Nowe dane dotyczące rudonośnych pokryw lawowych z neoproterozoiku (skały osadowe, pokłady, struktury sedymentacyjne w Ratnie, Wołyń, Ukraina)

Kseniia Rudenko, Kateryna Derevska

Streszczenie w języku polskim


Wzory rozprowadzenia drugorzędnej mineralizacji i kwestia tektonicznej kontroli mineralizacji powinny zostać rozpoznane w celu identyfikacji cech formowania się metali naturalnych w pokrywach lawowych z neoproterozoiku (Wołyń, Ukraina). Metoda klasyfikacji zmian pozwoliła na stworzenie mapy pęknięć w strukturach sedymentacyjnych w Ratnie w najniższym potoku w celu określenia intensywności pękania skał w strefie uskoku w Czartorysku. W celu ustalenia cech rozprowadzania mineralizacji metali naturalnych w neoproterozoicznych bazaltach przeprowadzono badania mineralogiczne, petrograficzne i geochemiczne. Analiza chemiczna skał wulkanicznych z miedzią, srebrem i złotem została wykorzystana do stworzenia schematów rozprowadzania metali w najniższym potoku bazaltu w strukturach sedymentacyjnych w Ratnie.
Dzięki temu dowiadujemy się, że skały wulkaniczne w strefie uskoku w Czartorysku przeszły wiele zmian. Neoproterozoiczne pokrywy lawowe przeszły zmiany w sposób nierównomierny i charakteryzują się podwyższoną koncentracją metali szlachetnych.
Regionalne zmiany przybierają formę palagonitu, chlorytu, zeolitów, chalcedonów i analcymów. Wykazano, że kształtowanie nasyconej mineralizacji metali naturalnych (miedź, srebro, nikiel, chrom) jest związane z regionalnymi zmianami w potoku bazaltu w Ratnie. W strefach o podwyższonym pękaniu i brekcji występują kwarc niskotemperaturowy, karbonity i siarczki rozprowadzane miejscowo. Miejsca ostatniej mineralizacji metali (złoto, srebro, ołów) również są miejscowe i związane ze strefami brekcji.

Słowa kluczowe


neoproterozoiczne pokrywy lawowe, pokłady, struktury sedymentacyjne, skały osadowe w Ratnie, metale naturalne, zmiany, mineralizacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bakun-Czubarow N., Bialowolska A., Fedoryshyn Yu. I., 2001: Neoproterozoic III Flood Basalts of the Volcanogenic Volhynian Series (Western Margin of the East European Craton). Abstracts volume of Joint Meeting of Europrobe Tesz, Timpebar, Uralides & SW-Iberia Projects. 30 September – 2 October, Ankara, 2001, 6–8.

Bakun-Czubarow N., Bialovolska A., Fedoryshyn Yu.I., 2002: Neoproterozoic flood basalts of Zabolottya and Babino beds of the Volhynian series and Polesie series dolerites in the western margin of the East Europen craton. Acta Geologica Polonica, 52, 4, 481–496.

Bernadska Ł.G. (1958): Wułkanіti Rowenskoї obłastі. K. 41.

Bezugłaja M., Szumłjanskij W., Derewskaja Je., Moskałenko O., 1999: Błagorodnye metałły w wendskich trappach Wołyni. Naukowі osnowi prognozuwannja, poszukіw ta ocіnki rodowiszcz zołota. Materіali mіżnarodnoї naukowoї konferencії. Łwіw, 154–155.

Bialowolska A., Bakun-Czubarow N., and Fedoryshyn Yu., 2002: Neoproterozoic flood basalts of the upper beds of the Volhynian Series (East European Craton). Geol. Quart., vol. 46, 1, 37-57.

Czebanenko I.I. (main editor, 1990): Geotektonika Wołyno-Podolii (red).-Kijew: Nauk.dumka, 243.

Cіłmak O., Skakun Ł., 2006: Mіnerałnij skład ta osobliwostі formuwannja smektit-chłoritowich agregatіw u migdalinach wendskich bazałtіw Wolinі. Mіnerałogіcznij zbіrnik, № 56, Wip. 1–2., 127–141.

