Dług ukryty jednostek samorządu terytorialnego – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie

Maria Jastrzębska

Streszczenie w języku polskim


W artykule określono istotę długu ukrytego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz wskazano przyczyny i skutki występowania tego zjawiska. Zarekomendowano również podjęcie określonych działań służących: ograniczeniu niekontrolowanego zadłużania się JST, utrzymaniu stabilności finansowej JST i przejrzystości finansów samorządowych.


Słowa kluczowe


dług ukryty; jednostki samorządu terytorialnego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dylewski M., Instrumenty stabilizowania długoterminowej równowagi finansowej JST, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 451.

Gonet W., Problematyka kwoty długu publicznego w kontekście zobowiązań pozabudżetowych, „Finanse Komunalne” 2010, nr 10.

Jurewicz D., Dług samorządu – bodziec czy bariera absorpcji środków europejskich?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 2.

Konberger-Sokołowska E., Wskaźnik zadłużenia a uwarunkowania funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, „Finanse Komunalne” 2015, nr 1–2.

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, Łódź 2016, www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/kr_rio_20160122_niestandard_instr_finans_potrz_jst.pdf [dostęp: 13.03.2017].

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty, Łódź 2014, www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/zadluzenie_jst_przestrzeganie_ustawowych_limitow_zadluzenia_i_jego_splaty_publ_082014.pdf [dostęp: 13.03.2017].

Krawczyk R.P., Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016, nr 12.

Langer M., Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – próba oceny zjawiska, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2014, nr 4(2).

NIK, Wpływ operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową, Warszawa 2016, www.nik.gov.pl/plik/id,12184,vp,14566.pdf [dostęp: 13.03.2017].

Rada Ministrów, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2016, www.mf.gov.pl [dostęp: 13.03.2017].

Rada Ministrów, Sprawozdanie w wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2016 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2017, www.mf.gov.pl [dostęp: 13.03.2017].

Sołtyk P., Nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego ujawnione przez regionalne izby obrachunkowe – analiza za lata 2006–2014, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2016, nr 8(956).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.125
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:35
Data złożenia artykułu: 2017-04-05 22:59:19

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Maria Jastrzębska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.