Participation criteria and models of their fulfilment by suppliers and principle of fair competition in the public procurement

Wacława Starzyńska

Abstract


Dynamic development of public procurement market in Poland, an increase of significance of public expenses with the use of the EU funds, and world economic crisis enforced public entities to act in rational way.
The aim of the paper is to assess functioning of public procurement system in the area of preparation of terms of participation in awarding procedures and models of their fulfilment by potential suppliers.
In the paper legal regulations connected with public procurement and judgements of National Apply Chamber in Poland are considered.
The results indicate ambiguity of terms of supplier’s participation in the Public procurement law which instead of minimizing risks to choose unreliable supplier may lead to limitation of competitiveness of the public procurement.

Keywords


rational expenses of public sector, competitiveness of public procurement, risks of choice of unreliable supplier

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamowicz E., Sadowy J., Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych, Gdańsk–Warszawa 2012.

Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004 r., z późniejszymi zmianami; Dz. Urz. UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7.

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;338.

Kołodziejak K., Zasoby podmiotów trzecich, „Przetargi Publiczne” 2013, styczeń.

Prawo zamówień publicznych z 2004 r. wraz z późniejszymi nowelizacjami.

Samuelson P., The Pure Theory of Public Expenditure, “The Review of Economic and Statistics” 1954, vol. 36, no. 4.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2012 r., UZP, Warszawa 2012.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r., UZP, Warszawa 2014.

Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej z lat 2011–2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.1.169
Data publikacji: 2015-08-07 12:11:33
Data złożenia artykułu: 2015-08-06 12:39:46


Statistics


Total abstract view - 560
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Wacława Starzyńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.