The Structure of Public Debt and the Criteria of Its Sustainability

Paweł Piątkowski

Abstract


Theoretical background: Sustainable development is a wide and developing economic concept. The sustainability of public finances is one of its basic parts. Sustainable public finances are still perceived rather narrowly in terms of their impact on the financial stability of the state. Such an approach to them narrows their perception and should be extended to other aspects such as influence on social and ecological problems of development. Sustainable public debt is and will continue to be a foundation of sustainable public finances. It should be assessed as sustainable public debt, taking into account both its impact on the sustainability of public finances as well as the possibility of providing public services in the future and the achievement of economic, social, and environmental goals of sustainable development.

Purpose of the article: The article aims to assess the impact of the differentiation of legal regulations concerning the debt of the central government and the local government subsector on the level of sustainability of public debt in Poland. The paper will verify the hypothesis that the differentiation of debt regulations between the analyzed public finance subsectors has an impact on the sustainability of public debt. The unification of some regulations could probably increase the level of sustainability of public debt.

Research methods: Firstly, the analysis of legal solutions based on the desk-research principle was used in the article. Then, public debt sustainability assessment methods were used to assess the degree of sustainability of the central government subsector debt and the local government subsector debt. The stationarity analysis of time series based on the unit root test was applied. The analysis was performed using the KPSS test. An analysis of correlation and regression between the variables public debt and primary balance was performed.  In the aspects that do not have a developed test method, it was proposed to use evaluation methods such as the European taxonomy and the analysis of quantity and value of green bond issues, the share of investment expenditure, and green tagging of expenditure.

Main findings: The conducted analysis shows that the regulations concerning the debt of the central government subsector are much more liberal. That fact has a negative impact on the sustainability of public debt. This applies in particular to the aspect of sustainability of development, where the purpose of spending the raised funds is important. On the other hand, the quantitative analysis shows that both parts of the debt in Poland are not sustainable according to the criteria of the methods. However, the debt of the local government subsector is much closer to sustainability in all three aspects.


Keywords


sustainable public debt; sustainable public finances; local government units

Full Text:

PDF

References


lat więzienia dla wójta i skarbniczki zlikwidowanej gminy Ostrowice. (2022). Retrieved from https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/7-lat-wiezienia-dla-wojta-i-skarbniczki-zlikwidowanej-gminy-ostrowice

Biondi, Y. (2018). The financial sustainability conundrum in central government. Accounting, Economics, and Law: A Convivium, 8(3). doi:10.1515/ael-2018-0003

Blanchard, O., Chouraqui, J.-C., Hagemann, R.P., & Sartor, N. (1990). The sustainability of fiscal policy: New answers to old questions. OECD Economic Studies, 15.

Bohn, H. (2005). The sustainability of fiscal policy in the United States. CESifo Working Paper, 1446.

Cieślukowski, M. (2017). Nauka o finansach publicznych w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Finanse, 1(10), 12.

Dług publiczny 2020. Raport roczny. (2021). Warszawa: Ministerstwo Finansów.

Działo, J. (2014). Ewolucja ilościowych reguł fiskalnych w Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 346, 228–229.

European Central Bank. (2011). Ensuring fiscal sustainability in the Euro Area. ECB Monthly Bulletin, April Newsletter, 61–77. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art1_mb201104en_pp61-77en.pdf?7e60e35118a9713b28501fa1819b9880

European Commission. (2016). European Semester Thematic Factsheet – Sustainability of Public Finances. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_public-finance-sustainability_en.pdf

Eurostat. (2022). Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10dd_edpt1/default/table?lang=en

Filipiak, B.Z. (2018). Indywidualny wskaźnik zadłużenia jako determinanta oceny kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 56(4), 73–86. doi:10.15584/nsawg.2018.4.6

Fullwiler, S.T. (2015). Sustainable finance: Building a more general theory of finance. Binzagr Institute for Sustainable Prosperity Working Paper, 106.

Heun, W. (2014). Budget requirements and debt brakes feasibility and enforcement. German Economic Review, 15(1), 100–115. doi:10.1111/geer.12033

Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. (2022). Warszawa.

