Problemy rozwoju lokalnego Starej Kalinowszczyzny (Lublin)

Edyta Samojedna, Grzegorz Janicki

Streszczenie w języku polskim


W pracy przedstawiono uwarunkowania rozwoju lokalnego oraz ocenę obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i funkcjonalno-przestrzennej historycznej części dzielnicy Kalinowszczyzna w Lublinie, nazywanej potocznie Starą Kalinowszczyzną. Zasadniczym celem badań było wyznaczenie głównych kierunków rozwoju tego obszaru problemowego. W wyniku przeprowadzonych badań (inwentaryzacja urbanistyczna, analiza dokumentów strategicznych i planistycznych oraz badania ankietowe i analiza SWOT) zaproponowano istotne dla dalszego rozwoju badanego obszaru działania, takie jak: aktywizacja mieszkańców, poprawa stanu zagospodarowania oraz wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego. Stara Kalinowszczyzna posiada niezagospodarowany potencjał wynikający z nagromadzenia obiektów historycznych, zabytków oraz atrakcyjnych ekspozycji widokowych na Stare Miasto.


Słowa kluczowe


zagospodarowanie przestrzenne, obszar problemowy, historyczna dzielnica miasta, SWOT, Polska SE

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Asejczyk-Woroniecka M., 2016: Zastosowanie analizy SWOT w doskonaleniu zarządzania jednostkami administracji terytorialne. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6, cz. 1, 311–321. DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-27

Biniecki J., Szczupak B., 2004: Strategiczne myślenie o przyszłości gminy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 128.

Brdulak J., 2011: Cechy rozwoju lokalnego. Demografi a przedsiębiorstw, Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, http://www.praktycznateoria.pl/cechy-rozwoju-lokalnego/ (dostęp: 16.05.2018).

Buczyński M., 1962: Nazwy dzielnic i przedmieść Lublina, Rocznik Lubelski, t. V.

Czyńsk K., Marzęcki W., Rubinowicz P., 2011: Studium wartości widokowych miasta Lublina, Szczecin, Lublin.

Dyson R.G., 2002: Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick. European Journal of Operational Research, 152, 631–640. Doi:10.1016/S0377-2217(03)00062-6

Farr Ch. (ed.), 1984: Shaping the Local Economy. Current Perspectives on Economic Development. International City Management Association, Washington.

Heffner K., 2008: Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 20–164.

Hełpa-Liszkowska K., 2013: Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6 (255), 1–18.

Janicki G., Rodzik J., 2014: Rolnicze użytkowanie lubelskich „wąwozów” – erozja gleb i jej zapobieganie, [w:] E. Trzaskowska (red.), Wąwozy i suche doliny Lublina – potencjał i zagrożenia. UM Lublin, 40–54.

Klasik A., Kuźnik F., 1998: Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, t. II, Wydawnictwo UO, Opole, 395–396.

Kobyliński Z., 2011: Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe? MAZOWSZE Studia Regionalne, 7, 21–47.

Kozioł A., Trelka M., Florjanowicz P., 2013: Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego, Raport z badań społecznych. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa.

Legutko-Kobus P., 2016: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym jako element implementacji rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rozwój trwały i zrównoważony, 452, 219–228. DOI: 10.15611/pn.2016.452.19

Michalczuk S., 1973: Lubelskie przedmieścia Kalinowszczyzna (I), Kurier Lubelski, 135, 3.

Murzyn-Kupisz M., 2013: Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 237–263.

Samojedna E., 2018: Koncepcja rozwoju lokalnego Starej Kalinowszczyzny. Maszynopis. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, UMCS, Lublin.

Sekuła A., 2001: Koncepcje rozwoju lokalnego w świetle współczesnej literatury polskiej – zarys problemu. Zeszyty Naukowe, 588, 89–95.

Sekuła A., 2005: Bariery rozwoju lokalnego, [w:] B. Filipiak, A. Szewczuka, Z. Zychowicza (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Zeszyty Naukowe, 401, 587–600.

Skubiak B., 2013: Stymulowanie rozwoju w regionie problemowym. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 299, 191–200.

Sochacka A., 1997: Rodowody lubelskich dzielnic, [w:] T. Radzik, A. Witusik (red.), Lublin w dziejach i kulturze Polski. Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin.

Superson J., Demczuk P., Reder J., 2018: Regionalne uwarunkowania rozwoju rzeźby terenu Lublina, Annales UMCS, sec. B., 107–124.

Stachowska S., 2009: Planowanie strategiczne w rozwoju lokalnym, [w:] B. Plawgo (red.), Planowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Seria Zarządzanie Rozwojem Lokalnym, Fundacja BFKK, Białystok.

Sztando A., 2017: Lokalistyczne cechy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 477, 281-04. DOI: 10.15611/pn.2017.477.27.

Waldziński D., 2009: Rola planowania w zarządzaniu rozwojem lokalnym, [w:] B. Plawgo (red.), Planowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Seria Zarządzanie Rozwojem Lokalnym, Fundacja BFKK, Białystok.

Wojtasiewicz L., 1990: Planowanie rozwoju lokalnego, [w:] B. Gruchman, J. Tarajkowski (red.), Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce. Uniwersytet Warszawski – Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa, 37–47.

NETOGRAFIA

Plan miasta Lublina, 1918: Wojskowy Instytut Geografi czny, http://maps.mapywig.org/m/City_plans/Central_Europe/PLAN_M._LUBLINA_8.4K_1918.jpg (dostęp: 15.05.2018)
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2018.73.0.213-235
Data publikacji: 2019-06-05 09:01:41
Data złożenia artykułu: 2018-11-07 12:03:44


Statystyki


Widoczność abstraktów - 918
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 572

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Edyta Samojedna, Grzegorz Janicki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.