Wykorzystanie ratingów kredytowych do celów regulacyjnych w Unii Europejskiej

Przemysław Panfil

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przedstawienie zasady wykorzystania ratingów kredytowych do celów regulacyjnych w Unii Europejskiej. W założeniu zasady te powinny zwiększać konkurencję na rynku usług ratingowych. W tym celu wszystkie unijne instytucje powinny automatycznie akceptować ratingi kredytowe wystawiane przez agencje ratingowe zarejestrowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Niestety, zasada ta nie jest akceptowana przez Eurosystem. Jego działania dyskryminują małe agencje ratingowe, konsolidując oligopolistyczną strukturę rynkową.


Słowa kluczowe


rynek finansowy; agencje ratingowe; cele regulacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bolton P., Freixas X., Shapiro J., The Credit Ratings Game, “NBER Working Paper” 2009, No. 14712.

Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. L177, 30.06.2006).

Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010.

ESMA, Competition and Choice in the Credit Rating Industry, December 2015.

European Central Bank, Minimum Coverage Requirements for ECAIs in the ECAF, January 2016.

Europejski Trybunał Obrachunkowy, Nadzór UE nad agencjami ratingowymi – dobrze ugruntowany, ale jeszcze nie w pełni skuteczny, Luksemburg 2015.

Niedziółka P., Agencje ratingowe – instytucje wczesnego ostrzegania przed kryzysem czy podmioty destabilizujące rynki finansowe, „Zarządzanie i Finanse” 2013, t. 2, nr 1.

OECD, Competition and Credit Rating Agencies, October 2010.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie agencji ratingowych, COM(2008) 704 wersja ostateczna – 2008/0217 (Dz. Urz. C 277, 17.11.2009).

Oversight of Credit Rating Agencies Registered as Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, Securities and Exchange Commissions, March 2007.

Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings, Financial Stability Board, 27 October 2010.

Report of the High-Level Group on Financial Supervision in the EU, chaired by J. de Larosière, Brussels, 25 February 2009.

Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratinowych (Dz. Urz. L302, 17.11.2009).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2011 z dnia 11 maja 2011 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. L145, 31.05.2011).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 462/2011 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. L146, 31.05.2013).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. L176, 27.06.2013).

U.S. Securities and Exchange Commission, Report on the Role and Function of Credit Rating Agencies in the Operation of the Securities Markets, January 2003.

White L.J., Credit Rating Agencies and the Financial Crisis: Less Regulation of CRAs is a Better Response, “Journal of International Banking Law and Regulation” 2010, Vol. 25, Issue 4.

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60) (Dz. Urz. L91, 02.04.2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.373
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-14 14:30:42


Statystyki

Widoczność abstraktów - 198
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Przemysław Panfil

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.