Determinanty rozwoju turystyki w miastach inteligentnych

Marek Nowacki, Joanna Kowalczyk-Anioł

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy szeroko dyskutowanej w piśmiennictwie koncepcji miasta inteligentnego (smart city). Celem było sprawdzenie, które z wymiarów funkcji smart determinują rozwój turystyki w miastach inteligentnych oraz czy można mówić o specyfice europejskich smart cities w tym kontekście. Zasadniczą metodą badawczą była metoda desk research. Materiał źródłowy to dane z raportów Global Power City Index (GPCI) z lat 2012–2018, które poddano pogłębionej analizie statystycznej. Wyniki wykazały, że spośród sześciu wyodrębnionych przez GPCI grup czynników tylko dwa – interakcje kulturowe i dostępność komunikacyjna – są istotnymi determinantami rozwoju turystyki w mieście inteligentnym. W tym kontekście trudno jednoznacznie wskazać specyfikę miast europejskich na tle innych miast inteligentnych.


Słowa kluczowe


miasto inteligentne, turystyka, miasto

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albino V., Berardi U., Dangelico R.M., 2015: Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives. Journal of Urban Technology, 22(1), 3–21. https://doi.org/10.1080/10630732.2014.942092

Ashworth G., Page S.J., 2011: Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 32(1), 1–15. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.02.002

Augustyn A., Florek M., Hereźniak M., 2017: Koncepcja smart city w budowaniu marki miasta – możliwości i ograniczenia. Marketing i Rynek, (10), 60–74.

Boes K., Buhalis D., Inversini A., 2016: Smart tourism destinations: ecosystems for tourism destination competitiveness. International Journal of Tourism Cities, 2(2), 108–124. https://doi.org/10.1108/IJTC-12-2015-003

Buhalis D., Amaranggana A., 2014. Smart tourism destinations, [w:] Z. Xiang, L. Tussyadiah (eds.), Information and Communication Technologies in Tourism. Springer, Dublin, 553–564. https://doi.org/10.1007/978-3-319-03973-2_40

Caragliu A., Del Bo C., Nijkamp P., 2011: Smart Cities in Europe. Journal of Urban Technology, 18(2), 65–82. https://doi.org/10.1080/10630732.2011.601117

Cocchia A., 2014: Smart and Digital City: A Systematic Literature Review, [w:] R.P. Dameri, C. Rosenthal-Sabroux (eds.), Smart City: How to Create Public and Economic Value with High Technology in Urban Space. Springer, Cham, 14–43.

Cohen B., 2013: Smart city wheel. http://www.smartcircle.org/smartcity/blog/boyd-cohen-the-smart-city-wheel

De Falco S., 2019: Are smart cities global cities? A European perspective. European Planning Studies, 27(4), 759–783. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1568396

Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanović N., Meijers E., 2007: Smart Cities. Ranking of European Medium-sized Cities. Centre of Regional Science, Vienna UT. http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf

Giffinger R., Gudrun H., 2010: Smart cities ranking: An effective instrument for the positioning of the cities? ACE: Architecture, City and Environment, 4(12), 7–26.

Global Destination Cities Index (2012–2016). Mastercard Worldwide.

Gontar B., Papińska-Kacperek J., 2012: E-turystyka jako element koncepcji budowania inteligentnego miasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Studia Informatica”, (29), 19–30.

Graziano T., 2014: Boosting innovation and development: The Italian smart tourism, a critical perspective. European Journal of Geography, 5(4), 6–18.

Gretzel U., Werthner H., Koo C., Lamsfus C., 2015: Conceptual foundations for understanding smart tourism ecosystems. Computers in Human Behavior, 50(C), 558–563. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.043

Gretzel U., Zhong L., Koo C. 2016: Application of smart tourism to cities. International Journal of Tourism Cities, 2(2). https://doi.org/10.1108/IJTC-04-2016-0007

Hollands R.G., 2008: Will the real smart city please stand up? City, 12(3), 303–320. https://doi.org/10.1080/13604810802479126

Huitema B.E., 2011: The Analysis of Covariance and Alternatives Statistical Methods for Experiments, Quasi-Experiments, and Single-Case Studies. Wiley, New Jersey. https://doi.org/10.1002/9781118067475

IBM, 2019: IBM builds a smarter plane. https://www.ibm.com/smarterplanet/us/en

Institute for Urban Strategies, The Mori Memorial Foundation (2012–2018). Global Power City Index, Tokyo.

