Żywność tradycyjna w opinii studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Małgorzata Krystyna Woźniak, Piotr Gomułka, Katarzyna Mierzejewska, Joanna Korpalska

Streszczenie w języku polskim


W Polsce od pewnego czasu obserwowany jest wzrost zainteresowania dziedzictwem kulinarnym, będącym nieodłącznym elementem tożsamości kraju. Obecni studenci będą zapewne w przyszłości kształtować „świadomość kulinarną” Polaków, podjęto zatem badania mające na celu poznanie opinii i postaw studentów wobec żywności tradycyjnej. Badania z wykorzystaniem arkusza ankietowego przeprowadzono w 2015 roku wśród 100 losowo wybranych studentów różnych wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ankietowani stanowili jednolitą grupę wiekową 20-24 lata. Wśród ankietowanych osób przeważały kobiety (58%). Większość ankietowanych pochodziła z małych (42%) i średnich (22%) miast. Mieszkańcy wsi oraz dużych miast stanowili po 18 % ankietowanych.

Ponad 70% ankietowanych wykazało się dobrą znajomością definicji żywności tradycyjnej, przy czym należy podkreślić, że zdecydowanie więcej kobiet (83%) w stosunku do mężczyzn (60%) wskazało prawidłową odpowiedź. W opinii respondentów mimo, że żywność tradycyjna jest smaczna (54%), wysokiej jakości (50%) oraz zdrowa (36%), to jednak spożywana bywa okazjonalnie (święta, uroczystości rodzinne). Zdaniem ankietowanych studentów najbardziej znanymi polskimi produktami tradycyjnymi są: oscypek (79%), faworki (75%), a najmniej (9%) fefernuszki. Ponad połowa studentów (52%) stwierdziła, że kupuje produkty tradycyjne, głównie z powodu ciekawości, jak smakuje nowy produkt i w celu urozmaicenia menu (odpowiednio 26% i 25%). Głównym powodem niekupowania tradycyjnej żywności zdaniem ankietowanych jest wysoka cena (42%) i trudna dostępność (37%). W opinii respondentów żywność tradycyjna powinna być reklamowana, a za najlepszą jej formę uznano reklamę internetową (46%) oraz telewizyjną (43%). Należy zaznaczyć, że wiedza o europejskich systemach jakości żywności tradycyjnej wśród badanych studentów jest stosunkowo niska.


Słowa kluczowe


studenci, żywność tradycyjna, produkty regionalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adams D.C., Salois M.J., 2010: Local versus organic a turn in consumer preferences and willingness-to-pay, Renewable Agriculture and Food Systems, 25, 4: 331–334.

Almli V. L., Verbeke W., Vanhonacker F., Naes T., Hersleth M., 2011: General image and attribute perceptions of traditional food in six European countries, Food Quality and Preference, 22, 129–138.

Borowska A., 2008: Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 72, 145–159.

Berard L., Marchenay P., 2005: Local products and geographical indications: taking account, of local knowledge and biodiversity Laurence, International Social Science Journal, Cultural Diversity and Biodiversity, 58, 187, 109–116.

Cayot N., 2007: Sensory quality of traditional foods, Food Chemistry, 101, 154–162.

Cerjak M., Haas R., Brunner F., Tomić M., 2014: What motivates consumer to buy traditional food products? Evidence from Croatia and Austria using word association and laddering interviews, British Food Journal, 116, 11, 1726–1747.

Chudy S., Gierałtowska U., 2013: Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1, 27, 45–52.

Dagevos H., 2005: Consumers as four-faced creatures. Looking at food consumption from the perspective of contemporary consumers, Appetite, 45, 32–39.

Haas R., Sternes J., Meixner O., Nyob D.I., Traar V., 2013: Do US consumers’ perceive local and organic food differently? An analysis based on means-end chain analysis and word association, International Journal non Food System Dynamic, 4, 3, 214–226.

Glubicka B., 2014: Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 116, 9.

Grębowiec M., 2010: Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, 10, 25, 2, 22.

