Dobra osobiste uczelni publicznej

Wojciech Szczotka

Streszczenie w języku polskim


Zagadnienie dotyczące dóbr osobistych uczelni publicznej łączy w sobie dwa aspekty podlegające w ostatnim czasie znaczącym przemianom. Pierwszy z nich dotyczy dóbr osobistych przysługujących osobom prawnym, a więc instytucji prawa cywilnego uregulowanej w przepisach Kodeksu cywilnego. Drugi element dotyczy pojęcia z zakresu prawa publicznego – uczelni publicznej, uregulowanego w tzw. Konstytucji dla Nauki, czyli ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W związku z tym, że uczelnia publiczna posiada osobowość prawną, przysługują jej dobra osobiste jako podmiotowi prawa cywilnego. Oznacza to, że dobra te podlegają również ochronie przewidzianej w przepisach Kodeksu cywilnego. W konsekwencji, w razie bezprawnego zagrożenia lub naruszenia dobra osobistego, uczelnia publiczna może skutecznie występować z roszczeniami przewidzianymi w art. 24 i 448 k.c.


Słowa kluczowe


prawo cywilne; dobra osobiste; osoba prawna; uczelnia publiczna; Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Frąckowiak J., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Gniewek E., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2019.

Gorczyński G., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna (art. 1–125), red. M. Fras, M. Habdas, Legalis 2018.

Jaskuła L.K., Prawo do dobrego imienia a wolność prasy, Warszawa 2009.

Księżak P., [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2009.

Kubiak-Cyrul A., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Legalis 2019.

Kubiak-Cyrul A., Ochrona dóbr osobistych osób prawnych w prawie polskim, [w:] Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie, red. J. Balcarczyk, Warszawa 2012.

Łętowska E., Osajda K., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Machnikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2019.

Marcisz E., Dobra osobiste osób prawnych – uwagi na temat wykładni art. 43 KC, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 13.

Michałowska K., Dobre imię osoby prawnej w świetle orzecznictwa, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2015, nr 3.

Panowicz-Lipska J., [w:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–352, red. M. Gutowski, Legalis 2018.

Pazdan M., [w:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Legalis 2018.

Radwański Z., Koncepcja praw podmiotowych osobistych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1988, nr 2.

Regan J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Legalis 2019.

Riedl K., Naruszenie dobrego imienia osoby prawnej poprzez wypowiedzi dotyczące powiązanych z nią osób fizycznych, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2017, nr 1.

Rutkowska-Sowa M., [w:] Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Legalis 2019.

Sobolewski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2019.

Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych przysługujących osobom prawnym, [w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Studia i rozprawy. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990.

Wielki słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 2011.

Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2018.

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1460 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1460 ze zm.).

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1509 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2019, poz. 276 ze zm.).

ORZECZNICTWO

Uchwała SN z dnia 29 grudnia 1971 r., III CZP 87/71, OSNCP 1972, nr 6, poz. 104.

Uchwała SN z dnia 9 listopada 2017 r., III CZP 43/17, Legalis nr 1682591.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 28 września 1994 r., I ACa 464/99, TPP 2000, nr 3.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 28 września 1999 r., I ACa 464/99, Legalis nr 877847.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 29 maja 2000 r., I ACa 1617/99, LEX nr 49243.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 2 lutego 2011 r., I ACa 909/10, LEX nr 1120187.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 5 lutego 2014 r., I ACa 1520/13, Legalis nr 797483.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 25 lutego 2014 r., V ACa 690/13, Legalis nr 831368.

Wyrok SN z dnia 9 lipca 1971 r., II CR 220/71, OSNCP 1972, nr 1, poz. 19.

Wyrok SN z dnia 29 października 1971 r., II CR 455/71, OSN 1972, nr 4, poz. 77.

Wyrok SN z dnia 30 sierpnia 1974 r., I CR 384/74, OSNCP 1977, nr 10, poz. 161.

Wyrok SN z dnia 19 stycznia 1982 r., IV CR 500/81, OSNCP 1982, nr 9–10, poz. 123.

Wyrok SN z dnia 14 listopada 1986 r., II CR 295/86, OSNCP 1988, nr 2–3, poz. 40.

Wyrok SN z dnia 22 września 1995 r., III CZP 118/95, OSPiKA 1996, nr 4, poz. 78.

Wyrok SN z dnia 22 grudnia 1997 r., II CKN 546/97, OSNIC 1998, nr 7–8, poz. 19.

Wyrok SN z dnia 28 października 1998 r., II CKN 25/98, OSN 1999, nr 4, poz. 80.

Wyrok SN z dnia 23 maja 2002 r., IV CKN 1076/00, Legalis nr 55858.

Wyrok SN z dnia 7 marca 2003 r., I CKN 100/01, Legalis nr 58171.

Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 2004 r., IV CK 284/03, Legalis nr 73102.

Wyrok SN z dnia 10 listopada 2005 r., V CK 314/05, LEX nr 186727.

Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2007 r., II CSK 392/06, OSP 2009, nr 5, poz. 55.

Wyrok SN z dnia 24 września 2008 r., II CSK 126/08, Legalis nr 118211.

Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2011 r., III SK 1/11, Legalis nr 492264.

Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2013 r., III CSK 198/12, OSNC 2013, nr 12, poz. 141.

Wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2016 r., I CSK 419/15, Legalis nr 1507540.

Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 23 września 2014 r., I C 1765/12, Legalis nr 2170530.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2020.67.1.115-130
Data publikacji: 2020-05-21 14:16:01
Data złożenia artykułu: 2019-08-05 15:00:22


Statystyki

Widoczność abstraktów - 1032
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 210

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Wojciech Szczotka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.