Derewska K.І., Szumłjanskij W.O., Gałeckij Ł.S., Zagnіtko W.M, Prichodko W.Ł., Bezugła M. W. Szumłjanskij Ł.W., 2003: Geołogo-geneticzna modeł rudoutworjujuczoї sistemi і poszukowі oznaki samorodnomіdnogo zrudenіnnja w trapach Wolinі. Geołog Ukraїni. №3-4, 75–81.

Derewska K.І., Bezugła M.W., Awgust Cz., Prichodko W.Ł., Ałeksandrow O.Ł., 2006: Zakonomіrnostі rozmіszczennja samorodnomіdnoї ta suputnjoї mіnerałіzacії w meżach Rafałіwskoї rudonosnoї płoszczі. Mіd Wolinі. Kijew: Łogos, 149–155.

Derewska K.І., Prichodko W.Ł., Kosowskij Ja.O., Rudenko K.W., 2008: Mіnerałogo-petrografіcznі osobliwostі porіd trapowoї formacії wendu Wolinі (Rafałіwska rudonosna płoszcza). Naukowі pracі Doneckogo nacіonałnogo unіwersitetu. Serіja «Gіrniczo-geołogіczna». Wip. 8 (136), Doneck, 78–83.

Gintow O.B., 2005: Połewaja tektonofizika i eje primenenije pri izuczenii deformacij zemnoj kory Ukrainy. Kijew, Feniks, 572.

Justkowiakowa M., 1989: Wend dolny. Profileglebokich otworow wiertniczych panstwowego Instytutu geologcznego. Kaplonosy IG 1. Zeszyt 68, Warszawa, 52–55.

Koronowskij N.W., Jakuszowa A.F., 1991: Osnowy geołogii. Moskwa. Wysszaja szkoła, 416.

Kosowskij Ja.O., Mełniczuk W.G., 2004: Błagorodnometałne zrudenіnnja w efuziwnich trapach Wolinі. Zb. nauk. pr. Wolin. derż. un-tu. Łuck, 2004, 10–14.

Kuzmenkowa O.F., Weretennikow N.W., Nosowa A.A., Kotłjarow W.A., 2006: Mednaja mineralizacija w wułkanogennoj tołszcze wenda Bełarusi. Mіd Wolinі. Kijew: Łogos, 171–178.

Kwasnica I.W., 2003: Samorodnoje serebro i medno-serebrjanye prorastanija iz wendskich wułkanitow Wołyni. Inf. materiały 12-j naucz. konf. In-ta geołogii Komi NC UrO RAN “Struktura, weszczestwo, istorija litosfery Timano-Sewerourałskogo segmenta”. Syktywkar: Geoprint, 118–120.

Kwasnicja W., Kwasnicja І., 2002: Osobliwostі samorodnoї mіdі Ukraїni. Mіnerałagołіcznij zbіrnik, № 52, Wip. 1, 55–60.

Kwasnicja І., 2004: Morfołogіcznі tipi widіłen samorodnoї mіdі Ukraїni. Mіnerałagołіcznij zbіrnik. № 54, Wip. 1, 24–29.

Kwasnicja І.W., Kosowskij Ja.O., 2005: Samorodnі metali Zachіdnoї Wolinі. Tezi naukowo-prakt. konf. «Priroda Zachіdnogo Połіssja ta priłeglich teritorіj». Łuck. RWW «Weża» Wolin. derż. un-tu, 14–16.

Kwasnicja І.W., Kosowskij Ja.O., Bondarenko M.І., 2006: Samorodne załіzo іz wendskich wułkanіtіw Wolinі. Mіd Wolinі. Kijew: Łogos, 123–131.

Kwasnicja І.W., Pawliszin W.І., 2006: Formi rostu kristałіw samorodnoї mіdі Wolinі. Mіd Wolinі. Kijew: Łogos, 116–123.

Kwasnicja І.W., Pawliszin W.І., Kosowskij Ja.O., 2009: Samorodna mіd Ukraїni: geołogіczna pozicіja, mіnerałogіja і kristałogenezis. Kiїw. Łogos, 171.