Ivars-Baidal J.A., Celdrán-Bernabeu M.A., Mazón J.N., Perles-Ivars Á.F., 2017: Smart destinations and the evolution of ICTs: A new scenario for destination management? Current Issues in Tourism, 22(13), 1–20. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1388771

Jovicic D.Z., 2019: From the traditional understanding of tourism destination to the smart tourism destination. Current Issues in Tourism, 22(3), 276–282. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1313203

Kanter R., Litow S., 2009: Informed and interconnected: A manifesto for smarter cities. Harvard Business School General Management Unit Working Paper, 9–141.

Kourtit K., Nijkamp P., 2012: Smart cities in the innovation age. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25(2), 93–95. https://doi.org/10.1080/13511610.2012.660331

Kowalczyk A., 2005: Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne, 35, 155–197.

Kowalczyk-Anioł J., 2019 (w druku): Urban tourism hypertrophy as a challenge for urban resilience. Paper presented during IGU Urban Commission Meeting Luxembourg: Urban Challenges in a complex World, 4–9 August 2019.

Kowalczyk-Anioł J., Zmyślony P., 2017: Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony. Turystyka Kulturowa, 2, 7–36.

Masik G., Studzińska D., 2018: Ewolucja koncepcji i badania miasta inteligentnego. Przegląd Geograficzny, 90(4), 557–571. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.2

Meijer A., Bolívar M.P.R., 2015: Governing the smart city: A review of the literature on smart urban governance. International Review of Administrative Sciences, 82(2), 392–408. https://doi.org/10.1177/0020852314564308

Mika M., 2007: Turystyka miejska, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka. PWN, Warszawa, 319–328.

Neuhofer B., Buhalis D., Ladkin A., 2012: Conceptualising technology enhanced destination experiences. Journal of Destination Marketing & Management, 1(1–2), 36–46. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2012.08.001

Papińska-Kacperek J., Kowalczyk-Anioł J., 2015: Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowej na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych. Turystyka Kulturowa, (5), 6–20.

Piechota N., 2014: Lokalizacyjna aplikacja mobilna jako narzędzie badań ruchu turystycznego w miastach. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(1), 115–133.

Romão J., Kourtit K., Neuts B., Nijkamp P., 2018: The smart city as a common place for tourists and residents: A structural analysis of the determinants of urban attractiveness. Cities, 78, 67–75. https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.11.007

Saunders T., Baeck P., 2015: Rethinking Smart Cities from the Ground Up. Research Report. Nesta, London.

Sikora-Fernandez D., 2019: Szanse i zagrożenia wdrażania koncepcji smart city w Polsce, [w:] J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez, Zarządzanie rozwojem współczesnych miast. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 121–137.

Stawasz D., Sikora-Fernandez D., 2016: Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Szymańska D., Korolko M., 2015: Inteligentne miasta: idea, koncepcje i wdrożenia. Wyd. Naukowe UMK, Toruń.

Wang X., Li X.R., Zhen F., Zhang J.H., 2016: How smart is your tourist attraction?: Measuring tourist preferences of smart tourism attractions via a FCEM-AHP and IPA approach. Tourism Management, 54, 309–320. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.12.003

Zee E. van der, Bertocchi D., Vanneste D., 2018: Distribution of tourists within urban heritage destinations: A hot spot/cold spot analysis of TripAdvisor data as support for destination management. Current Issues in Tourism, 1–22. https://doi.org/10.1080/13683500.2018.1491955

Zmyślony P., 2015: Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast. Wyd. Proksenia, Kraków.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2019.74.0.117-131
Data publikacji: 2019-10-03 11:29:28
Data złożenia artykułu: 2019-06-28 19:27:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1136
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 715

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Joanna Kowalczyk-Anioł

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.