Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej Spały w świetle miar centrograficznych

Jolanta Latosińska, Bogdan Włodarczyk

Streszczenie w języku polskim


Zagospodarowanie turystyczne miejscowości, regionów czy obszarów jest jednym z głównych czynników wpływających na jakość obsługi ruchu turystycznego. W artykule zaprezentowano zagospodarowanie turystyczne Spały – znanej w Polsce miejscowości wypoczynkowej położonej w województwie łódzkim. To miejscowość o rozwiniętej funkcji turystycznej, w której – podobnie jak w wielu innych w kraju – w dobie gospodarki rynkowej zachodzą liczne zmiany, m.in. dotyczące infrastruktury turystycznej. Celem opracowania było przedstawienie w ujęciu chronologicznym rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej Spały od przełomu XIX i XX w. po czasy obecne. Zagadnienie przeanalizowano na płaszczyźnie zarówno historycznej, jak i przestrzennej. Wskazano na najważniejsze cechy infrastruktury, charakteryzując ją m.in. pod względem wielkości, pełnionych funkcji oraz wykorzystania. Jako sposoby pozyskiwania danych zastosowano podstawowe metody badań terenowych, takie jak: kwerenda, inwentaryzacja, obserwacja i wywiady z właścicielami obiektów. Jako metodę analizy przestrzennej wykorzystano miary centrograficzne, z których autorzy zastosowali środek ciężkości (centroid), odchylenie standardowe odległości oraz elipsę odchyleń standardowych. Rezultaty przeprowadzonych analiz to: określenie kierunku zmian zachodzących w przestrzeni Spały pod wpływem przemiany bazy noclegowej i gastronomicznej, określenie znaczenia zagospodarowania turystycznego w ogólnej atrakcyjności turystycznej miejscowości oraz zwrócenie uwagi na przydatność miar centrograficznych w analizach przestrzennych zjawisk turystycznych.


Słowa kluczowe


Spała, zagospodarowanie turystyczne, baza noclegowa, baza gastronomiczna, miary centrograficzne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bar R., Doliński A., 1969: Turystyka. Wyd. PWSZ, Warszawa.

Czestnych S., Kettering K., Słoniewski M., 2013: Spała – carska rezydencja. Wyd. Cel, Konstancin-Jeziorna.

Gaworecki W., 2010: Turystyka. PWE, Warszawa.

Jażdżewska I., 2003: Statystyka dla geografów. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Jażdżewska I., 2006: Zmiany położenia środka ciężkości miast i ludności miejskiej w Polsce w XX wieku. Przegląd Geograficzny, 78(4), 561–574.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010: Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja – zarządzanie. PWE, Warszawa.

Kobalczyk A., 2017: Sekrety Tomaszowa i Spały. Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź.

Kobalczyk A., Słoniewski M., 2011: Carska Spała. Wyd. MAX s.c. Jolanta i Michał Słoniewscy, Spała.

Kowalczyk A., Derek M., 2010: Zagospodarowanie turystyczne. PWN, Warszawa.

Kruczek Z., 2003: Polska. Geografia atrakcji turystycznych. Wyd. Proksenia, Kraków.

Kurek W. (red.), 2007: Turystyka. PWN, Warszawa.

Latosińska J., Żek M., 2011: Funkcja turystyczna Spały, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Turystyka polska w latach 1989–2009. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 93–115.

Latosińska J., Muszyńska A., 2013: Stare i nowe formy turystyki w przestrzeni – Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego w świetle badań ruchu turystycznego, [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 137–157.

Latosińska J., Nalej M., 2018: Zastosowanie systemów Informacji Geograficznej (GIS) w dydaktyce geograficznej. Przykład ćwiczeń terenowych „Geografia turyzmu i hotelarstwa”. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 34, 77–95. https://doi.org/10.18778/1508-1117.34.05

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008: Geografia turystyki Polski. PWE, Warszawa.

Liszewski S., 1991: Spała. Monografia i funkcja miejscowości wypoczynkowej. Turyzm, (2), 5–32.

Matczak A., 2004: Metodologia badań nad lokalizacją hoteli, [w:] A. Matczak (red.), Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 11–43.

Matykowski R., 1981: Miary centrograficzne i ich zastosowanie w badaniach ekonomiczno-geograficznych. Przegląd Geograficzny, 53(3), 493‒518.

Meyer B. (red.), 2004: Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego. Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Nalej M., 2014: Rozmieszczenie obiektów noclegowych w Łodzi w 2013 roku w świetle miar centrograficznych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16, 133–148.

Niezgoda A., Zmyślony P., 2006: Popyt turystyczny. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Pawłowski S., 2012: Dzieje Spały i lasu spalskiego. Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Spała, Spała.

Pigoń Z., 1970: Spała. Wyd. Łódzkie, Łódź.

Rogalewski O., 1980: Zagospodarowanie turystyczne. WSiP, Warszawa.

Słoniewski M., 2012: Prezydencka Spała. MAX s.c. Jolanta i Michał Słoniewscy, Spała.

Słoniewski M., Czestnych S., 2014: Pałac i ludzie. Historia rezydencji myśliwskiej w Spale 1885–1945. MAX s.c. Jolanta i Michał Słoniewscy, Spała.

Szymańscy M. i J., 2011: Wojenna Spała. Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale, Spała.

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 238).

Warszyńska J., Jackowski J., 1979: Podstawy geografii turyzmu. PWN, Warszawa.

Włodarczyk B., 2015: Hotele w przestrzeni miejskiej Łodzi. Turyzm/Tourism, 25/2, 63–75.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2019.74.0.133-162
Data publikacji: 2019-10-09 11:23:38
Data złożenia artykułu: 2019-04-01 12:03:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1365
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 564

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Jolanta Latosińska, Bogdan Włodarczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.