Sukcesja osadowa i etapy formowania ozu gostynińskiego, Równina Kutnowska, centralna Polska

Małgorzata Roman

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera streszczenia w języku polski.

Słowa kluczowe


oz, analiza litofacjalna, środowisko sedymentacji, tunel subglacjalny, otwarta szczelina, lądolód późnego Vistulianu, centralna Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alexandrowicz S. W., 1987: Analiza malakologiczna w badaniach osadów czwartorzędowych, Zeszyty Naukowe AGh, Geologia, 12 (1–2), 240.

Ashley G. M., Warren W. P., 1997: The ice-contact environment, Quaternary Science Reviews, 16, 629–634.

Banerjee I. B., McDonald B. C., 1975: Nature of esker sedimentation, Glaciofluvial and glaciolacustrine sedimentation, Society of Economic Paleontologists and Mineralogist, Special Publication, 23, 132–154.

Baraniecka M. D., 1989: Zasięg lądolodu bałtyckiego w świetle stanowisk osadów eemskich na Kujawach, Studia i Materiały Oceanologiczne, 56, Geologia Morza, 4, 131–135.

Baraniecka M. D., Skompski S., 1978: Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 200 000, arkusz Płock, A – Mapa utworów powierzchniowych, B – Mapa bez utworów czwartorzędowych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Brennand T. A., 1994: Macroforms, large bedforms and rhythmic sedimentary sequences in subglacial eskers, south-central Ontario: implications for esker genesis and meltwater regime, Sedimentary Geology, 91, 9–55.

Brodzikowski K., 1992: Rola i zakres sedymentologicznych badań litofacjalnych w geologii i geomorfologii glacjalnej, Materiały I Letniej Szkoły Sedymentologicznej, Murzynowo 1992, Łódź, 7–56.

Brodzikowski K., Van Loon A. J., Zielinski T., 1997: Development of a lake in a subsiding basin in front of a Saalian ice sheet (Kleszczów Graben, central Poland), Sedimentary Geology, 113, 55–80.

Curray J. R., 1956: The analysis of two-dimensional orientation data, Journal of Geology, 64, 117–131.

Delaney C., 2002: Sedimentology of a glaciofluvial landsystem, Lough Ree area, central Ireland, Sedimentary Geology, 149 (1–3), 111–126.

Dylikowa A., 1952: O metodzie badań strukturalnych w geomorfologii glacjalnej, Acta Geographica Universatis Lodziensis, 3, 1–74.

Geikie J., 1874: The Great Ice Age and Its Relation to the Antiquity of Man, D. Appleton and company, New York, 198.

Kłysz P., 1986: Zjawiska glacjalne w strefie marginalnej lodowców Tryggve i Sander (rejon Austfiordu – Spitsbergen), Materiały V Sympozjum Polarnego, 2, Gdańsk–Gdynia, 33–46.

Lencewicz S., 1927: Dyluwium i morfologia środkowego Powiśla, Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 2, 2, 66–226.

Kondracki J., 1978: Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa, 1–463.

Lundqvist J., 1999: Scandinavian eskers, global climatic relationships, and solar forcing, Geological Quarterly, 43, 149–152.

Łyczewska J., 1948: Przeglądowa mapa geologiczna Polski 1 : 300 000, wyd. A, arkusz Płock, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Makowska A., 1964: Neue Spezies der Pleistozanen Paludinen und ihre Verbreitung im Gebiet Mittelpolens, Reports of the VIth INQUA Congress, 2, Warsaw 1961, Łódź, 535–541.

Malicki A., 1929: O poglądach na powstanie ozów, Czasopismo Geograficzne, 7 (2–3), Lwów, 66–79.

Michalska Z., 1971: Zagadnienia genezy ozów na tle wybranych przykładów z Polski środkowej, Acta Geologica Polonica, 36, 152.

Mokhtari Fard A., Gruszka B., 2007: Subglacial conditions in a branching Saalian esker in northcentral Poland, Sedimentary Geology, 193, 33–46.

Owen G., 1997: Origin of an esker-like ridge – erosion or channel-fill? Sedimentology of the Monington “Esker” in Southwest Wales, Quaternary Science Reviews, 16, 675–684.

Pisarska-Jamroży M., Zieliński T., 2012: Specific erosional and depositional processes in a Pleistocene subglacial tunnel in the Wielkopolska region, Poland, Geografiska Annaler, Series A, Physical Geography, 94, 429–443.

Roman M., 2003: Rozwój rzeźby plejstoceńskiej okolic Gostynina, Acta Geographica Lodziensia, 84, 154.

Roman M., 2004: Formy reliktowe po wałach lodowo-morenowych lądolodu zlodowacenia Wisły na południowym obrzeżeniu Kotliny Płockiej, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 200, 321–341.

Roman M., 2010: Rekonstrukcja lobu płockiego w czasie ostatniego zlodowacenia, Acta Geographica Lodziensia, 96, 171.

Roman M., 2011: Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Gostynin (481), Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Roman M., Lisicki S., 2015: Oz gostyniński – historia badań, sukcesja sedymentacyjna i etapy tworzenia formy, [w:] J. Kordowski, P. Lamparski, S. Lisicki, M. Roman (red.), Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby, XXII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, Wydawnictwo PIG, Warszawa, 127–134.

Rutkowski F., 1916: Spostrzeżenia z dyluwium okolic Gostynina, Sprawozdanie z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 7, 644–652.

Rychel J., Błaszkiewicz M., Brykała D., Gierszewski P., Lisicki S., Roman M., Tyszkowski S., 2014: Mapa geologiczno-turystyczna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w skali 1 : 60 000, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Skompski S., 1963: Ozy Kotliny Płockiej, Przegląd Geograficzny, 35, 3, 363–387.

Skompski S., 1969: Stratygrafia osadów czwartorzędowych wschodniej części Kotliny Płockiej, Biuletyn Instytutu Geologicznego, 220, 175–258.

Skompski S., 1996: Wzorcowe zespoły malakofauny w różnych ogniwach stratygraficznych czwartorzędu, Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 151, 1–47.

Sunderson h., 1977: A sliding bed facies in esker sand and gravels: a criterion for full-pipe (tunnel) flow?, Sedimentology, 24, 23–638.

Wadas S., 1962: Oz gostyniński, Acta Geographica Lodziensia, 14, 71.

Warren W. P., Ashley G. M., 1994: Origins of the ice-contact stratified ridges (eskers) of Ireland, Journal of Sedimentary Research, Section A, Sedimentary Petrology and Processes, 64, 433–449.

Zieliński T., 1992: Moreny czołowe Polski północno-wschodniej – osady i warunki sedymentacji, Prace Naukowe Uniwersytetu śląskiego, 1325, Katowice, 95.

Zieliński T., 1995: Kod litofacjalny i litogenetyczny – konstrukcja i zastosowanie, [w:] E. Mycielska-Dowgiałło, J. Rutkowski (red.), Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników, WGiSR UW, Warszawa, 220–235.

Zieliński T., 1997: Cykliczność w osadach rzek roztokowych, Geologia, 14, Katowice, 68–117.

Zieliński T., 2014: Sedymentologia. Osady rzek i jezior, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 594.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2016.71.1.9
Data publikacji: 2017-03-06 11:34:36
Data złożenia artykułu: 2016-06-02 16:23:13


Statystyki


Widoczność abstraktów - 979
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 466

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Małgorzata Roman

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.