Nowe dane paleobotaniczne z profilu Ferdynandów 2011 na stanowisku stratotypowym

Irena Agnieszka Pidek, Renata Stachowicz-Rybka, Marcin Żarski

Streszczenie w języku polskim


Stanowiska z zapisem ferdynandowskiej sukcesji pyłkowej są rzadko spotykane, a zwłaszcza te z zapisem paleobotanicznym dwu okresów ciepłych i dzielącego je ochłodzenia. Na tym tle, na szczególną uwagę zasługuje obszar Południowego Podlasia, na którym zostało rozpoznanych 8 stanowisk z osadami interglacjału ferdynandowskiego. Są one udokumentowane badaniami palinologicznymi (Żarski i in. 2009a; Ryc. 1). Na tym obszarze zlokalizowane jest również stanowisko stratotypowe Ferdynandów B z 1963 roku, dla którego opisano w 1981 roku nową wówczas sukcesję pyłkową, określoną jako sukcesja ferdynandowska (Janczyk-Kopikowa i in. 1991; Mojski, 1985; Janczyk-Kopikowa 1991; Rzechowski 1996).


Słowa kluczowe


ferdynandowska sukcesja pyłkowa, wczesny-środkowy plejstocen, MIS 13–15, palinostratygrafia, Ferdynandów, Polska E

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berglund B.E., Ralska-Jasiewiczowa, M., 1986. Pollen analysis and pollen diagrams, [in:] Berglund, B.E., Ralska-Jasiewiczowa, M. (eds.) Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology. J. Wiley & Sons Ltd., Chichester–Toronto, 455–484.

Hrynowiecka A., Żarski M., Winter h., 2014. Vegetation and stratigraphy of the Mazovian (Holsteinian) Interglacial Section from Dobropol and other new sites in Western Polesie Region, South-Easter Poland. Studia Quaternaria, 31 (1 ), 17–30.

Iversen J. 1954. The Late-glacial flora of Denmark and its relation to climate and soil. Danm. Geolog. Unders., 2 (80), 87–119.

Janczyk-Kopikowa Z., 1975. Flora interglacjału mazowieckiego w Ferdynandowie. Biul. Inst. Geol. 290, 5–94.

Janczyk-Kopikowa Z., 1991. Interglacjał Ferdynandowski w Polsce. Kwart. Geol. 35 (1), 71–80.

Janczyk-Kopikowa Z., Mojski J.E., Rzechowski J., 1981. Position of the Ferdynandów Interglacial, Middle Poland, in the Quaternary stratigraphy of the North European Plain. Biul. Inst. Geol. 335, 65–79.

Lindner L., Marks L., 2012. O podziale klimatostratygraficznym kompleksu środkowopolskiego w plejstocenie Polski. Prz. Geol., 60 (1), 36–45.

Lindner L., Marciniak B., Sanko A.F., Khursevich G.K., 2001. The age of the oldest Scandinavian glaciations in mid-eastern Poland and south-western Belarus. Geol. Quarterly, 45 (4), 373–386.

Lindner L., Gozhik P., Marciniak B., Marks L., Yelovicheva Y., 2004. Main climatic changes in the Quaternary of Poland, Belarus and Ukraine. Geol. Quarterly 48 (2), 97–114.

Mamakowa K., 1996. Nowe dane palinologiczne z profilu Podgórze. Szczegółowa mapa geologiczna Polski ark. Bałobrzegi. CAG PIG. Warszawa, ss.16. 2327/97

Mamakowa K., 2003. Plejstocen, [w:] S. Dybova-Jachowicz, A. Sadowska (red.) Palinologia, Wyd. IB PAN, Kraków, 235–266.

Mojski J.E., 1985. Quaternary. Geology of Poland I 3b ss. 244. Wyd. Geol. Warszawa.

Matuszkiewicz W., 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Nalepka, D., Walanus, A., 2003. Data processing in pollen analysis. Acta Palaeobot. 43 (1), 125–134.

