Pro-Ecological Preferences in Real Estate Tax on the Example of Municipal Communes of the Silesian Voivodeship

Teresa Famulska, Magdalena Szymczak

Abstract


Theoretical background: In the light of the sustainable development paradigm, the concepts and categories of public finance science require verification. This issue concerns, among others, taxes in terms of making them pro-ecological. Therefore, the necessity to research shaping sustainable taxes is justified not only by its importance and topicality but also by the fact that it is not sufficiently recognized in the literature. In particular, this regards research into the Polish tax system.

Purpose of the article: The article aims to identify and assess pro-ecological real estate tax allowances and exemptions applied within the local tax sovereignty on the example of municipal communes of the Silesian Voivodeship.

Research methods: The article employed literature studies (due to the specific nature of the subject – mainly domestic), analysis of the economic aspect of legal acts, in particular local law, simple statistical methods, and elements of comparative analysis. Empirical research was carried out on a full sample (49) of municipal communes of the Silesian Voivodeship. The analysis covered all resolutions of municipal councils from five years, i.e., from 2017 to 2021 (and in some cases also from earlier years), regarding real estate tax allowances and exemptions. In total, this amounts to 580 resolutions, the provisions of which were in force from 2018 to 2021 and are still applicable in 2022.

Main findings: The study identified pro-ecological real estate tax allowance and exemption provisions, introduced under the tax sovereignty by the councils of the surveyed municipal communes. The authors proposed their own classification of the preferences in question and carried out their assessment, also in
a comparative approach. The conducted research provides the basis for positive verification of the adopted research hypothesis, assuming that pro-ecological real estate tax allowances and exemptions are applied by municipal authorities to a limited extent. Directions for further research on the discussed issues were outlined
at the end.


Keywords


real estate tax; pro-ecological tax preferences; local tax sovereignty

Full Text:

PDF

References


Adamczyk, A., & Dawidowicz, D. (2017). Polityka w zakresie podatku od nieruchomości na przykładzie miast wojewódzkich. Ekonomiczne Problemy Usług, 4(129), 21-32. doi: 10.18276/epu.2017.129-02.

Adamek, A., & Ziernicka-Wojtaszek, A. (2018). Świadomość ekologiczna mieszkańców aglomeracji górnośląskiej. Rocznik Ochrona Srodowiska, vol. 20, 2, 1640-1655.

Banasik, P. (2021). Podatki i opłaty lokalne: podatek leśny, podatek rolny. Komentarz. Warszawa: INFOR PL.

Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. (2022). Retrieved from https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Borodo, A. (red.). (2015). Słownik finansów samorządu terytorialnego. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".

Chojecka, A. (2014). Znaczenie terenów zielonych w przestrzeni publicznej oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego. Rynek - Społeczeństwo – Kultura, 1, 48-54.

Cieślukowski, M. (2014). Podatki i system podatkowy w ekonomii zrównoważonego rozwoju. Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, 6(267), 193-207.

Cieślukowski, M. (2016). Podstawowe kategorie podatkowe w ekonomii zrównoważonego rozwoju. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 50(1), 83-91. doi:http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.83.

Dziemianowicz, R. (2017). Dysfunkcje udziałów w podatkach państwowych w aspekcie zmniejszającej się samodzielności dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 485, 90-107. doi: 10.15611/pn.2017.485.08.

Dziuba, J. (2015). Environmental Aspects in the System of Local Taxes and Tax Policy of Cities with the Powiat Status in Poland. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 397, 78-88. doi: 10.15611/pn.2015.397.06.

Etel, L., Dowgier, R., Liszewski, G., & Pahl, B. (2020). Podatki i opłaty lokalne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Famulska, T., Dziemianowicz, R., Biernacki, K., & Rogowska-Rajda, B. (2019). Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Wrocław: UE Wrocław.

Felis, P., & Otczyk, G. (2021). Zróżnicowanie fiskalnych skutków gminnej polityki podatkowej w Polsce. Studia BAS, 1(65), 77-102. doi: https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2021.06.

Felis, P., & Szlęzak-Matusewicz, J. (2019). Rola podatku od nieruchomości w Polsce w świetle wyników badań. W: J. Szołno-

Koguc, & J. Śmiechowicz (red.), Dochody podatkowe samorządu terytorialnego i czynniki je kształtujące (s. 47-65). Lublin: UMCS.

