Charakterystyka hydrologiczna zlewni rzeki Ciemięgi

Zdzisław Michalczyk, Stanisław Chmiel, Sławomir Głowacki, Joanna Sposób, Beata Zielińska

Streszczenie w języku polskim


Na podstawie materiałów zbieranych w latach 1956–2017 przez pracowników Zakładu Hydrologii UMCS w pracy przedstawiono warunki tworzenia się zasobów wód podziemnych, spływu powierzchniowego, wydajności źródeł, odpływu i bilansu wodnego w zlewni Ciemięgi położonej w północnej części Wyżyny Lubelskiej. Analizę hydrologiczną oparto na dobowych stanach i przepływach z lat 1981–2017. Zasoby wodne zlewni zmieniały się w cyklu wieloletnim, z wyraźnie zaznaczonym rytmem sezonowym. Średni roczny przepływ wyniósł 0,53 m3∙s-1, co odpowiada odpływowi jednostkowemu 3,46 dm3∙s-1∙km2 i warstwie odpływu 109 mm. Wysokie zasilanie podziemne, kształtowane przez dopływ wody z kilku źródeł o wydajnościach 10–80 dm3∙s-1, warunkuje wyrównanie przepływów w dolnym biegu rzeki. Spływ powierzchniowy (mimo znacznych spadków terenu) pojawia się stosunkowo rzadko, najwyższe wartości osiągając w okresie spływu wód roztopowych po zamarzniętym gruncie. Wielkość odpływu ze zlewni Ciemięgi utrzymuje się poniżej średniej dla Wyżyny Lubelskiej i Polski.


Słowa kluczowe


wody podziemne, wydajność źródeł, odpływ, Wyżyna Lubelska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chałubińska A., Wilgat T., 1954: Podział fizjograficzny województwa lubelskiego, [w:] Przewodnik V Ogólnopolskiego Zjazdu PTG. Oddział Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin, 3–44.

Chmielewski T.J., 1997: Struktura ekologiczna zlewni rzeki Ciemięgi, jej zagrożenia i rola w funkcjonowaniu „Zielonego Pierścienia” wokół miasta Lublina, [w:] Efekty proekologicznego zagospodarowania zlewni rzeki Ciemięgi. Urząd Wojewódzki w Lublinie, Lublin, 13–20.

Czaporowska B., 1956: Hydrografia dorzecza Ciemięgi. Maszynopis Zakładu Hydrologii UMCS, Lublin.

Czerwińska-Tomczyk J., Sadurski A., 2000a: Mapa Hydrogeologiczna Polski, 1:50 000, ark. Lubartów. PIG, Warszawa.

Czerwińska-Tomczyk J., Sadurski A., 2000b: Mapa Hydrogeologiczna Polski, 1:50 000, ark. Markuszów. PIG, Warszawa.

Efekty proekologicznego zagospodarowania zlewni rzeki Ciemięgi, 1997. Urząd Wojewódzki w Lublinie, Lublin.

Harasimiuk M., Henkiel A., 1982: Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Polski, ark. Lublin. Wyd. Geologiczne, Warszawa.

Kaszewski B.M., 2008: Klimat, [w:] S. Uziak, R. Turski (red.), Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. LTN, Lublin, 75–111.

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000, 2010. Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych IMGW, Warszawa.

Michalczyk Z., 1995: Stosunki wodne dorzecza Ciemięgi, [w:] T. Orlik, Z. Michalczyk, W. Grodzieński (red.), Proekologiczne zagospodarowanie zlewni rzeki Ciemięgi. Konferencja naukowo-techniczna, Lublin, 16–17.11, 1995 r. LFOŚN, Lublin, 25–36.

Michalczyk Z., 2007: Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000, ark. Lublin (M-34-34-A). CODGiK, Warszawa.

Michalczyk Z. (red.), 1997: Strategia wykorzystania i ochrony wód w dorzeczu Bystrzycy. Wyd. UMCS, Lublin.

Michalczyk Z., Turczyński M., 1988: Charakterystyka hydrologiczna dorzecza Ciemięgi, [w:] Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska. Wyd. UMCS, Lublin, 83–92.

Michalczyk Z., Turczyński M., 1992: Charakterystyka hydrologiczna okolic Turki pod Lublinem. Annales UMCS sec. B, 44/45, 187–209.

Michalczyk Z., Rederowa E., 1993: Dorzecze Ciemięgi, [w:] Z. Michalczyk (red.), Źródła zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wyd. UMCS, Lublin, 143–151.

Michalczyk Z., Chmiel S., Głowacki S., Zielińska B., 1997: Ocena zasobów wodnych dorzecza Ciemięgi, [w:] Efekty proekologicznego zagospodarowania zlewni rzeki Ciemięgi. Urząd Wojewódzki w Lublinie, Lublin, 21–36.

Michalczyk Z., Chmiel S., Głowacki S., Sposób J., Zielińska B., 2010a: Charakterystyka hydrologiczna źródeł w Baszkach koło Lublina, [w:] T. Ciupa, R. Suligowski (red.), Woda w badaniach geograficznych. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Instytut Geografii, Kielce, 281–291.

Michalczyk Z., Głowacki S., Sobolewski W., 2010b: Wezbrania i niżówki w dorzeczu Ciemięgi. Annales UMCS sec. B, 65(1), 87–98. https://doi.org/10.2478/v10066-010-0021-5

Niemiec S., 1972: Źródła w dorzeczu Ciemięgi. Maszynopis Zakładu Hydrologii UMCS, Lublin.

Orlik T., Jóźwiakowski K., 1997: Charakterystyka małych zbiorników wodnych w dolinie Ciemięgi, [w:] Efekty proekologicznego zagospodarowania zlewni rzeki Ciemięgi. Urząd Wojewódzki w Lublinie, Lublin, 49–55.

Orlik T., Michalczyk Z., Grodzieński W. (red.), 1995: Proekologiczne zagospodarowanie zlewni rzeki Ciemięgi. Konferencja naukowo-techniczna, Lublin, 16–17.11, 1995 r. LFOŚN, Lublin.

Pietruszka W., Szczerbicka M., Zezula H., 2002a: Mapa Hydrogeologiczna Polski, 1:50 000, ark. Lublin. PIG, Warszawa.

Pietruszka W., Szczerbicka M., Zezula H., 2002b: Mapa Hydrogeologiczna Polski, 1:50 000, ark. Bełżyce. PIG, Warszawa.

Skowrońska U., 1994: Charakterystyka hydrologiczna źródeł dolnej Ciemięgi. Maszynopis Zakładu Hydrologii UMCS, Lublin.

Sposób J., 2007: Mapa Hydrograficzna Polski 1:50 000, ark. Bełżyce (M-34-33-B). CODGiK, Warszawa.

Świątek R., 1973: Stosunki odpływu w zlewni Ciemięgi. Maszynopis Zakładu Hydrografii UMCS, Lublin.

Wilgat T. (red.), 1992: System obszarów chronionych województwa lubelskiego. Wyd. UMCS, Lublin.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2019.74.0.27-43
Data publikacji: 2019-09-10 07:56:39
Data złożenia artykułu: 2018-10-09 09:17:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1212
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1012

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Zdzisław Michalczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.