Wydajność fiskalna, przestrzenne zróżnicowanie i czynniki warunkujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w miastach na prawach powiatu w Polsce

Joanna Śmiechowicz

Streszczenie w języku polskim


Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi jeden z dochodów własnych miast na prawach powiatu w Polsce, na którego konstrukcję nie mogą one w żaden sposób wpływać. Czynniki determinujące wielkość uzyskiwanych przez nie z tego tytułu dochodów również pozostają poza oddziaływaniem samorządów tego szczebla. W  opracowaniu autorka zbadała i oceniła wielkość, stabilność i zróżnicowanie znaczenia dochodów osiąganych przez miasta na prawach powiatu w Polsce z tytułu opodatkowania czynności cywilnoprawnych oraz określiła istotności niektórych czynników warunkujących ich poziom. W analizie oparła  się zarówno na zagregowanych danych odnoszących się łącznie do wszystkich dużych miast w Polsce, jak i do poszczególnych jednostek tego typu.  


Słowa kluczowe


podatek od czynności cywilnoprawnych; dochody miast na prawach powiatów; dochody jednostek samorządu terytorialnego; wydajność fiskalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baza cen nieruchomości mieszkaniowych, www.nbp.pl [data dostępu: 10.09.2015].

Baza danych Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl [data dostępu: 10.09.2015].

Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P., Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

Ickiewicz J., Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, www.mf.gov.pl [data dostępu: 30.08.2015].

Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.

Majkowska M., Zieliński Ł., Zwolnienia z podatków i spowolnienie pogorszyły wyniki gmin, „Gazeta Prawna”, 18 maja 2012.

Pietrasiewicz W., Podatek od czynności cywilnoprawnych, [w:] H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Pypeć M., Wzrost gospodarczy jako determinanta dochodów jednostek samorządu terytorialnego, „Annales UMCS. Sectio H” 2012, Vol. XLVI, nr 3.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Sejm VI kadencji, Druk 748, www.orka.sejm.gov.pl [data dostępu: 30.08.2015].

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Sejm V kadencji, Druk 736, www.orka.sejm.gov.pl [data dostępu: 30.08.2015].

Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2004–2014. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, www.mf.gov.pl [data dostępu: 30.08.2015].

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U., nr 86, poz. 959 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U., nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.361
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:25
Data złożenia artykułu: 2015-09-20 08:20:49

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Joanna Śmiechowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.