Filipiak, B. (2015). Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego? Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76(1), 221-230. doi: 10.18276/frfu.2015.76/1-19.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. (2020). Stan środowiska w województwie śląskim. Raport 2020. Retrieved from https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/stan_srodowiska_2020_slaskie.pdf

Goettel, A. (2015). Wybrane proekologiczne preferencje podatkowe. Białostockie Studia Prawnicze, 18, 113-128. doi: 10.15290/bsp.2015.18.09.

Gońda, E. (2013). Wykorzystanie władztwa podatkowego przez gminy w okresie spowolnienia gospodarczego

w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 47(2), 23-41.

Goździewicz-Biechońska, J. (2017). Nowe paradygmaty ochrony ziemi jako zasobu środowiska w prawie rolnym. Przegląd Prawa Rolnego, 2(21), 77-92. doi: 10.14746/ppr.2017.21.2.5.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. (2022). Metropolitalne łąki kwietne. Retrieved from https://metropoliagzm.pl/metropolitalne-laki-kwietne/

Huterska, A., & Huterski, R. (2014). Wykorzystanie podatku od nieruchomości dla zrównoważonego rozwoju miast na przykładzie Torunia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 330, 135-147. doi: 10.15611/pn.2014.330.14.

Jermaczek, A. (2010). Dlaczego bierna ochrona przyrody nie jest w modzie? Przegląd Przyrodniczy, 21(2), 3-9.

Kalkuhl, M., Fernandez Milan, B., Schwerhoff, G., Jakob, M., Hahnen, M., & Creutzigs, F. (2018). Can land taxes foster sustainable development? An assessment of fiscal, distributional and implementation issues. Land Use Policy, 78, 338-353. doi: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.008.

Kasprzyk, M., & Kondraciuk, P. (2016). Ulgi i preferencje podatkowe. Pojęcie, uzasadnienie filozoficzne

i praktyczne omówienie w kontekście podatków lokalnych. Warszawa, Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kornberger- Sokołowska, E. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: LexisNexis Polska.

Kornberger- Sokołowska, E. (2016). Rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu i poborze podatków stanowiących ich dochody. W: H. Dzwonkowski, & J. Kulicki (red.), Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce (s. 188-207). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Kosek-Wojnar, M. (red.). (2017). Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce. Kraków: UEK.

Kwiecińska, K., & Zwoździak, J. (2017). Zielone dachy jako technologia wzorcowa dla idei rozwoju zrównoważonego. Humanities and Social Sciences, vol. XXII, 24(1), 131-141. doi:10.7862/rz.2017.hss.9.

Lorek, A. (2017). Polityka zrównoważonego rozwoju gmin śląskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1(961), 21-37. doi: 10.15678/ZNUEK.2017.0961.0102.

Lorek, A. (2019). Usługi ekosystemów w rozwoju zrównoważonym gmin regionu wysoko zurbanizowanego. Katowice: UE Katowice.

Łukomska, J., & Swianiewicz, P. (2015). Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce. Warszawa: MUNICIPIUM.

Malinowska-Misiąg, E. (2019). Potencjał dochodowy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: SGH.

Małecka-Ziembińska, E., & Janicka I. (2022). Nature-Based Solutions in Poland against Climate Change. Energies, 15(1), 357. doi: https://doi.org/10.3390/en15010357

Ministerstwo Finansów. (2020). Preferencje podatkowe w Polsce nr 8. Retrieved from https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/podatki-w-polsce/preferencje-podatkowe-w-polsce/

Ofiarski, Z. (2016). System (zbiór) podatków samorządowych – wstępne propozycje uporządkowania. Annales Universitatis Mariae

Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 50(1), 265-274. doi: 10.17951/h.2016.50.1.265.

Orlikowska, J. (2019). O konieczności zwiększania uprawnień podatkowych samorządu województwa.

W: J. Szołno-Koguc, & J. Śmiechowicz (red.), Dochody podatkowe samorządu terytorialnego i czynniki je kształtujące (s. 125-137). Lublin: UMCS.

Pahl, B. (2017). Podatki i opłaty lokalne: teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.

Patrzałek, L., Poniatowicz, M., Guziejewska, B., & Kańduła, S. (2019). Nierówności fiskalne w samorządzie terytorialnym. Przyczyny, mechanizmy i instrumenty wyrównywania. Wrocław: UE Wrocław.

Przygodzka, R. (2014). Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40(4), 334-343.

Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Swianiewicz, P. (2004). Finanse lokalne - teoria i praktyka. Warszawa: MUNICIPIUM.

