Granice zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym

Rafał Pasternak

Streszczenie w języku polskim


Podstawowym celem niniejszego artykułu jest klasyfikacja i charakterystyka głównych czynników mających wpływ na granice zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym. Autor wymienia trzy takie czynniki (konstytucyjną zasadę państwa prawnego, ograniczenia oraz naruszenia zasady prawdy) i dokonuje analizy każdego z nich z punktu widzenia ich wpływu na możliwość ustalenia prawdy w postępowaniu podatkowym.Słowa kluczowe


podatki; prawo podatkowe; postępowanie podatkowe; zasada prawdy materialnej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Unimex, Wrocław 2007.

Brolik J., Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2013.

Dębowska-Romanowska T., Uwagi o sposobie definiowania przedmiotu i podstawy opodatkowania z punktu widzenia obliczenia prawidłowej (jednej i jedynej) kwoty podatku, [w:] B. Brzeziński, J. Głuchowski, C. Kosikowski, R. Mastalski (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego – studia z dziedziny prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 1998.

Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2007.

Gomułowicz A., Opodatkowanie dochodów ludności na podstawie znamion zewnętrznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1980, nr 2.

Gruszczyński B., Zdanie odrębne do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 4 listopada 2008 r., I FPS 2/2008, 2008, Lex nr 456605.

Hanusz A., Zasada prawy materialnej w postępowaniu podatkowym, „Państwo i Prawo” 2004, z. 6.

Huchla A., Oszacowanie w przepisach podatkowych, „Monitor Podatkowy” 1999, nr 1.

Karwat P., Litwińczuk H. (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej z dnia 17 marca 2015 r.

Kosikowski C., Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2005.

Kostecki A., Publicznoprawna umowa jako forma działania organów administracji publicznej, [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, UAM, Poznań 2003.

Pietrasz P., Siemieniako J., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. akt I FSK 1259/08, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, z. 4.

Pietrasz P., Siemieniako J., Oszacowanie podstawy opodatkowania w świetle realizacji zasady prawdy materialnej, „Przegląd Podatkowy” 2010, nr 10–11.

Podleśny M., Koncepcja ograniczeń zasady prawdy obiektywnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym, [w:] J. Niczyporuk (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, PAN, Lublin – Paryż 2011.

Sakowicz A., Boratyńska K.T., Górski A., Królikowski M., Warchoł M., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, C.H. Beck, Białystok 2015.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, LexisNexis, Warszawa 2005.

Wiliński P., Konstytucyjne podstawy zasady prawdy materialnej – pomiędzy karnoprocesowymi a konstytucyjnymi koncepcjami ujęcia prawdy, [w:] K. Kremens, J. Skorupka (red.), Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w polskim procesie karnym. Materiały Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego 2013, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2013.

Wyrok NSA z dnia 2 marca 2010 r., II FSK 1050/09 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl, data dostępu: 15.09.2015).

Wyrok NSA z dnia 13 lutego 2015 r., II FSK 2/13 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl, data dostępu: 15.09.2015).

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 23 lipca 2008 r., I SA/Kr 1397/07 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl, data dostępu: 15.09.2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.193
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:14
Data złożenia artykułu: 2015-08-27 13:11:18


Statystyki

Widoczność abstraktów - 478
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Rafał Pasternak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.