Kębłowski, P., & Welfe, A. (2004). The ADF–KPSS test of the joint confirmation hypothesis of unit autoregressive root. Economics Letters, 85.

Kiełczewski, D. (2021). Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483).

Kostecki, L. (Ed.). (2022). Raport Zielone finanse w Polsce 2022. Warszawa: IOF.

Kowalska, I., & Legutko, M. (2018). Ocena przydatności indywidualnego wskaźnika zadłużenia w ocenie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 4(56), 97–106. doi:10.15584/nsawg.2018.4.8

Kwiatkowski, K., Tyszkiewicz, W., & Wójcik, M. (2021). Finanse samorządów terytorialnych po pandemii. Od kryzysu do rozwoju. Warszawa: FORP.

Ładysz, I. (2013). Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Retrieved from http://www.pte.pl/kongres/referaty/Ladysz%20Iwona/%C5%81adysz%20Iwona%20-%20ZAD%C5%81U%C5%BBENIE%20JEDNOSTEK%20SAMORZ%C4%84DU%20TERYTORIALNEGO%20W%20POLSCE.pdf

Marchewka-Bartkowiak, K., & Wiśniewski, M. (2012). Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST – ocena krytyczna i propozycje zmian. Analizy BAS, 21(88).

Owsiak, K. (2018). Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – stan i perspektywy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1(973), 157–173. doi:10.15678/ZNUEK.2018.0973.0109

Panfil, P. (2013). Nowy kształt procedur ostrożnościowych i sanacyjnych. Wnioski de lege ferenda. Zarządzanie i Finanse, 2(3), 316.

Piątkowski, P. (2022). Zrównoważony dług publiczny jako element zrównoważonych finansów publicznych. In A. Adamczyk (Ed.), Finanse – kierunki i wymiary zmian (pp. 9–20). Szczecin: Wyd. US.

Pleśniak, A. (2014). Konsekwencje przemian demograficznych w świetle adekwatności i stabilności systemów emerytalnych. Studia Ekonomiczne, 167.

Raport Perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce. (2021). Warszawa: Ministerstwo Finansów.

Report of the United Nations Conference on Environment and Development. (1992). Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. 1: Resolutions Adopted by the Conference, Annex II, Agenda 21, UN, New York.

Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej 2002–2021. (2002–2021). Warszawa: GUS.

Strategie zarządzania długiem. (2002–2022). Retrieved from https://www.gov.pl/web/finanse/strategie-zarzadzania-dlugiem

Szymczak, J. (2022). PiS chce znieść limit zadłużenia. Czy to niezbędne do wzmocnienia armii? Bardzo wątpliwe. OKO.press. Retrieved from https://oko.press/pis-chce-zmienic-limit-zadluzenia-pulapka-na-opozycje/

Trehan, B., & Walsh, C.E. (1991). Testing intertemporal budget constraints: Theory and applications to U.S. federal budget and current account deficits. Journal of Money, Credit and Banking, 23(2), 206–223. doi:10.2307/1992777

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240).

Ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 938).

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 1646 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. 2016 poz. 68).

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1535).

Walasik, A. (2016). Reguły fiskalne zarządzania finansami publicznymi. Studia BAS, 3(47), 84–86.

Wójtowicz, K. (2017). Problem „rolowania” długu samorządowego i jego implikacje dla bezpieczeństwa finansowego JST. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 485, 483–496.

Wskaźniki makroekonomiczne. (2022). Warszawa: GUS. Retrieved from https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/

Zadłużenie sektora finansów publicznych. (2022). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Retrieved from https://www.gov.pl/web/finanse/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych

Zawadzka-Pąk, U.K. (2016). Stabilność współczesnych finansów publicznych w świetle doświadczeń europejskich – odpowiedzialność prawna czy moralna? In K. Raczkowski (Ed.), Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania (pp. 25–34). Warszawa: Wyd. Społecznej Akademii Nauk.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2022.56.3.89-107
Data publikacji: 2022-12-09 11:19:09
Data złożenia artykułu: 2022-07-14 16:48:29


Statistics


Total abstract view - 200
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Paweł Piątkowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.