Gazele biznesu jako probierz poziomu rozwoju gospodarczego aktualnych i potencjalnych ośrodków wzrostu w województwie podkarpackim

Agnieszka Maria Sobala-Gwosdz

Streszczenie w języku polskim


Wiele badań analizując poziom rozwoju nie odwołuje się wprost do stopnia rozwoju działalności motorycznych, lecz raczej do efektów ich funkcjonowania. W niniejszej pracy uznano, że istotną rolę jako działalności motoryczne pełnią dynamiczne małe i średnie firmy, a ich wewnątrzwojewódzkie zróżnicowanie aktywności może być desygnatą pełnionej przez dane miasto roli ośrodka wzrostu. Stąd niniejsza praca ma dwa główne cele: metodyczny – określenie możliwości wykorzystania zróżnicowanego stopnia aktywności małych i średnich przedsiębiorstw do diagnozowania poziomu i dynamiki rozwoju oraz poznawczy – zbadanie poziomu zróżnicowania aktywności dynamicznych i potencjalnie innowacyjnych podmiotów gospodarczych w średnich i dużych miastach województwa podkarpackiego. Badanie ujawniło silne zróżnicowanie średnich i dużych miast w regionie w zakresie liczby dynamicznych małych i średnich firm (gazel biznesu) oraz tempa powstawania potencjalnie innowacyjnych działalności gospodarczych. Wszystkie uwzględnione w analizie techniki określenia poziomu rozwoju gospodarczego i jego dynamiki wskazują na silną i rosnącą pozycję Rzeszowa jako regionalnego ośrodka wzrostu. Świadczy to o rosnącej roli procesów metropolizacyjnych nawet w przypadku słabo zurbanizowanego województwa, z relatywnie małym – w porównaniu do największych miast Polski – ośrodkiem wojewódzkim.


Słowa kluczowe


teoria biegunów wzrostu; Polska południowo-wschodnia; zróżnicowanie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biernacki W., Działek J., Guzik R., Gwosdz K., Kocaj A., Kołoś A., Panecka-Niepsuj M., Sobala-Gwosdz A., Sykała Ł., Wiedermann K., 2015, Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.

Biernacki W., Dej M., Domański B., Działek J., Gwosdz K., Guzik R., Huculak M., Janas K., Jarczewski W., Sobala-Gwosdz A., 2012, Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.

Dej M., 2009, Large enterprises as a factor triggering social and economical changes in the polish countryside outside the metropolitan areas, Revija za geografijo – Journal for Geography, 4-2, 87–102.

Dej M., Micek G., 2013, The role of large enterprises in local labour market development in non-metropolitan rural areas in Poland, [w:] C. Tamasy, J.R. Diez (red.), Regional Resilience, Economy and Society – Globalizing Rural Places, Ashgate.

Domański B., Gwosdz K. (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Kraków–Mielec, 89–132.

Domański B., Noworól A. (red.), 2010, Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju, Kraków.

High-tech industry and knowledge-intensive services (htec) http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/DE/htec_esms.htm [dostęp 10 06 2015]

Glaeser E., 2011, Triumph of the city: how our greatest invention makes us richer, smarter, greener, healthier, and happier, Penguin Press, New York.

Grzeszczak J., 1978, Recepcja teorii biegunów wzrostu w Polsce, [w:] J. Grzeszczak (red.), Teoria biegunów wzrostu, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 3/4, 6-25.

Grzeszczak J., 1999, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, IGiPZ PAN, Warszawa.

Grzeszczak J., 2007, Teoria biegunów wzrostu w warunkach polskich: przeszłość i teraźniejszość, [w:] Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków, 120–129.

Gwosdz K., 2014, Między starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku., Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Herbst M., 2012, Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego. Doświadczenia Polski w perspektywie międzynarodowej, Scholar, Warszawa.

Jacobs J., 1969, The economy of cities, Vintage Books, New York.

Jarczewski W., Gwosdz K., 2007, Du declin a une reconversion reussie. Le cas de Mielec (Pologne), [w:] F. Chignier-Riboulon i N. Semmoud (red.), Nouvelle attractivite des territoires et engagement des acteurs, Presses Universitaires Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 51–62.

Makieła Z. Rachwał T., 2005, Podstawy przedsiębiorczości, Nowa Era, Warszawa.

Pawłowski K., 2007, Creative and innovative region – a case study of Nowy Sącz, [w:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.), The Europe of European Regions, Ministry of Regional Development, Warsaw, 228–242.

Rachwał T., 2012, Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast, [w:] Makieła Z., Szromnik A. (red.), Miasto innowacyjne. Wiedza–Przedsiębiorczość–Marketing, Studia KPZK PAN, 141, 135–152.

Siłka P., 2010, Przykład indeksu potencjału innowacyjnego dla wybranych miast Polski, [w]: Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji przemysłu w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków, 15, 185–196.

Siła P., 2012, Potencjał innowacyjny wybranych polskich miast a ich rozwój gospodarczy, IGiPZ, Warszawa.

Makieła Z., Sobala-Gwosdz A., 2009, The influence of metropolitan areas on regional development. Rzeszów as compared to other Metropolitan areas in eastern Poland, EUROPA XXI, 19, 57-70.

Sobala-Gwosdz A., 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, Instytut Geografii i gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.

Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, UAM, Poznań.

Śleszyński P., Czapiewski K., 2011, Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski wschodniej, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii I Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Warszawa.

Taleb N.N., 2013, Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy, Kurhaus, Warszawa.

Zaborowski Ł., 2013, Podział kraju na województwa. Próba obiektywizacji, Scholar, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2016.71.2.207
Data publikacji: 2017-08-10 10:30:13
Data złożenia artykułu: 2015-10-26 23:39:26


Statystyki


Widoczność abstraktów - 714
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 523

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Agnieszka Maria Sobala-Gwosdz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.