The Boundaries of the Principle of Truth in Tax Procedure

Rafał Pasternak

Abstract


The main aim of this article is to classify and characterize the major factors that have an influence on boundaries of substantive truth principle in tax procedure. The author lists three factors (the constitutional principle of the rule of law, limitations and breaches of the mentioned principle) and thoroughly analyzes each of them from the perspective of its influence on the possibility of finding the truth in tax procedure.


Keywords


taxes; tax law; tax procedure; principle of objective truth

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Unimex, Wrocław 2007.

Brolik J., Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2013.

Dębowska-Romanowska T., Uwagi o sposobie definiowania przedmiotu i podstawy opodatkowania z punktu widzenia obliczenia prawidłowej (jednej i jedynej) kwoty podatku, [w:] B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski, R. Mastalski (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego – studia z dziedziny prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 1998.

Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2007.

Gomułowicz A., Opodatkowanie dochodów ludności na podstawie znamion zewnętrznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1980, nr 2.

Gruszczyński B., Zdanie odrębne do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 4 listopada 2008 r., I FPS 2/2008, 2008, Lex nr 456605.

Hanusz A., Zasada prawy materialnej w postępowaniu podatkowym, „Państwo i Prawo” 2004, z. 6.

Huchla A., Oszacowanie w przepisach podatkowych, „Monitor Podatkowy” 1999, nr 1.

Karwat P., Litwińczuk H. (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej z dnia 17 marca 2015 r.

Kosikowski C., Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2005.

Kostecki A., Publicznoprawna umowa jako forma działania organów administracji publicznej, [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, UAM, Poznań 2003.

Pietrasz P., Siemieniako J., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. akt I FSK 1259/08, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, z. 4.

Pietrasz P., Siemieniako J., Oszacowanie podstawy opodatkowania w świetle realizacji zasady prawdy materialnej, „Przegląd Podatkowy” 2010, nr 10–11.

Podleśny M., Koncepcja ograniczeń zasady prawdy obiektywnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym, [w:] J. Niczyporuk (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, PAN, Lublin – Paryż 2011.

Sakowicz A., Boratyńska K.T., Górski A., Królikowski M., Warchoł M., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, C.H. Beck, Białystok 2015.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, LexisNexis, Warszawa 2005.

Wiliński P., Konstytucyjne podstawy zasady prawdy materialnej – pomiędzy karnoprocesowymi a konstytucyjnymi koncepcjami ujęcia prawdy, [w:] K. Kremens, J. Skorupka (red.), Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym. Materiały Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego 2013, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2013.

Wyrok NSA z dnia 2 marca 2010 r., II FSK 1050/09 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl, data dostępu: 15.09.2015).

Wyrok NSA z dnia 13 lutego 2015 r., II FSK 2/13 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl, data dostępu: 15.09.2015).

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 23 lipca 2008 r., I SA/Kr 1397/07 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl, data dostępu: 15.09.2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.193
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:14
Data złożenia artykułu: 2015-08-27 13:11:18


Statistics


Total abstract view - 1159
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Rafał Pasternak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.