Wpływ struktury kapitału na raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń z polskiego rynku ubezpieczeniowego

Marzanna Lament

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest prezentacja wniosków z oceny wpływu struktury kapitału na raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń z polskiego rynku ubezpieczeniowego. W opracowaniu poddano analizie piśmiennictwo naukowe oraz obowiązujące regulacje prawne, a także zastosowano metodę wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjnego oraz własne obserwacje. Badania zostały podzielone na trzy zasadnicze części obejmujące ocenę: 1) stopnia raportowania niefinansowego w zakładach ubezpieczeń z polskiego rynku ubezpieczeniowego, 2) struktury kapitału w zakładach ubezpieczeń sporządzających raporty niefinansowe, 3) struktury kapitału w zakładach ubezpieczeń niesporządzających raportów niefinansowych. Stwierdzono, że udział kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym w zakładach ubezpieczeń sporządzających raporty niefinansowe w całym badanym okresie kształtował się na poziomie zdecydowanie wyższym niż w zakładach ubezpieczeń ogółem, tj. sporządzających i niesporządzających raporty niefinansowe. W zasobach literatury naukowej nie znaleziono wyników badań przeprowadzonych na podobnej próbie badawczej.


Słowa kluczowe


ubezpieczenia; rachunkowość; raportowanie niefinansowe; społeczna odpowiedzialność biznesu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Deegan C., Unerman J., Financial Accounting Theory, McGraw Hill Education, New York 2011.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/EU z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Publishing Inc., Boston 1984.

GRI, Sustainability Disclosure Database, www.gri.database [dostęp: 15.01.2017].

KPMG, Currents of Change: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015, 2016.

Krištofik P., Lament M., Musa H., The reporting of non-financial information and the rationale for its standardization, “E&M Ekonomie a Management” 2016, Vol. 19, No. 2, DOI: http://10.15240/tul/001/2016-2-011.

Lament M., Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2017, t. 91(147), DOI: http://10.5604/01.3001.0009.8024.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U., poz. 1844).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2017, poz. 61).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.195
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:41
Data złożenia artykułu: 2017-04-05 13:50:29

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Marzanna Lament

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.