Meandry percepcji krajobrazu. Badania empiryczne wśród młodzieży gimnazjalnej

Paweł Pytka

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim.

Słowa kluczowe


percepcja, krajobraz, młodzież, Bieszczady, badania empiryczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jałowiecki B., 1989: Przestrzeń znacząca, [w:] J. Wódz (red), Przestrzeń znacząca. Studia socjologiczne, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.

Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2002: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Lewicka M., 2010: What makes neighborhood different from home and city? Effects of place scale on place attachment, Journal of Environmental Psychology, Vol. 30 (1), 35–51.

Lewicka M., 2011: Place attachment: How far have we come in the last 40 years, Journal of Environmental Psychology, Vol. 31 (3), 207–230.

Nęcki Z., 1988: Percepcja środowiska – ujęcie psychologiczne, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, O/PAN w Krakowie, t. XXII.

Pawłowska K., 1986: Krajobraz piękny i pouczający, „Aura” nr 5/1986.

Pawłowska K., 2000: Percepcja krajobrazu kulturowego – raport z badań, [w:] P. Wolski (red.), III Forum Architektury Krajobrazu. Nowe idee i rozwój dziedziny architektury krajobrazu w Polsce, Zakład Studiów Krajobrazowych SGGW, Warszawa, 51–59.

Pytka P., 2012: Geograficzne uwarunkowania więzi terytorialnych młodzieży w Bieszczadach, praca doktorska, maszynopis, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Raszeja E., 2007: Interpretacja krajobrazu wiejskiego – między teorią a praktyką, Czasopismo Techniczne. Architektura, z. 5-A/2007, z. 10 (Rok 104), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 75–77.

Rollero C., De Piccoli N. (2010): Place attachment identification and environment perception. An empirical study, Journal of Environmental Psychology, Vol. 30 (2), 198–205.

Szafrańska E., Kaczmarek J., 2007: Percepcja przestrzeni – między prawdą i autentycznością, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. WgiSR UW, Warszawa, 47–62.

Szkurłat E., 2004: Więzi terytorialne młodzieży z miastem, Uniwersytet Łódzki.

Szkurłat E., 2007: Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. WgiSR UW, Warszawa, 63–72.

Tuan Y. F., 1974: Przestrzeń i miejsce, PIW Warszawa.

Wódz J., 1989: Przestrzeń znacząca. Studia socjologiczne, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2014.69.2.119
Data publikacji: 2015-05-25 18:43:12
Data złożenia artykułu: 2015-05-25 18:04:53

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Paweł Pytka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.