Przekształcenia polskiego systemu bankowego w latach 1989–2014

Jerzy Węcławski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera streszceznia w języku polskim.

Słowa kluczowe


bank centralny, nadzór finansowy, sektor bankowy, stabilność systemu bankowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Instytucje w krajach transformujących się, K. Szarzec (red.), Global Development Research Group, Poznań 2014.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).

Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, M. Iwanicz-Drozdowska (red.), PWE, Warszawa 2002.

Marcinkowska M., Corporate Governance w bankach. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Nadzór bankowy 1989–2006, NBP, Warszawa 2006.

Polska 1989–2014. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa, grudzień 2013.

Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie, Capital Strategy, Warszawa 31 października 2012.

Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa grudzień 2013.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2013 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013.

Raport roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za rok 2012, BFG, Warszawa.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.

Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie, W. Baka (red.), PWE, Warszawa 2005.

Sytuacja w sektorze bankowym, grudzień 2013, www.bfg.pl/sites/default/ (dostęp: 15.04.2014).

Top 1000 World Banks Ranking, “The Banker” 2013, 1 July.

Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach (Dz. U. 2004, nr 90, poz. 864).

Transformacja bankowości polskiej w latach 1988–1995, W. Baka i in., Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997.

Układ europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony – sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. 1994, nr 11, poz. 38).

Unia bankowa, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 1995, nr 4, poz. 18).

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2006, nr 157, poz. 1119).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. 1997, nr 140, poz. 938).

Wyniki finansowe banków w 2013 r., stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe (dostęp: 15.04.2014).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.1.189
Data publikacji: 2015-08-07 12:11:34
Data złożenia artykułu: 2015-08-07 10:46:21

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Jerzy Węcławski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.