Guerrero L., Guàrdia M.D., Xicola J., Verbeke W., Vanhonacker F., Zakowska-Biemans S., Sajdakowska M., Sulmont-Rossé C., Issanchou S., Contel M., Scalvedi L., Granli B., Hersleth M., 2009: Consumer-driven defi nition of traditional food products and innovation in traditional foods. A qualitative cross-cultural study, Appetite 52, 345–354.

Guerrero L., Claret A., Verbeke W., Enderli G., Zakowska-Biemans S., Vanhonacker F., Issanchou S., Sajdakowska M., Granli B.S., Scalvedi L., Contel M., Hersleth M., 2010: Perception of traditional food products in six European regions using free word association, Food Quality and Preference, 21, 225–233.

Ilbery B., Kneafsey M., 1999: Niche markets and regional specialty food products in Europe: towards a research agenda, Environment and Planning A, 31, 2207–2222.

Jordana J., 2000: Traditional foods: challenges facing the European food industry, Food Research International, 33, 147–152.

Kawa M., Augustyńska-Prejsnar A., 2014: Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3, 33, 51–59.

Laureati M., Pagliarini E., Calcinoni O., Bidoglio M., 2006: Sensory acceptability of traditional food preparations by elderly people, Food Quality and Preference, 17, 1–2: 43–52.

Lengard Almi V., Verbeke W., Vanhonacker F., Naes T., Hersleth M., 2011: General image and attribute perceptions of traditional food in six European countries, Food Quality and Preference, 22, 129–138.

Licitra G., 2010: World wide traditional cheeses: banned for business, Dairy Science & Technology, 90, 4, 357–374.

Pieniak Z, Verbeke W, Vanhonacker F., Guerrero L., Hersleth M., 2009: Association between traditional food consumption and motives for choice in six European countries, Appetite, 55, 101–108.

Platania M., Privitera D., 2006: Typical products and consumer preferences: the “soppressata” case, British Food Journal, 108, 5, 285–395.

Renko S., Bucar K., 2014: Sensing nostalgia through traditional food: an insight from Croatia, British Food Journal, 116, 1, 1672–1691.

Roininen K., Arvola A., Lähteenmäki L., 2006: Exploring consumers’ perceptions of local food with two different qualitative techniques: Laddering and word association, Food Quality and Preference, 17, 20–30.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. U. L 343 z 14.12.2012, str. 1).

Rybowska A., Chełstowska K., 2007: Postawy konsumentów w stosunku do żywności regionalnej, Roczniki Nauk Stowarzyszenia Ekonomistów, t. VIII (4): 166–168.

Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., 2009: Postrzeganie żywności tradycyjnej przez polskich konsumentów na podstawie badań jakościowych, Żywność Nauka. Technologia. Jakość, 3, 64, 95–104.

Sieczko A., Wojcieszyńska Z., 2013: Produkty tradycyjne i regionalne jako szansa rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, 299, 70, 181–190.

Trichopoulou A., Soukara S., Vasilopoulou E., 2007: Traditional foods: a science and society perspective, Trends in Food Science & Technology, 18, 420–427.

Tyburski J., Żakowska-Biemans S., 2009: Możliwości wykorzystania surowców z rolnictwa ekologicznego do produkcji żywności tradycyjnej, Biuletyn Naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 30, 79–82.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 10, poz. 68).

Vanhonacker F., Lengard V., Hersleth M., Verbeke W., 2010a: Profiling European traditional food consumers, British Food Journal, 112, 8, 871–886.

Vanhonacker F., Verbeke W., Guerrero L., Claret A., Sulmont-Rossé C., Raude J., 2010b: How European consumers define the concept of traditional food: Evidence from a survey in six countries, Agribusiness, 26, 4, 453–476.

Willet W.C., 2006: The Mediterranean diet: Source and practice, Public Health Nutrition, 9, 1A, 105–110.

Żakowska-Biemans S., 2012: Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3, 82, 5–18.

Żakowska-Biemans S., Kuc K., 2009: Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3, 64, 105–114.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2017.72.2.179-189
Data publikacji: 2018-09-14 09:36:00
Data złożenia artykułu: 2017-01-12 10:27:57


Statystyki


Widoczność abstraktów - 775
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 366

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Krystyna Woźniak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.