Economic Activity of Residents and Revenue Autonomy of Municipalities in the Context of the COVID-19 Pandemic

Andrzej Sobczyk, Daniel Budzeń

Abstract


Theoretical background: The impact of the COVID-19 pandemic has had far reaching effects on different strata of socio-economic life, including the financial well-being of residents and the financial situation of local government units. Generally, research papers either approach “local development” conceptually or quantify data regarding a certain locality: demographic structure, residents’ education, condition of the labour market, residents’ income and their technological literacy. This paper is an attempt to arrive at a larger picture and identify the interdependence between economic activity of residents and financial autonomy of the local government, and secondly, to pinpoint the impact the COVID-19 pandemic had on these categories.

Purpose of the article: The purpose of the paper is to identify residents’ income sources and the dependence between them and the development potential of the municipality they live in. The paper examines residents’ revenue, income and income tax advance payments. The survey covers all municipalities in Poland according to their formal administrative status: urban, rural, urban-rural and cities with powiat rights. The research covers the period of 2015–2020, as per data availability.

Research methods: The paper applied monograph methodology to review the literature on the subject, and comparative methodology to process quantitative data, which allowed the authors to calculate all deviations. Next, the economic phenomena were assessed, i.e. their nature (positive or negative) and frequency of occurrence were determined according to an assessment scale where the base is the starting point. The structure of the number of taxpayers, their revenues and incomes was compared by sources of income, in result of which hierarchy of income sources was created for each municipality. Following that, the main income sources were analysed and correlated with the municipality’s own (tax) revenue. To enable comparability of diagnostic variables, the zero unitarisation method was applied.

Main findings: The findings reveal that the main sources of residents’ income include salaries, pensions and disability pensions, non-agricultural economic activity, wages and contractual income. Revenue streams generated from residents’ economic activity show a variance across municipalities. The results obtained confirm the dependence between residents’ economic activity and own revenue sources of local government units. Based on the findings, it can be concluded that the relationship between taxpayers’ income from particular sources and revenue autonomy of municipalities and cities with powiat rights varies by the type of municipality. Thus, the findings clearly demonstrate that residents’ economic activity is an endogenous resource that definitely affects municipal development. For local authorities, understanding economic realities of residents may be a game changer and an insight that will help them create environments conducive to socioeconomic growth.


Keywords


economic activity; development potential; own revenue; financial autonomy

Full Text:

PDF

References


Act of 8 March 1990 on the local self-government (Journal of Laws of 2022, item 559, as amended).

Act of 13 November 2003 on the income of local governments (Journal of Laws of 2021, item 1672, as amended).

Barro, R.J. (1974). Are government bonds net wealth? Journal of Political Economy, 82(6). doi:10.1086/260266

Bąkowski, A., & Mażewska, M. (Eds.) (2018). Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce – raport 2018. Warszawa – Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Retrieved from https://www.sooipp.org.pl/osrodki-innowacji-i-przedsiebiorczosci-w-polsce

Budzeń, D., & Głębski, A. (2021). Samodzielność dochodowa jako determinanta zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego. Studia BAS, 4(68), 85–105. doi:10.31268/StudiaBAS.2021.37

Budzeń, D., & Kańduła, S. (2021). Opłaty lokalne. Niewykorzystane źródło dochodów gmin wiejskich? Studia BAS, 1(65), 203–227. doi:10.31268/StudiaBAS.2021.11

Budzeń, D., & Sobczyk, A. (2020). Evaluation of local economic activities as elements of the development of small and medium-sized cities. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 53(126), 47–54.

Drobniak, A. (2016). Ekonomiczne koncepcje rozwoju w kontekście rewitalizacji miast – studia przypadków. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 432, 27–41. doi:10.15611/pn.2016.432.03

Dziemianowicz, R.I., Kargol-Wasiluk, A., & Bołtromiuk, A. (2018). Samodzielność finansowa gmin w Polsce w kontekście koncepcji good governance. Optimum. Economic Studies, 4(94).

Dziewoński, K. (1967). Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast – studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. Prace Geograficzne, 63. Warszawa: PWN.

European Charter of Local Self-Government drawn-up in Strasbourg on 15th October 1985 (Journal of Laws of 1994, no. 124, item 607, as amended).

Faller, F. (2009). “Governing the Commons” – the Evolution of Institutions for Collective Action. Seminar on Polical Ecology. Bayreuth: University of Bayreuth.

Glumińska-Pawlic, J. (2003). Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowo-prawne. Katowice: Wyd. UŚ.

GUS (Główny Urząd Statystyczny). (2021). Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19. Warszawa.

Hajdys, D. (2017). Dochody podatkowe gmin w Polsce jako wyznacznik samodzielności finansowej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(7/2), 51–65.

Heffner, K. (2016). Obszary wiejskie i małe miasta: czy lokalne centra są potrzebne współczesnej wsi. Studia Ekonomiczne, 279, 11–24.

Isufaj, M. (2014). Decentralization and the increased autonomy in local governments. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 109, 459–463. doi:10.1016/j.sbspro.2013.12.490

Jagoda, J. (2016). Prawne przesłanki samodzielności samorządu terytorialnego. In J. Korczak (Ed.), Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia (pp. 139–151). Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jastrzębska, M. (2004). Samodzielność ekonomiczna i finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Ekonomia, 13, 100–112.

