Importance of General Principles of Administrative Execution Proceedings in the Administrative Courts’ Case-Law

Małgorzata Ofiarska

Abstract


This study focuses on general principles of administrative execution proceedings regulated by the Act on execution proceedings in administration, which is often invoked in the summaries and substantiations of rulings passed by administrative courts. These principles have specific purposes and functions: a descriptive function (they outline the assumptions and basic aspects of execution proceedings), interpretative (they constitute basic directives which should be adhered in the course of executive proceedings) and protective function (infringement thereof necessitates the initiation of specific actions by the organs conducting the proceedings and supervisory organs). Since the principles are subject to mandatory compliance, they primarily protect the obligor’s interests. 


Keywords


administrative execution; principles of enforcement proceedings; functions of enforcement proceedings

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brzeziński B., Nykiel W. (oprac.), Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2000, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2000, nr 1.

Brzeziński B., Nykiel W. (oprac.), Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2005, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2006, nr 1.

Brzeziński B., Nykiel W. (oprac.), Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2010, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2011, nr 1.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Małecki J., Przymusowe wykonanie zobowiązań podatkowych, [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010.

Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.

Skoczylas A., Postępowanie egzekucyjne w administracji, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 9: Prawo procesowe administracyjne, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).

Wyrok NSA z dnia 20 stycznia 1999 r., I SA/Gd 39/97, LEX nr 37183.

Wyrok NSA z dnia 13 października 2005 r., II FSK 642/05, LEX nr 173121.

Wyrok NSA z dnia 19 września 2008 r., II FSK 929/07, LEX nr 513153.

Wyrok NSA z dnia 28 września 2011 r., II OSK 1387/10, LEX nr 1151859.

Wyrok NSA z dnia 31 maja 2012 r., II OSK 440/11, LEX nr 1252070.

Wyrok NSA z dnia 14 sierpnia 2012 r., II FSK 139/11, LEX 1214521.

Wyrok NSA z dnia 16 kwietnia 2013 r., II FSK 1690/11, LEX nr 1336919.

Wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2014 r., II FSK 1705/12, LEX nr 1518893.

Wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2014 r., II FSK 1722/12, LEX nr 1469200.

Wyrok NSA z dnia 7 sierpnia 2014 r., II FSK 1031/13, LEX nr 1500150.

Wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2014 r., II FSK 2026/12, LEX nr 1500158

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 r., I SA/Bk 88/08, LEX nr 399359.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 5 maja 2005 r., I SA/Bd 190/05, POP 2006, nr 4, poz. 71.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2014 r., I SA/Bd 96/14, LEX nr 1457260.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 16 października 2008 r., I SA/Gd 317/08, LEX nr 500998.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011 r., I SA/Gl 1014/10, LEX nr 990581.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 października 2008 r., I SA/Go 678/08, LEX nr 576720.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 11 września 2008 r., I SA/Ke 254/08, LEX nr 526113.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 29 stycznia 2008 r., II SA/Ke 683/07, LEX nr 471275.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 września 2008 r., I SA/Ke 296/08, LEX nr 471273.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 lutego 2011 r., I SA/Kr 2135/10, LEX nr 990989.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 października 2011 r., I SA/Kr 1335/11, LEX nr 1150176.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 4 września 2014 r., I SA/Kr 580/14, LEX nr 1512443.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 17 stycznia 2008 r., II SA/Łd 984/07, LEX nr 510953.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 23 października 2013 r., I SA/OI 587/13, LEX nr 1389586.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 maja 2013 r., I SA/Po 103/13, LEX nr 1323427.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 20 maja 2010 r., I SA/Rz 180/10, LEX nr 673489.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 czerwca 2006 r., VII SA/Wa 146/06, LEX nr 214061.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 czerwca 2007 r., I SA/Wa 128/07, LEX nr 364747.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 października 2010 r., VII SA/Wa 936/10, LEX nr 760174.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 listopada 2007 r., VII SA/Wa 1319/07, LEX nr 494018.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 lipca 2010 r., VII SA/Wa 858/10, LEX nr 676289.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2009 r., II SA/Wr 410/09, LEX nr 1687022.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 marca 2013 r., III SA/Wr 6/13, LEX nr 1330119.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, LexisNexis, Warszawa 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.235
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:17
Data złożenia artykułu: 2015-08-01 01:41:05


Statistics


Total abstract view - 553
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Małgorzata Ofiarska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.