Łazarenko E.K., Matkowskij O.І., Winar O.M., Szaszkіna W.P., Gnatіw G.M., 1960: Mіnerałogіja wiwerżenich kompłeksіw Zachіdnoї Wolinі. Łwіw. Wid-wo Łwіwskogo un-tu, 509.

Machnacz A.S., Gareckij R.G., Matwejew A.W. i dr., 2001: Geołogіja Bełarusi. Mn: Іnstitut geołogiczeskich nauk NAN Bełarusi, 815.

Maksimczuk W., Kuznecowa W., Gorodiskij Ju., Docenko І., Czobotok І., 1999: Dosłіdżennja suczasnich geodinamіcznich procesіw tektonomagmaticznim metodom w rajonі roztaszuwannja Rіwnenskoї AJES. Geodinamіka 1 (2), 96–105.

Mełniczuk W., 2004: Gіdrotermałnі mіnerałogіczna zonałnіst ta metamorfіzm u mіdenosnich trapach niżnjogo wendu Wolino-Podіłskoї pliti. Mіnerałogіcznij zbіrnik. 2004. №54, wip. 2, 131–142.

Mełniczuk W.G., Prichodko W.Ł., Kwasnicja І.W., Skakun Ł.Z., Kosowskij Ja.O., Matejuk W.W., Charcziszin Ju.D., Połіszczuk A.M., 2012: Zołotonosnіst czochła pіwnіcznoї czastini Wolino-Podіłskoї pliti. Zbіrnik naukowich prac UkrDGRІ. № 1, 64–74.

Palijenko W.P. (1992): Nowejszaja geodinamika i eje otrażenije w rełjefe Ukrainy. Kijew. Naukowa dumka, 116.

Prichodko W.Ł., Kosowskij Ja.A., Iwaniw I.N., 1993: Perspektiwy medenosnosti wułkanogennych obrazowanij wołynskoj serii Łukowsko-Ratnenskoj gorstowoj zony. Geołogiczeskij żurnał. № 4, 138–142.

Rudenko K.W., Derewska K.І., Kowałczuk M.S., Tinkow W.O., 2011: Osobliwostі chіmіzmu samorodnoї mіdі z wułkanіtіw Ukraїni ta Komandorskich ostrowіw. Geografija, geoekołogija, geołogija: opyt naucznych issłedowanij: Materiały VIII Meżdunarodnoj naucznoj konferencii studentow, aspirantow i mołodych uczenych. - Kijew. 2011, Wyp. 8, 51–53.

Skakun Ł. Tkaczuk A. Mełniczuk W., 2006: Tipi ceołіtowich asocіacіj w gіdrotermałnich utworennjach wolinskoї serії. Mіd Wolinі. Kijew: Łogos. 71–81.

Szumłjanskij Ł.W., Cimbał S.M., 2006: Pro charakter wtorinnich zmіn wułkanogennich porіd trapowoї formacії Wolinі. Mіd Wolinі. Kijew: Łogos, 56–65.

Szumłjanskij W.A., Prichodko W.Ł., Żikałjak N.W., Zagnitko W.N., 2006: Osnownye geołogo-promyszłennye tipy mednych mestorożdenij Ukrainy. Mіd Wolinі. Kijew: Łogos, 6–22.

Znamenskaja T.O., Czebanenko І.І., 1979: Pro wіdobrażennja rozłomno-błokowoї tektonіki fundamentu Wolino-Podіłskoї sinekłіzi u budowі її osadocznogo pokriwu ta rełєfі. Dop. AN URSR. Ser. B. 1979, № 12, 996–999.

Znamenskaja T.A., Czebanenko I.I., 1985: Błokowaja tektonika Wołyno-Podolii. Kijew Naukowa dumka, 156.

Znamenskaja T.A., 1992: Strukturnye projawłenija sdwigowoj tektoniki na Wołyno-Podolii. Tektonika i stratigrafija. wyp. 32, 8–14.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2014.69.2.9
Data publikacji: 2015-05-25 18:43:09
Data złożenia artykułu: 2015-05-24 17:39:04


Statystyki


Widoczność abstraktów - 252
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 151

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Kseniia Rudenko, Kateryna Derevska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.