The transformation of the Polish banking system in the years 1989–2014

Jerzy Węcławski

Abstract


The banking system in Poland after 1989 was one of the fastest growing components of the national economy. Transformations it underwent adapted it to the requirements of market economy. It has a well-developed regulatory sphere composed of an independent central bank, financial market supervision and institutions guaranteeing bank deposits. A large share of foreign capital in the transformation of the commercial banks had a significant influence on the change of ownership relations for the benefit of investors from outside Poland. The banking sector presents a rather low level of concentration. Its financing potential compared to the more developed countries is quite weak. Also, the scope of financial intermediation remains at a lower level than the European average. It can be argued that, while Polish banks are relatively small, they are well capitalized and secure. The stability of the Polish banking system has been verified positive during the recent financial crisis

Keywords


central bank, financial supervision, banking sector, banking system stability

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Instytucje w krajach transformujących się, K. Szarzec (red.), Global Development Research Group, Poznań 2014.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).

Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, M. Iwanicz-Drozdowska (red.), PWE, Warszawa 2002.

Marcinkowska M., Corporate Governance w bankach. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Nadzór bankowy 1989–2006, NBP, Warszawa 2006.

Polska 1989–2014. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa, grudzień 2013.

Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie, Capital Strategy, Warszawa 31 października 2012.

Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa grudzień 2013.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2013 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013.

Raport roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za rok 2012, BFG, Warszawa.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.

Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie, W. Baka (red.), PWE, Warszawa 2005.

Sytuacja w sektorze bankowym, grudzień 2013, www.bfg.pl/sites/default/ (dostęp: 15.04.2014).

Top 1000 World Banks Ranking, “The Banker” 2013, 1 July.

Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach (Dz. U. 2004, nr 90, poz. 864).

Transformacja bankowości polskiej w latach 1988–1995, W. Baka i in., Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997.

Układ europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony – sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. 1994, nr 11, poz. 38).

Unia bankowa, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 1995, nr 4, poz. 18).

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. 2006, nr 157, poz. 1119).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. 1997, nr 140, poz. 938).

Wyniki finansowe banków w 2013 r., stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe (dostęp: 15.04.2014).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.1.189
Data publikacji: 2015-08-07 12:11:34
Data złożenia artykułu: 2015-08-07 10:46:21


Statistics


Total abstract view - 1087
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Jerzy Węcławski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.