Jewtuchowicz, A. (2016). Terytorium i terytorializacja w europejskiej polityce rozwoju regionalnego. Studia Prawno-Ekonomiczne, XCVIII.

Kim, J., Lotz, J., & Blöchliger, H. (2013). Measuring fiscal decentralisation, concepts and policies. OECD Fiscal Federalism Studies. doi:10.1787/9789264174849-en

Kosikowski, C., & Salachna, J.M. (2012). Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów. Warszawa: Wolters Kluwer.

KR RIO (Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych). (2021). Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku. Warszawa. Retrieved from https://rio.gov.pl/130/24/sprawozdanie-krrio-za-2020-rok.html

Kubalski, G., & Czajkowski, J.M. (2022). Skuteczność rekompensowania ubytku dochodów z udziału w PIT przez część rozwojową subwencji ogólnej. Retrieved from https://www.miasta.pl/uploads/attachment/file/5439/Warto_wiedzie__wi_cej_18-ZMP.pdf

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: PWN.

Kwaśniewski, R., & Majewska, I. (2016). Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 4(4), 97–120. doi:10.12775/PBPS.2016.025

Łapczyński, M. (2005). Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego. Statystyka i data mining w badaniach naukowych. Warszawa: StatSoft Polska. Retrieved from http://media.statsoft.nazwa.pl/_old_dnn/downloads/wplyw_aktywnosci.pdf

Malinowska-Misiąg, E., & Misiąg, W. (2021). Dostosowanie dochodów do zadań samorządu terytorialnego w Polsce. Praktyka i rekomendacje. Studia BAS, 1(65), 21–41. doi:10.31268/StudiaBAS.2021.03

Matczak, A., & Szymańska, D. (2000). Baza ekonomiczna małych miast powiatowych w świetle pomiarów bezpośrednich. Studium porównawcze Brodnicy i Łasku. In J. Słodczyk (Ed.), Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast (pp. 95–113). Opole: Wyd. UO.

Mażewska, M., Bąkowski, A., & Rudawska, J. (Eds.) (2021). Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce – raport z badania 2021. Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Retrieved from https://www.sooipp.org.pl/osrodki-innowacji-i-przedsiebiorczosci-w-polsce

Miemiec, W. (2018). Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami. Warszawa: Wolters Kluwer.

Nowakowska, A. (2018). Ewolucja regionalnej polityki innowacyjnej – od regionalnych systemów innowacji do inteligentnych specjalizacji. In D. Trzmielewski & B. Stopczyński (Eds.), Innowacyjność w polityce regionalnej, przedsiębiorstwie i w procesach transferu wiedzy (pp. 9–20). Łódź – Warszawa: Wyd. Społecznej Akademii Nauk. Retrieved from https://www.sooipp.org.pl/innowacyjnosc-w-polityce-regionalnej-przedsiebiorstwie-i-w-procesach-transferu-wiedzy

OECD. (2020). From Pandemic to Recovery Local Employment and Economic Development. Retrieved from https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economic-development-879d2913/#section-d1e871

Ordinance of the Minister of Finance of 2 March 2010 on the detailed classification of income, expenses, revenues and expenditures as well as funds from foreign sources (Journal of Laws of 2022, item 513).

Ostrom, E. (2000). Collective action and the evolution of social norms. Journal of Economic Perspectives, 14(3), 137–158.

Oulasvirta, L., & Turała, M. (2005). Measuring the financial autonomy of local governments with a local autonomy index. Caledonian Business School Working Paper, 40.

Owsiak, S. (2013). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Poniatowicz, M. (2015). Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce. Nauki o Finansach, 1(22), 11–30.

Pratt, A. (2008). Creative cities: The cultural industries and the creative class. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 90(2), 107–117. doi:10.1111/j.1468-0467.2008.00281.x

Sokołowski, D. (2008). Baza ekonomiczna większych miast w Polsce w okresie transformacji systemowej. Przegląd Geograficzny, 80(2), 245–266.

Surówka, K. (2018). Sources of income and financial autonomy of local self-government. Economics World, 6(1), 22–23. doi:10.17265/2328-7144/2018.01.003

Szołno-Koguc, J. (2021). Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego – aspekty teoretyczne. Studia BAS, 1(65), 9–20. doi:10.31268/StudiaBAS.2021.02

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws of 1997, no. 78, item 483, as amended).

Tiebout, Ch.M. (1956). The urban economic base reconsidered. Land Economics, 32(1), 95–99. doi:10.2307/3159580

Wolman, H., McManmon, M.B., & Brunori, D. (2008). Comparing local government autonomy across states. Proceedings of the 101st Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association (November 20–22), vol. 101, 377–383. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/prancotamamnta.101.377

Wyszkowska, D. (2017). Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego – Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 51(5), 371–380.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2022.56.3.127-147
Data publikacji: 2022-12-09 11:19:11
Data złożenia artykułu: 2022-06-09 12:09:24


Statistics


Total abstract view - 271
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Andrzej Sobczyk, Daniel Budzeń

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.