Ocena podatności pokryw stokowych na powstanie płytkich osuwisk przy użyciu modelu SINMAP

Piotr Demczuk, Tymoteusz Zydroń, Łukasz Franczak

Streszczenie w języku polskim


W pracy przestawiono wyniki modelowania podatności powierzchniowych warstw zboczy na ruchy masowe na terenie gminy Nowy Wiśnicz znajdującej się w obszarze Pogórza Wiśnickiego. Do analiz wykorzystano model SINMAP, który integruje obliczenia hydrologiczne przepływu śródglebowego oraz obliczenia stateczności. Modelowanie przeprowadzono, wykorzystując numeryczny model terenu w postaci rysunku rastrowego o rozdzielczości 10x10 m oraz mapę kompleksów glebowych wydzielonych na podstawie map glebowo-rolniczych w skali 1:25 000. Modelowanie stateczności zboczy obszaru gminy Nowy Wiśnicz przeprowadzono przy opadach 50 mm w ciągu doby. Przy tych warunkach opadowych ponad połowa obszaru gminy Nowy Wiśnicz (57,5%) zaklasyfikowana została jako stabilna, gdzie wartość współczynnika stateczności (SI) jest wyższa od 1,5. Około 80% terenu gminy zostało ocenione jako obszar o małym lub bardzo małym prawdopodobieństwie powstania osuwisk. W skali całego obszaru badań obszary o bardzo dużej i dużej podatności na powstawanie osuwisk stanowią około 20% obszaru gminy (odpowiednio 2% i 18,3% obszaru poddanego analizie). Są to stoki o nachyleniu powyżej 15° , pokryte glinami lekkimi, grunty mocno szkieletowe, lessy i utwory lessowate o różnej miąższości. Skuteczność modelu w przypadku badań procesów osuwiskowych gminy Nowy Wiśnicz oceniono na poziomie 90%.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abramson L. W., Lee T. S., Sharma S., Boyce G. M., 2002: Slope Stability and Stabilization Methods. 2nd ed., Wiley, Hoboken, New Jersey.

Brandon T. L., Rose A. T., Duncan J. M., 2006: Drained and undrained strength interpretation for low-plasticity silts. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 132, 2, 250–257.

Copin M. J., Richards I. G., 2007: Use of Vegetation in Civil Engineering. 2nd ed., Butterworths and Construction Industry Research and Information Association (CIRIA), London.

Cornforth D. H., 2005: Landslides in Practice. Investigations, Analysis, and Remedial/Preventative Options in Soils. John Wiley & Sons, New Jersey.

Crosta G., 1998: Regionalization of rainfall thresholds: an aid to landslide hazard evaluation. Environmental Geology, 35, 2–3, 131–145.

Crosta G. B., Frattini P., 2003: Distributed modelling of shallow landslides triggered by intense rainfall. Natural Hazards and Earth System Sciences, 3, 81–93.

Iverson R. M., 2000: Landslide triggering by rain infiltration. Water Resources Research, 36, 7, 1897–1910.

Kondracki J., 2009: Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa. Li X., Wang C., Xu J., 2006: Surficial stability analysis of unsaturated loess slopes subjected to rainfall infiltration effects. Wuhan University Journal of Natural Sciences, 11, 4, 825–828.

Meisina C., Scarabelli S., 2007: A comparative analysis of terrain stability models for predicting shallow landslides in colluvial soils. Geomorphology, 87, 207–223.

Montgomery D. R, Dietrich W. E., 1994: A physically based model for the topographic control on shallow landsliding. Water Resources Research, 30, 4, 1153–1171.

Morrissey M. M., Wieczorek G. F., Morgan B. A., 2001: A Comparative Analysis of Hazard Models for Predicting Debris Flows in Madison County, Virginia. U.S. Geological Survey – Open-File Report 01–0067.

SINMAP. User’s manual. USGS, 2005.

Pack R.T., Tarboton D. G., Goodwin C.N. 1999: GIS-based landslide susceptibility mapping with SINMAP. In: Bay J. A. (ed.) Proceedings of the 34th symposium on Engineering Geology and Geotechnical Engineering, Logan, Utah, 1999.

Pisarczyk S., 1999: Mechanika gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Pradel D., Raad G., 1993: Effect of permeability on surficial stability of homogeneous slopes. Journal of Geotechnical Engineering, 119, 2, 315–332.

Rahardjo H., Ong T. H., Rezaur R. B., Leong E. C., 2007: Factors controlling instability of homogeneous soils slopes under rainfall. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 133, 12, 1532–1543.

Rahardjo H., Satyanaga A., Leong E. C., Song N. Y., 2010: Effects of groundwater table position and soil properties on stability of slope during rainfall. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 136, 11, 1555–1564.

Schmidt K. M., Roering J. J., Stock J.D., Dietrich W.E., Montgomery D.R., Schaub T., 2001: The variability of root cohesion as an influence on shallow landslide susceptibility in the Oregon Coast Range. Canadian Geotechnical Journal, 38, 995–1024.

Skiba S., Drewnik M., Klimek M.,1995: Gleby pyłowe progu Pogórza Karpackiego miedzy Rabą a Uszwicą. In: Kaszowski L. (ed.) Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat pomiędzy Rabą a Uszwicą. – IGiGP UJ, Kraków.

Słupik J. 1981: Rola stoku kształtowaniu odpływu w Karpatach fliszowych. Prace Geograficzne nr 142, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ossolineum. Starkel L., 1972: Geomorfologia Polski, tom 1. PWN, Warszawa.

Święchowicz J., 2012: Wartości progowe parametrów opadowych deszczu inicjujących procesy erozyjne w zlewniach użytkowanych rolniczo, IGiGP UJ, Kraków.

Terhorst B., Kreja R., 2009: Slope stability modelling with SINMAP in a settlement area of the Swabian Alb. Landslides, 6, 4, 309–319.

Thiel K. (ed.). 1989. Kształtowanie fliszowych stoków karpackich przez ruchy masowe na przykładzie badań na stoku Bystrzyca w Szymbarku. Wydawnictwo IBW PAN, Gdańsk.

Tu X. B., Kwong A.K.L., Dai F. C., Tham L. G., Min H., 2009: Field monitoring of rainfall infiltration in a loess slope and analysis of failure mechanism of rainfall-induced landslides. Engineering Geology, 105, 134–150.

Wiłun Z. 2000: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Yilmaz I., Keskin I., 2009: GIS based statistical and physical approaches to landslide susceptibility mapping (Sebinkarahisar, Turkey). Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 68, 4, 459–471.
DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10066-012-0035-2
Data publikacji: 2015-05-21 18:02:23
Data złożenia artykułu: 2015-05-10 21:03:06


Statystyki


Widoczność abstraktów - 440
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 117

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.