Polityka opłat planistycznych w województwie świętokrzyskim w latach 2010–2015

Izabela Błaszczyk, Waldemar Andrzej Gorzym-Wilkowski, Marian Harasimiuk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy kształtowania opłat planistycznych przez gminy województwa świętokrzyskiego. Przeprowadzone badania wskazują, że polityka gmin w tym zakresie nie jest wyraźnie związana z funkcjonowaniem rynku nieruchomości w regionie. Opłaty planistyczne kształtowane są pod wpływem szeregu innych czynników, przede wszystkim społecznych. Prowadzi to do niepełnego wykorzystania opłaty planistycznej jako narzędzia rozwoju lokalnego.


Słowa kluczowe


planowanie przestrzenne, opłata planistyczna, województwo świętokrzyskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cymerman R., Telega T., 2006: Rola rzeczoznawcy majątkowego przy opłatach planistycznych i adiacenckich. Rzeczoznawca Majątkowy, (51), 39–49.

Cymerman R., Cymerman J., 2011: Opłaty od nieruchomości w procesie rozwoju i kształtowania wartości nieruchomości. Przegląd Geodezyjny, 83(1), 3–10.

GUS, 2011: Obrót nieruchomościami w roku 2010. Warszawa.

GUS, 2012: Obrót nieruchomościami w roku 2011. Warszawa.

GUS, 2013: Obrót nieruchomościami w roku 2012. Warszawa.

GUS, 2014: Obrót nieruchomościami w roku 2013. Warszawa.

GUS, 2015: Obrót nieruchomościami w roku 2014. Warszawa.

GUS, 2016: Obrót nieruchomościami w roku 2015. Warszawa.

Kucharska-Stasiak E., 1999: Nieruchomość a rynek. PWN, Warszawa.

Laskowska E., 2008: Zmiana przeznaczenia gruntu a jego wartość. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Światowego Rolnictwa, 5(20), 42–49.

Nowak M.J., 2009: Renta planistyczna – uwarunkowania prawne i ekonomiczne. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, (12), 19–21.

Raźniak P., Grochal M., 2014: Wpływ zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obrót nieruchomościami i ruch budowlany w gminie Dobczyce. Prace Naukowe Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, (1), 98–109.

Śleszyński P., Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B., 2015: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. 1984, nr 35, poz. 185).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 415).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717).

Źróbek R., Źróbek S., Źróbek-Różańska A., Źróbek-Sokolnik A., Dynowski P., 2014: Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości. Wyd. UWM, Olsztyn.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2019.74.0.163-173
Data publikacji: 2019-11-07 13:39:12
Data złożenia artykułu: 2019-10-10 09:02:06


Statystyki


Widoczność abstraktów - 679
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 533

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.