Generalne klauzule odsyłające we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym. Zarys problematyki

Wojciech Mojski

Streszczenie w języku polskim


Celem tego artykułu jest syntetyczna analiza specyficznych norm prawnych: „generalnych klauzul odsyłających” – w świetle współczesnego polskiego prawa konstytucyjnego. Wskazane normy zostały wyrażone w formalnie obowiązujących konstytucyjnych przepisach prawnych, ale ich normatywna treść odnosi się w istocie do pozaprawnych wartości, wynikających z otwartego charakteru tych przepisów. Rozważania w opracowaniu skupiają się głównie wokół wybranych regulacji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz wybranych orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego.


Słowa kluczowe


generalne klauzule odsyłające; współczesne polskie prawo konstytucyjne; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; Trybunał Konstytucyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Granat M., Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2014.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.

Leszczyński L., Maroń G., Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze, „Annales UMCS. Sectio G” 2013, Vol. 60, nr 1.

Leszczyński L., Maroń G., Zasady prawa i generalne klauzule odsyłające w operatywnej wykładni prawa, „Annales UMCS. Sectio G” 2013, Vol. 60, nr 2.

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym, Warszawa 2015, http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/proces_prawotworczy.pdf [dostęp: 10.07.2016]..

Safjan M., Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007.

Stefaniuk M., Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989–2007, Lublin 2009.

Stefaniuk M., Preambuła do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Annales UMCS. Sectio G” 2003/2004, nr 50.

Śliwka M., Sprawiedliwość społeczna jako klauzula generalna na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1904 [dostęp: 10.06.2016].

Trzciński J., Wiącek M., Znaczenie wstępu do Konstytucji dla interpretacji statusu jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, red. M. Jabłoński, Warszawa 2010.

Wyrok z dnia 4 października 2000 r., sygn. P 8/00.

Wyrok z dnia 17 października 2000 r., sygn. SK 5/99.

Wyrok z dnia 11 grudnia 2002 r., sygn. SK 27/01.

Wyrok z dnia 12 września 2005 r., sygn. SK 13/05.

Wyrok z dnia 22 listopada 2005 r., sygn. SK 8/05.

Wyrok z dnia 16 stycznia 2006 r., sygn. SK 30/05.

Wyrok z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. P 36/07.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. z 2002 r., nr 100, poz. 908).

Zieliński M., Zasady i wartości konstytucyjne, [w:] Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2016.63.2.151
Data publikacji: 2016-12-21 12:16:46
Data złożenia artykułu: 2016-03-10 21:33:48


Statystyki


Widoczność abstraktów - 873
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 2038

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Wojciech Mojski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.