The Hidden Local Debt – Reasons, Effects, Countermeasure

Maria Jastrzębska

Abstract


In the paper there is discussed the essence of the hidden debt of territorial self-government entities in Poland. There are pointed out some reasons and effects of that debt. There are also proposed some solutions to reduce that debt, to sustain good financial condition of territorial self-government entities and to ensure transparency of local finance.


Keywords


hidden debt; territorial self-government entities

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dylewski M., Instrumenty stabilizowania długoterminowej równowagi finansowej JST, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 451.

Gonet W., Problematyka kwoty długu publicznego w kontekście zobowiązań pozabudżetowych, „Finanse Komunalne” 2010, nr 10.

Jurewicz D., Dług samorządu – bodziec czy bariera absorpcji środków europejskich?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 2.

Konberger-Sokołowska E., Wskaźnik zadłużenia a uwarunkowania funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, „Finanse Komunalne” 2015, nr 1–2.

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, Łódź 2016, www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/kr_rio_20160122_niestandard_instr_finans_potrz_jst.pdf [dostęp: 13.03.2017].

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty, Łódź 2014, www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/zadluzenie_jst_przestrzeganie_ustawowych_limitow_zadluzenia_i_jego_splaty_publ_082014.pdf [dostęp: 13.03.2017].

Krawczyk R.P., Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016, nr 12.

Langer M., Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – próba oceny zjawiska, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014, nr 4(2).

NIK, Wpływ operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową, Warszawa 2016, www.nik.gov.pl/plik/id,12184,vp,14566.pdf [dostęp: 13.03.2017].

Rada Ministrów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2016, www.mf.gov.pl [dostęp: 13.03.2017].

Rada Ministrów, Sprawozdanie w wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2016 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2017, www.mf.gov.pl [dostęp: 13.03.2017].

Sołtyk P., Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawnione przez regionalne izby obrachunkowe – analiza za lata 2006–2014, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2016, nr 8(956).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.125
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:35
Data złożenia artykułu: 2017-04-05 22:59:19


Statistics


Total abstract view - 1109
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Maria Jastrzębska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.