Transformacja granicy i jej oddziaływanie na region. Granica polsko-rosyjska jako stymulator rozwoju strefy przygranicznej w latach 2012–2014

Dominika Beata Studzińska

Streszczenie w języku polskim


W związku z wstąpieniem Polski w struktury Unii Europejskiej granica polsko-rosyjska stała się zewnętrzną granicą Wspólnoty, pełniącą ważne funkcje obronne dla wszystkich państw stowarzyszonych. Od 2003 roku na granicy polsko-rosyjskiej obowiązuje ruch wizowy, który przyczynił się do spadku aktywności transgranicznej. W 2012 roku w celu ułatwienia przekraczania granicy polsko-rosyjskiej, wprowadzono umowę o ruchu bezwizowym, która spowodowała gwałtowny wzrost jej przekroczeń. Porozumienie o małym ruchu granicznym stanowi element znoszenia ruchu wizowego na granicach unijno-rosyjskich. Jest zaledwie elementem dużego projektu, ale jego znaczenie dla funkcjonowanie granicy i pogranicza polsko-rosyjskiego, a także relacji Bruksela – Moskwa okazało się większe niż oczekiwano.
Celem artykułu jest zobrazowanie zmienności funkcji granic i ich oddziaływania na pogranicza. W opracowaniu przedstawiono przekształcenia granicy polsko-rosyjskiej po wejściu w życie umowy o ruchu bezwizowym i jej wpływu na rozwój stref przygranicznych i aktywność transgraniczną mieszkańców objętych porozumieniem. W pracy zwrócono szczególną uwagę na zmieniającą się rolę granicy i jej wpływ na życie lokalnych społeczności.

Słowa kluczowe


pogranicze; granica; granica polsko – rosyjska; mały ruch graniczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anisiewicz R., Palmowski T., 2014. Small border traffic and cross-border tourism between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation. Queastiones Geographicae, nr 33 (2), 79–85.

Badania opinii publicznej dotyczące marki Gdańsk, 2014. Urząd Miasta w Gdańsku, Referat ds. Promocji, Gdańsk.

Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w I–IV kwartale 2013 roku, 2013. GUS, Warszawa–Rzeszów.

Chojnicki Z., 1999. Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego – koncepcje i założenia teoretyczne, [w:] Z. Chojnicki (red.), Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 355–380.

Ciok S., 1996. Spójność sieci transportowej na obszarze przygranicza zachodniego. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. II, 232–235.

Ciok S., 2000. Pogranicza Zachodnie Polski w perspektywie integracji europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1 (1), 91–104.

Dudzińska K., Dyner A., 2013. Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim a Polską – wyzwania, szanse i zagrożenia, Policy Paper, nr 29 (77), 1–6.

Getz D., 2008: Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, nr 29, 403–428.

Kowalczyk A., 2005. Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne, t. 35, 155–197.

Krok K., 2006. Współczesne spojrzenie na obszary przygraniczne, [w:] G. Gorzelak, K. Krok (red.), Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie? Scholar, Warszawa.

Moraczewska A., 2008. Transformacja funkcji granic Polski, UMCS, Lublin.

Palmowski T., 2013. Kaliningrad – szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej? Monografia społeczno–gospodarcza, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk – Pelplin.

Polska Izba Celna, 2015. Niepublikowane statystyki dokumentów TAX FREE. Uzyskano dostęp 12.03.2015.

Rosjanie w Gdańsku, 2014. Referat Badań i Analiz Urzędu Miasta Gdańsk, Gdańsk.

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w latach 2010–2013, 2011–2014: GUS, Warszawa–Rzeszów.

Sohn C., 2014. Modelling Cross-Border Integration: The Role of Borders as a Resource. Geopolitics, nr 19 (3), 587–608.

Studzińska D., Nowicka K., 2014. Mały ruch przygraniczny z perspektywy władz lokalnych i mieszkańców. Przykład granicy polsko-rosyjskiej. Prace i Studia Geograficzne, nr 54, 275–288.

Timothy D. J., 2000. Borderlands: An Unlikely Tourist Destination? IBRU Boundary and Security Bulletin, 57–65.

Timothy D. J., Tosun C., 2003. Tourists’ perceptions of the Canada – USA border as a barrier to tourism at the International Peace Garden. Tourism Management, nr 24, 411–421.

Wenerski Ł., 2014. Mały ruch graniczny pisany cyrylicą, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Więckowski M., 2010. Turystyka na obszarach przygranicznych Polski. Prace Geograficzne, nr 224, IG PAN, Warszawa.

Akty prawne

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 814).

Strony internetowe

http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/polskie_formacje_graniczne/statystyki/, Statystyki Straży Granicznej.Ruchgranicznynagranicypolsko-rosyjskiej, dostęp: 10.06.2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2015.70.2.179
Data publikacji: 2016-07-07 11:26:05
Data złożenia artykułu: 2015-10-14 14:54:43

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Dominika Beata Studzińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.