: Rozkład temperatury ekwiwalentnej na obszarze Polski, Rocznik Nauk Rolniczych, D, 119, 191–211.

Gregorczuk M., 1970: Analiza warunków bioklimatycznych Polski w latach 1958–1963 w świetle ważniejszych wskaźników kompleksowych, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego,Seria B, 155, ss. 189.

Gregorczuk M., 1976: O wielkości ochładzania na obszarze Polski. Czasopismo Geograficzne, 47, 3, 255–263.

Hess T. M., Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B., 1989: Bioklimat Krakowa. Prace Geograficzne 73, Prace Instytutu Geograficznego UJ 95, 7–57.

Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997: Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski. Monografie IGiPZ PAN, 1, ss. 200.

Kożuchowski K. (red.), 2000: Pory roku w Polsce. Sezonowe zmiany w środowisku a wieloletnie tendencje klimatyczne. Zakład Dynamiki Środowiska i Bioklimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 315.

Kożuchowski K., 2003: Wieloletnie zmiany warunków bioklimatycznych w okresie 1961–2000 (na przykładzie Łodzi). Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych, Prace Geograficzne 188, 273–282.

Küchne O., Matuszko D., 2002: Differentation of equivalent temperature in a town (with Cracow and Humburg as examples). Prace Geograficzne, z. 110, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 77–86.

Matzarakis A., Rutz F., Mayer H., 2007: Modelling radiation fluxes in simple and complex environments – application of the RayMan model. International Journal of Biometeorology, 51:323–334 DOI 10.1007/s00484-006-0061-8.

Michna E., 1970: Temperatura ekwiwalentna w Krośnie jako wskaźnik klimatu odczuwalnego. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, sec. A–D, 9–10, 91–92.

Nurek T., Trapp J., Korzeniowski J., Wyszkowski A., 1991: Właściwości klimatu i bioklimatu Aglomeracji Gdańskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis, 1213, 299–307.

Papiernik Ż., 2004: Warunki bioklimatyczne Łodzi w drugiej połowie XX wieku. Acta Geographica Lodziensis, 89, 147–159.

Sikora S., 2008: Bioklimat Wrocławia. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 5, Wrocław, ss. 169.

Szyga-Pluta Sz., 2011: Warunki bioklimatyczne Wielkopolskiego Parku Narodowego w świetle wybranych wskaźników bioklimatycznych. Prace i Studia Geograficzne, 47, 327–334.

Żarnowiecki G., 2002, Zróżnicowanie bioklimatu Kielc w sezonie letnim. Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 3, 109–116.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2013.68.2.79
Data publikacji: 2015-07-15 09:25:11
Data złożenia artykułu: 2015-07-14 15:42:17

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Mateusz Dobek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.