Nita M., 1999. Mazovian Interglacial at Konieczki near Kłobuck (Silesian-Cracovian Upland). Acta Palaeobot., 39 (1), 89–135.

Pidek A., 2000. Interpretacja palinostratygraficzna zimnej jednostki pomiędzy dwiema ciepłymi w ferdynandowskiej sukcesji ze Zdan (Polska E). Prz. Geol. 48 (11), 1035–1038.

Pidek I.A., 2003. Mesopleistocene vegetation history in the Northern Foreland of the Lublin Upland based on palaeobotanical studies of the profiles from Zdany and Brus sites. Wyd. UMCS Lublin, ss. 96

Pidek I.A., 2013. Pollen-based vegetation and climate reconstruction of the Ferdynandovian sequence from Łuków (E Poland). Acta Palaeobot. 53, 1, 115–138.

Pidek I.A., 2015. Palynostratigraphy and vegetation changes during the early Middle Pleistocene, based on new studies of deposits from Ferdynandów (central eastern Poland). Acta Palaeobot. 55 (1), 53–66.

Pidek A., Małek M., 2010. A bi-partie Ferdynandovian succession from Łuków, Eastern Poland, a new palynostratigraphic approach. Geol. Quarterly 54 (1), 69–84.

Pidek I.A., Poska A., 2013. Pollen based quantitative climate reconstructions from the Middle Pleistocene sequences at Łuków and Zdany (E Poland): species and modern analogues based approach. Rev. of Palaeobotany and Palynology 192, 65–78.

Rzechowski J., 1996. The Ferdynandowian Interglacial and its stratigraphical position in the Middle Pleistocene of Europe, [in:] Ch. Turned (ed.) The early middle Pleistocene in Europe. Balkena, Rotterdam, 279–293.

Stachowicz-Rybka R., 2011. Flora and vegetation changes on the basis of plant macroremains analysis from an early Pleistocene lake of the Augustów Plain, NE Poland. Acta Palaeobot. 51 (1), 39–104.

Stachowicz-Rybka R., 2015. Record of environmental and climatic changes in middle Pleistocene sediments from Łuków (eastern Poland) on the basis of plant macroremains analysis. Acta Palaeobot. 55 (1), 67–91.

Tomaszewicz h., 1979. Roślinność wodna i szuwarowa Polski. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Velichkevich F. Yu., Zastawniak E., 2008. Atlas of vascular plant macroremains from the Pleistocene of central and eastern Europe, Part II – Herbaceous dicotyledons. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Cracow, ss. 379.

Winter h., 2006. Problems of Pleistocene interglacials and glaciations – general remarks. Prz. Geol. 54 (2), 142–144.

Żarski M., 2007. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1: 50 000 ark. Okrzeja wraz z objaśnieniami. PIG-PIB Warszawa.

Żarski M., 2008. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1: 50 000 ark. Adamów wraz z objaśnieniami. PIG-PIB Warszawa.

Żarski M., Małek M, Albrycht A., 2009a. Plejstocen południowego Podlasia, [w:] XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu. Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09. 2009. PIG-PIB Warszawa.

Żarski M., Małek M., Albrycht A., 2009b. Tektonika i podłoże osadów czwartorzędowych południowego Podlasia, [w:] XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu. Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09. 2009. PIG-PIB Warszawa.

Żarski M., Nita M., Winter h., 2005. Nowe stanowiska interglacjalne w rejonie dolin Wilgi i Okrzejki na Wysoczyźnie Żelechowskiej (Polska Południowo-Wschodnia). Prz. Geol., 52, 137–144.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2015.70.1.9
Data publikacji: 2015-06-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2018-04-06 12:16:06


Statystyki


Widoczność abstraktów - 626
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 427

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Irena Agnieszka Pidek, Renata Stachowicz-Rybka, Marcin Żarski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.