Rekonstrukcja paleokrajobrazów Ukrainy w ciągu MIS 20-12 uzyskana metodami paleontologicznymi

Aleksey Krokhmal’, Maryna Komar

Streszczenie w języku polskim


Abstrakt: Według nowego Schematu Stratygrafi cznego Plejstocenu Ukrainy klimatolity przyazowski, martonoszski, sulski, łubenski i tiligulski korelowane są z końcową częścią wczesnego i pierwszą połową środkowego plejstocenu według międzynarodowej skali stratygrafi cznej oraz z 20-12 MIS. Z kriochronami przyazowską, sulską i tiligulską wiązała się sedymentacja lessów i osadów lessopodobnych; podczas kriochrony tiligulskiej lądolód skandynawski (Krukenycki, Okski) objął północno-zachodnią Ukrainę. Podczas termochron martonoszskiej i łubenskiej formowały się gleby kopalne. Osady subakwalne (pierwsza połowa środkowego plejstocenu) tworzą aluwialne terasy V i VI, a także osady basenów morskich Czauda i Postczauda. W celu rekonstrukcji warunków paleogeografi cznych zostały wykorzystane własne wyniki badań palinologicznych, malakologicznych, mikroteriologicznych osadów kontynentalnych i morskich, dane z analizy paleopedologicznej z lat ostatnich oraz materiały publikowane (por. bibliografi a). Uzyskane dane potwierdziły cykliczny charakter ewolucji krajobrazów i zmian klimatu na Ukrainie podczas glacjałów i interglacjałów w okresie między 800 a 430 tysięcy lat temu. Zasięgi stref roślinnych, wyróżnianych na terenie Ukrainy w tych jednostkach stratygrafi cznych, przedstawiają ryc. 3–7. Z przeprowadzonej analizy wynika, że powierzchnia i granice jednostek biostratygrafi cznych w poszczególnych jednostkach plejstocenu nie zawsze pokrywają się z powierzchnią podjednostek klimatostratygrafi cznych, zidentyfi kowanych na podstawie rekonstrukcji paleogeografi cznych. Cechą charakterystyczną jest duża rola doliny Dniepru, wykazana przez zróżnicowanie strefowych odmian roślinności w prawo- i lewobrzeżnej części jego basenu.


Słowa kluczowe


rekonstrukcje paleogeografi czne, pokrywa roślinna, mikroteriofauna, malakofauna, paleoklimat

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Komar М.S. 1999: Paleogeograficzeskie uslovija territorii stepnoj zony Ukrainy w ranniem plejstocene (po dannym palinologiczeskogo analiza). Geol. żurn., 3: 48-54.

Komar М.S. 2001: Etapy rozvytku roslynnogo pokryvu terytorii pivdnia Ukrainy v neoplejstoceni. [W:]Paleontologiczne obgruntuvannia stratoniv fanerozoju Ukrainy. Kyiv: 84-87.

Konstantinova N.А. 1967: Antropogen jużnoj Mołdawii i jugo-zapadnoj Ukrainy. Tr. GIN AN SSSR, 173, Izd. Nauka, Moskva: 140 s.

Krokhmal’ А.I. 2008: Biocenozy sredniego plejstocena Ukrainy (na osnovie mełkih mlekopitajuszczih). Geol. żurn., 2: 69-81.

Krokhmal’ А.I. 2009: Biocenozy eoplejstocena Ukrainy (na osnovie mełkih mlekopitajuszczih). [W:] Vykopna fauna i fłora Ukrainy: paleoekołogicznyj i stratygraficznyj aspekty. Kyiv: 361-368.

Krokhmal’ А.I., Rekovets L.I. 2010: Mestonachożdenija mełkich mlekopitajuszczich plejstocena Ukrainy i sopredel’nych territorij. Otv. red.P.F.Gożik. LAT & K, Kiev: 330.

Kunitsa N.А. 2007: Priroda Ukrainy v plejstocenie. Izd. Ruta, Czernovvy: 240.

Matviiszina Ż.N., Gerasimenko N.P., Perederij V.І. i in. 2010: Prostorovo-czasiva korelacija paleogeograficznych umov czetvertynnogo periodu na terytorii Ukrainy. Izd. Nauk.Dumka, Kyiv: 192.

Popov G.I. 1955: O stratigraficzeskom rasczlenienii i sopostavlenii czernomorskich i kaspijskich otłożenij. [W:] DAN SSSR, 101, № 1: 143-146.

Rudiuk V.V. 2002: Antropogenovi unionidy pivdenno-zachidnoi czastyny Schidnojevropejs’koi platformy. Avtoref. dys. kand.geol.nauk. Kyiv: 24.

Sirenko E.А. 2005: Zminy rosłynnogo pokryvu v meżach pivnocznoi i centralnoi czastyny Ukrains’kogo Szczyta protiagom ranniogo neoplejstocenu. [W:] Glaciał ta peryglaciał Vołyns’kogo Polissia. Wyd. Centr Lvivs’kogo Univ., Lviv: 123-126.

Fedorov P.V. 1993: Rannij plejstocen Ponto-Kaspija. [W:] Stratigrafija. Geol. Korrelacija. 1, № 1: 137-143.

Szniukov Е.F., Inozemcev U.I., Masłakov N.А. 2000: Osnovnyje czerty paleogeografii Azovskogo moria v plejstocene. [W:]Geologija Czernogo i Azovskogo moria. Kiev: 6-17.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2018.73.0.83-105
Data publikacji: 2019-06-05 09:01:31
Data złożenia artykułu: 2018-08-21 10:35:02


Statystyki

Widoczność abstraktów - 286
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 30

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Maryna Komar

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.