Szymczak, M. (2018). Zasady rachunkowości należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. W: B. Ciupek (red.), Podatki – finanse – przedsiębiorstwo (s. 153-163). Katowice: UE Katowice.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz.U. 2004 nr 90 poz. 864.

Uchwała (2011). nr XIII/283/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 22.11.2011 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Dz.U.W.Śl. 2011 nr 303, poz. 5094.

Uchwała (2012). Nr IV/28/2/2012. Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego. Retrieved from https://slaskie-przyroda.pl/images/pobierz_PDF/StrategiaOchronyPrzyrodyWSL2030.pdf

Uchwała (2017). nr XLIV/312/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z 26.10.2017 w sprawie wprowadzenia zwolnień

w podatku od nieruchomości. Dz.U.W.Śl. 2017 poz. 5660.

Uchwała (2018a). nr XXXVIII/388/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 24.01.2018 w sprawie zwolnień

z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części w których dokonano wymiany źródła ciepła. Dz.U.W.Śl. 2018 poz. 620.

Uchwała (2018b). nr II/20/18 Rady Miasta Knurów z 3.12.2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek

w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów. Dz.U.W.Śl. 2018 poz. 7811.

Uchwała (2019). nr 101/VI/2019 Rady Miasta Rybnika z 21.03.2019 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła. Dz.U.W.Śl. 2019 poz. 2549.

Uchwała (2021a). nr XXIX/259/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 27.01.2021 w sprawie zwolnień

z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których przeprowadzono termomodernizację oraz związanych z nimi gruntów. Dz.U.W.Śl. 2021 poz. 753.

Uchwała (2021b). nr XLIII/692/2021 Rady Miasta Chorzów z 25.11.2021 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, na których zlokalizowane są czynne termicznie zwałowiska odpadów pogórniczych. Dz.U.W.Śl. 2021 poz. 7764.

Uchwała (2021c). nr XXXVII/827/21 Rady Miasta Katowice z 22.07.2021 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zielone fasady. Dz.U.W.Śl. 2021 poz. 5104.

Uchwała (2021d). nr XLII/484/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z 25.11.2021 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości powierzchni gruntów zgłoszonych do programu "Metropolitalne Łąki Kwietne". Dz.U.W.Śl. 2021 poz. 7725.

Uchwała (2021e). nr XI/5/2021 Rady Miejskiej w Bieruniu z 25.11.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2022 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2022 r. Dz.U.W.Śl. 2021 poz. 7843.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. (2022a). Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa śląskiego w kontekście sprawiedliwej transformacji. Zróżnicowanie obszaru podregionów górniczych. Retrieved from https://transformacja.slaskie.pl/images/Dokumenty/1646921120_za_C5_82.-2-potencja-c5-82y-i-wyzwania-rozwojowe.pdf

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. (2022b). Geografia. Retrieved from https://www.slaskie.pl/content/geografia-

Urząd Statystyczny w Katowicach. (2019). Województwo Śląskie 2019. Podregiony, Powiaty, Gminy. Retrieved from https://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/wojewodztwo-slaskie-2019-podregiony-powiaty-gminy,5,18.html

Urząd Statystyczny w Katowicach. (2021). Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021. Retrieved from https://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/raport-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-slaskiego-2021,8,10.html

Ustawa z 12.01.1991a o podatkach i opłatach lokalnych. Dz.U. 2019 poz. 1170.

Ustawa z 24.08.1991b o Państwowej Straży Pożarnej. Dz.U. 2021 poz. 1940.

Ustawa z 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz.U. 2020 poz. 2028.

Ustawa z 16.04.2004 o ochronie przyrody. Dz.U. 2022 poz. 916.

Ustawa z 14.12.2012 o odpadach. Dz.U. 2022 poz. 699.

Ustawa z 20..07.2017 r. Prawo wodne. Dz.U. 2021 poz. 2233.

Ustawa z 17.12.2021 o ochotniczych strażach pożarnych. Dz.U. 2021 poz. 2490.

Zaręba, I. (2015). Kontrowersje związane z definicją budowli przy wymiarze podatku od nieruchomości. Świat Nieruchomości, 1(91), 29-34.

Żołądkiewicz-Kuzioła, A. (2018). Ulgi podatkowe jako forma pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. Ekonomiczne Problemy Usług, 3(132), 161-170. doi: 10.18276/epu.2018.132-14.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2022.56.3.19-35
Data publikacji: 2022-12-09 11:19:04
Data złożenia artykułu: 2022-06-20 09:35:02


Statistics


Total abstract view - 168
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Teresa Famulska, Magdalena Szymczak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.